Logowanie

DZ. URZ. 2012.2713

Tytuł:

uchwała nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska Władysławowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2713
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2713

UCHWAŁA NR XXX/243/2012 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu. Na podstawie art.18 ,ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz z art. 42 ust.7 w związku z art. 91d pkt 1ustawy Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz.674 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje: § 1. 1. Ustala się zasady zwolnienia, udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, stanowiące załączniknr 1 do uchwały. 2. Ustaleniom podlegają nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnieni w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnychdla których Gmina-Miasto Władysławowo jest organem prowadzącym. § 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, niektórych nauczycieli, stanowiący załącznik nr 2. do uchwały. § 3. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. § 4. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów zajęć w ramach jednego etatu ustala się zasady rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli stanowiące załączniknr 4 do uchwały. § 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/457/2006 Rady Miejskiej Władysławowa


13:54:29

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2713

z dnia 1 marca 2006r.w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r

Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2713

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

ZASADY ZWOLNIENIA, UDZIELANIA I ROZMIAR ZNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH NAUCZYCIELOM, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO JEST ORGANEM PROWADZĄCYM. 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela/ tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm./ o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a następującym rozmiarem zniżki:

Lp Stanowisko kierownicze 1. Dyrektor szkoły / zespołu szkół / każdego typu liczącej: -od 6 do 8 oddziałów -od 9 do 16 oddziałów -od 17 do 30 oddziałów -od 31 do 42 i więcej oddziałów 2. Wicedyrektor szkoły / zespołu szkół / każdego typu liczącej: - od 9 do 16 oddziałów - od 17 i więcej 4. Kierownik szkolenia praktycznego

Rozmiar zniżki godzin

12 13 14 15

10 11 14

2. Wymieniona w pkt 1 obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obowiązuje również nauczycieli, którym powierzono pełnienie funkcji kierowniczej w zastępstwie, z tym, że obowiązuje ona tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym zlecono zastępstw

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2713

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

USTALENIE TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWACZYCH I OPIEKUŃCZYCH NIEKTÓRYCH NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PUBLICZNYCH DLA KTÓRYCH GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO JEST ORGANEM PROWADZĄCYM. 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela wg poniższej tabeli :

Lp Stanowiska Tygodniowy obowiązkowy . wymiar godzin 1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni we wszystkich 22 typach i rodzajach szkół 2. Doradca zawodowy 25

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w tabeli, przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2713

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

USTALENIE ZASAD ROZLICZANIA OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ NAUCZYCIELI, DLA KTÓRYCH USTALONY PLAN ZAJĘĆ JEST RÓŻNY W POSZCZEGÓLNYCH OKRESACH ROKU SZKOLNEGO. 1. Zgodnie z art.42 ust. 5b Karty Nauczyciela oraz zasadami wynagrodzenia nauczycieli podczas ustalania wymiaru zajęć nauczyciela należy uwzględniać sytuacje, gdy liczba godzin niektórych zajęć ulega zmianie w czasie roku szkolnego, np. w wyniku krótszego okresu nauki w klasach maturalnych. W tym wypadku wymiary etatów nauczycieli wyraża się w ujęciu średniorocznym, czyli z uwzględnieniem krótszych okresów wykonywania niektórych zajęć. 2. Wymiar etatu przypadający na zajęcia nauczyciela w oddziale, który ma skrócony okres nauki, oblicza się mnożąc tygodniową liczbę godzin tych zajęć przez współczynnik skrócenia okresu nauki i dzieląc ją przez pensum zajęć. Przykład: Zatrudniony w pełnym wymiarze nauczyciel np. języka polskiego jest zobligowany w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego zrealizować (18x 4,16 x10)= 749 godzin zajęć dydaktycznych. Jeżeli w okresie majczerwiec ustalony dla tego nauczyciela plan zajęć obejmuje 5 godzin tygodniowo, to w tym okresie nauczyciel zrealizuje tylko (5x4,16x2)=41 godzin zajęć dydaktycznych.


Pozostałe godziny winien zatem zrealizować w miesiącach wcześniejszych, co oznacza że w okresie od września do kwietnia tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych tego nauczyciela wynosi ((749-41) : (8 x 4,16)) = 21 godzin. Za godzinę ponadwymiarową, o której mowa w art.35 ust.3 Karty Nauczyciela, rozumie się każdą godzinę realizowaną przez nauczyciela powyżej 21 godzin w okresie od września do kwietnia i każdą powyżej 5 godzin w maju i czerwcu. 3. wymiar o którym mowa w pkt 2 przyjmuje się w godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 4. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela i ustalonego pensum .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2713

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

USTALENIE ZASAD ROZLICZANIA OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH RÓŻNE WYMIARY ZAJĘĆ W RAMACH JENDEGO ETATU. 1. Łączenie przez nauczycieli w ramach jednego etatu zajęć o różnym wymiarze pensum ma miejsce w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć/ np. łączenie pensum w innej szkole lub szkołach na podstawie art. 22 ustawy ? Karta Nauczyciela/,pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. 2. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów zajęć w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy- Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 3. Wyliczenie wymiarów etatów nauczycieli prowadzących zajęcia wg różnych pensów polega na dodawaniu ułamków, które w licznikach mają liczby godzin zajęć, a w mianownikach pensa tych zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela Przykłady: 1/Nauczycielowi przydzielono 9godzin j. polskiego/ wg pensum 18 godzinnego/ i 15 godzin zajęć bibliotekarza /wg pensum 30 godzinnego/, zatem wymiar jego etatu wylicza się w następujący sposób: 9/18+15/30 = 0,5+ 0,5 = 1etat Tygodniowy obowiązkowy ponadwymiarowych/. wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24godziny/ brak godzin

2/ Nauczyciel zespołu szkół, któremu przydzielono 15godzin matematyki w szkole dla młodzieży/ wg pensum 18-godzinnego /i 10 godzin zajęć w świetlicy/ wg pensum 26 godzinnego/, ma w sumie: 15/18+10/26= 0,8333+ 0,3846= 1,2179 etatu ~ 1,22 etatu jeżeli 1,22 etatu stanowi 25godzin to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin ~20. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin/ 5 godzin ponadwymiarowych/. 3/ Nauczycielowi przydzielono 10 godzin historii/wg pensum 18godzinnego i 5 godzin zajęć w świetlicy/ wg pensum 26 godzinnego/ i 12 godzin bibliotekarza/wg pensum 30 godzinnego/ zatem wymiar jego etatu wynosi: 10/18+5/20+12/30= 0,5555+ 0,25+0,40= 1,1478 etatu~ 1,15 etatu jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin ~ 23 godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 23 godziny/4godziny ponadwymiarowe 4. Wymiar o którym mowa w pkt 3 przyjmuje się w godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się , a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. 5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela i ustalonego pensum .
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5562

  uchwała nr XIV/159/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2712

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.2711

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2710

  uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • DZ. URZ. 2012.2709

  uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

 • DZ. URZ. 2012.2708

  uchwała nr XXV/ 164 /12 Rady Gminy Człuchów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Rychnowy i Piaskowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.