Logowanie

DZ. URZ. 2012.2714

Tytuł:

uchwała nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska Władysławowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2714
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2714

UCHWAŁA NR XXX/244/2012 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust.1, 2b, 2c, 2d, 3c, 4 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje: § 1. ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa. Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.); 2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Władysławowo przez inne niż Gmina Władysławowo osoby prawne i fizyczne; 3) innych formach wychowania przedszkolnego ? należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Władysławowo przez inne niż Gmina Władysławowo osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1; 4) uczniach ? należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 5) uczniach niepełnosprawnych ? należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1; 6) organie prowadzącym ? należy przez to rozumieć inne niż gmina Władysławowo osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie gminy Władysławowo przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego o których mowa w pkt. 2 i 3.


13:54:17

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2714

Rozdział 2. Podstawa obliczania dotacji § 3. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnegow wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Władysławowo. 2. Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każde dziecko z budżetu Gminy Władysławowa objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Władysławowo. 3. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez gminę Wejherowo na prowadzenie przedszkola publicznego ustalone na podstawie pisemnej informacji uzyskanej z Gminy Wejherowo. Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji przedszkolom punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, § 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Miasta Władysławowo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego w miesięcznych ratach wynoszących 1/12 stawki otrzymanej dotacji w terminie wskazanym w pkt. 3 na rachunek wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa w ust. 1. 3. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, lub inną formę wychowania przedszkolnego, składa w Urzędzie Miasta Władysławowo informację o faktycznej liczbie dzieci sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz załącznik Nr 3. 4. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc w danym miesiącu następuje nie później niż do dnia 25 danego miesiąca, po złożeniu w Urzędzie Miasta Władysławowo informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2. Rozdział 4. Tryb rozliczenia dotacji § 5. 1. Osoby prowadzące przedszkole, lub inną formę wychowania przedszkolnego w celu rocznego rozliczenia dotacji są obowiązane przekazać do urzędu Gminy Władysławowa pisemne rozliczenie dotacji do dnia 20 stycznia następnego roku przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4. 2. W przypadku zakończenia działalności przez dotowane przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego w trakcie trwania roku budżetowego, dotowane przedszkole lub inna forma wychowanie przedszkolnego zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od zakończenia działalności na konto Urzędu Miasta Władysławowo. § 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia: 1) przekazania z budżetu Miasta Władysławowo dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2714

Rozdział 5. Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji § 7. 1. Gminie przysługuje prawo do przeprowadzania kontroli w placówkach dotowanych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu gminy, na wydatki bieżące prowadzonej placówki oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek. 2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazana będzie kontrolowana dotowana placówka, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.


3. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego. 4. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawieńi obliczeń opartych na dokumentach. 5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba upoważniona przez ten podmiot. 6. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne,w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia do wykonania przez osobę prowadzącą dotowaną placówkę. 7. Dotowana placówka do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. § 8. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale stanowią integralną część niniejszej uchwały. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowa. § 10. Traci moc Uchwała Nr XLI/396/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa § 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2714

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

???????????.??? (pieczęć jednostki))

??????????dnia???????.. Urząd Miasta Władysławowo ul. Gen. Hallera 19 84-120 Władysławowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ NA ROK??????.. złożony do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji 1. Dane osoby prowadzącej przedszkole lub innej formy wychowania przedszkolnego 1) nazwa osoby: ??????????????????????????????????... 2) siedziba/adres, telefon, e-mail osoby: ??????????????????????????????????... ?????????????????????????????????...???????? ???????????????????????????... 2. Dane jednostki 2) Pełna nazwa przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego ??????????????????????????????????... 3) adres, telefon, e-mail ??????????????????????????????????...??????? ???????????????????????????... 3. Typ, rodzaj jednostki ??????????????????????????????????... 4. REGON jednostki ??????????????????????????????????... 5. NIP jednostki ??????????????????????????????????... 6. Numer i data wydania: a) zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego ???????????????????????... ???????????????????????????????... 7. Planowana liczba dzieci/uczniów/wychowanków** ???? w roku ?????.. 8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego dotację???????????????...???. jednostki, na który należy przekazywać

??????????????????????????????????...

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2714

9. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków** oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian w informacjach podanych we wniosku 10. Miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność:??????????? ???????..?????. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prowadzącej jednostkę lub przez nią upoważnionej) * zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji oraz decyzją o przyznaniu uprawnień szkoły publicznej lub decyzją w sprawie zezwolenia na założenie szkoły/placówki publicznej ** niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2714

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

??????????????.? (pieczęć jednostki)

?????????dnia???????.. Urząd Miasta Władysławowo ul. Gen. Hallera 19 84-120 Władysławowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI/UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW miesiąc ??????.??. rok ????? 1. Pełna nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

2. Rachunek bankowy jednostki dotowanej właściwy do przekazania dotacji

Posiadacz rachunku bankowego:

Numer rachunku bankowego

3. Miesięczna liczba dzieci/uczniów/wychowanków wynosi: ?????. w tym spoza Gminy Władysławowo ?..?? (zgodnie ze stanem odpowiednio w aktualnym skorowidzu alfabetycznym dzieci, księdze uczniów/wychowanków i/lub innymi dokumentami jednostki). Sporządził: ??????????.. ?????????????? (Podpis, Nr telefonu) (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostkę dotowaną)


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2714

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

??????????????.? (pieczęć jednostki)

?????????dnia???????.. Urząd Miasta Władysławowo ul. Gen. Hallera 19 84-120 Władysławowo

WYKAZ DZIECI/UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW SPOZA TERENU GMINY MIASTA WŁADYSŁAWOWA uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego miesiąc ??????.??. rok ????? 1. Pełna nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego:

Imię i nazwisko Data ucznia urodzenia

Adres zamieszkania(ulica, mieszkania, miejscowość)

nr

domu,

numer

Sporządził: ??????????.. ?????????????? (Podpis, Nr telefonu) (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2714

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

????????????????.. ??????????dnia???????.. (pieczęć jednostki ) Urząd Miasta Władysławowo ul. Gen. Hallera 19 84-120 Władysławowo ROCZNE ROZLICZENIE dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Władysławowo otrzymanej w okresie od ???????? do ????????. 1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

2. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) otrzymanej: ????? zł; wykorzystana: ???????.. zł 3. Faktyczna liczba dzieci/uczniów/wychowanków wraz z naliczeniem dotacji należnej jednostce

Lp. Miesiąc i rok Rzeczywista liczba dzieci/uczniów/ wychowanków Stawka dotacja na 1 dziecko/ ucznia/ wychowanka Kwota dotacji należnej (w zł) Kwota otrzymanej dotacji (w zł) Różnica

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem

2 Styczeń Luty Marzec Kwiecie ń Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Paździer nik Listopad Grudzień

3

4

5

6

7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2714

4. Informacja o wykorzystaniu środków z udzielonej dotacji: Kwota dotacji przekazana w roku, za który składane jest sprawozdanie ?????.. zł Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi ???????..???? zł 5. Oświadczenie osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego: Oświadczam ze wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustępie z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów(Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114) Sporządził; ???????????? ???????????????? (Podpis, nr telefonu) (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostkę dotowaną)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1811

  uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania na terenie Gminy Staroźreby.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2764

  uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.640

  uchwała nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2713

  uchwała nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu.

 • DZ. URZ. 2012.2712

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.2711

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2710

  uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • DZ. URZ. 2012.2709

  uchwała nr 206/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.