Logowanie

DZ. URZ. 2012.2710

Tytuł:

uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2710
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2710

UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.) ? Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co następuje: § 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Burmistrza Nowego Stawu, zwanych dalej drogami gminnymi, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące : 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych ni? wymienione w punktach 1-3. § 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za ka?dy dzień zajęcia : 1) jezdni (do 50% szerokości) 4,00 zł, pozostałych elementów pasa drogowego 2,00 zł 2) jezdni (powy?ej 50% do całkowitego zajęcia jezdni) 8,00 zł, pozostałych elementów pasa drogowego 4,00 zł 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy ni? 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. § 3. 1) Za zajęcie pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 i 3 ustala się następującą roczną stawkę za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 150,00 zł. 2) Stawka określona w § 3 pkt 1 dotyczy wszystkich elementów pasa drogowego. 3) Za jeden dzień umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się opłatę w wysokości 2,0 zł/m2 powierzchni reklamy. 4) Roczne stawki opłat określone w pkt. 1-3 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia i obiektu budowlanego w pasie drogowym.


11:54:53

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2710

5) Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłaty obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia i obiektu budowlanego w pasie drogowym w danym roku. § 4. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za ka?dy dzień zajęcia : - jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego 6,00 zł § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Stawu. § 6. Traci moc uchwała Nr 202/2005 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 01 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi zaliczanej do kategorii gminnej. § 7. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2710
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1536

  uchwała nr VII/41/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.348

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/190/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/6/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2709

  uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

 • DZ. URZ. 2012.2708

  uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

 • DZ. URZ. 2012.2707

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2706

  aneks nr 1 Wójta Gminy Wicko z dnia 18 lipca 2012r. do Porozumienia Nr P/II - 26/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wicko na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej Łeba uczęszczającego do niepublicznych placówek prowadzonych w innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty na terenie Gminy Wicko.

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XX.226.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.