Logowanie

DZ. URZ. 2012.2712

Tytuł:

uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miasta Wejherowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2712
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2712

UCHWAŁA NR VIK/XXI/261/2012 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 21 sierpnia 2012 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r., Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), art. 236 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje: § 1. Paragraf 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowa na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r., Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. i Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r. otrzymuje brzmienie: ?§ 1 ust. 4. Jeżeli na nieruchomości, w której znajduje się przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, to sprzedaż tego lokalu następuje wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat, lub na okres krótszy, tj. przy wyodrębnianiu lokali po 22 września 2004 r., okres użytkowania wieczystego ustalony przy sprzedaży pierwszego lokalu jest wiążący przy wyodrębnianiu dalszych lokali. Jeżeli w danym budynku wyodrębniono część lokali z różnymi okresami użytkowania wieczystego, to przy wyodrębnianiu kolejnego lokalu po 22 września 2004 r. okres użytkowania wieczystego ustalony przy sprzedaży lokalu odpowiada najdalszemu terminowi trwania użytkowania wieczystego ustalonego przy sprzedaży lokalu wyodrębnionego przed 22 września 2004 r. i ta zasada wiąże przy wyodrębnianiu dalszych lokali po tej dacie. Jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali ustanowiono różne terminy trwania prawa użytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki budowlanej, Prezydent Miasta Wejherowa może zmienić terminy przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki, stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów?.


11:54:32

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2712

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Leszek Glaza
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.44.770

  uchwała nr Vk/XLII/468/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 stycznia 2010r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 z dnia 17 marca 2009 roku i Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 roku

 • DZ. URZ. 2010.168.3480

  uchwała nr Vk/L/542/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowa na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 z dnia 17 marca 2009 roku, Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 roku i Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku, Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.18.446

  uchwała nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli

 • DZ. URZ. 2012.1275

  uchwała nr VIk/XV/193/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.2711

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2711

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2710

  uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • DZ. URZ. 2012.2709

  uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

 • DZ. URZ. 2012.2708

  uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.

 • DZ. URZ. 2012.2707

  porozumienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.