Logowanie

DZ. URZ. 2012.2715

Tytuł:

uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Miasta Władysławowa oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Miejska Władysławowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2715
Hasła:pomoc materialna dla uczniów lub studentów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2715

UCHWAŁA NR XXX/245/2012 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Miasta Władysławowa oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f i 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Władysławowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). § 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie może upoważnić Z-cę kierownika i innych pracowników do prowadzenia postępowań, o których mowa w § 2. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowa. § 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/330/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwała Nr XXXVIII/369/2009 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/2005 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 23 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz uchwała Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.


13:54:06

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2715

Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2715

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012 r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. Regulamin określa rodzaje i uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, formy udzielania pomocy, tryb i zasady udzielania pomocy materialnej ? stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego, wysokość, okresy i formy płatności stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, uczniom określonym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Władysławowa. Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. II. RODZAJE I UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA POMOCY. § 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 1/ stypendium szkolne, 2/ zasiłek szkolny. § 3. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3. Uczniowie szkół niepublicznych i nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobęw rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jeden z poniższych czynników: - bezrobocie, - niepełnosprawność, - ciężka lub długotrwała choroba, - wielodzietność, - brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, - alkoholizm lub narkomania, - rodzina jest niepełna - lub wystąpiło zdarzenie losowe. 5. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2715

§ 4. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendiumo charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? osiemnastokrotności kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych. § 5. Uczniowie, o których mowa w § 3, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą otrzymać zasiłek szkolny. III. FORMY UDZIELANIA POMOCY § 6. 1. Formami stypendium szkolnego są: 1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych, 3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, 4) świadczenia pieniężne, jeżeli udzielenie wymienionych form w pkt 1-3 stypendium jest niemożliwe lub niecelowe. 2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. § 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowejo charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


IV. TRYB I ZASADY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ ?STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO. § 8. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje lub odmawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie w drodze decyzji administracyjnej. § 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2 . 2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2. 2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu. § 10. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia o pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 2) miejsce zamieszkania ucznia, 3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia o pomocy materialnej, 4) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2715

5) pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna, 6) w przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziałuw zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne. 2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego uprawniony powinien złożyć a) w sekretariacie szkoły, dla których siedziba znajduje się na terenie gminy, b) w Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 15 września danego roku szkolnego,a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do dnia 15 października danego roku szkolnego. 4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3. § 11. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informacjęo ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciuw trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie może odstąpić od żądania takiego zwrotu. § 12. 1. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie. V. WYSOKOŚĆ , OKRESY I FORMY PŁATNOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO. § 13. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2715

3. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 5. Ustala się wysokość stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny, udokumentowanej stosownymi zaświadczeniami o sytuacji materialnej oraz okoliczności, o których mowa w § 3, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.

GRUP Dochody miesięczne na 1 osobę w rodzinie A ucznia (kryterium dochodowe)

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego zależna od kwoty zasiłku rodzinnego

Podsta art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca art. 6 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada wa 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. prawn z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.) z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) a I do 50% kryterium dochodowego do 200% kwoty zasiłku rodzinnego

II III

od 50% do 70% kryterium dochodowego od 70% do 100% kryterium dochodowego

do 150% kwoty zasiłku rodzinnego od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego

6. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku zasady, o których mowa w pkt 7, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną. § 14. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości. 3. Zasiłek szkolny przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego na okrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2715

§ 15. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne. 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie o której mowa w § 6 ust.1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom podręcznikówi pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły. 3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur, oświadczeń, dowodów wpłat potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Ośrodka Pomocy Społecznej lub przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia /opiekunów prawnych/ lub pełnoletniego ucznia. 4. Świadczenia pieniężne o których mowa w § 6 ust.1 pkt 4 mogą być wypłacane na podstawie uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur, oświadczeń, dowodów wpłat, w formie wypłaty gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej lub przelewem na rachunek bankowy. VI. PRZEPISY KOŃCOWE § 16. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania. § 17. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu, 2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty, 4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania ? poza obszar Gminy Miasta Władysławowa. 2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1. 3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/374/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołów

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2536

  uchwała nr 102 Rady Gminy Spiczyn z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spiczynie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2714

  uchwała nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

 • DZ. URZ. 2012.2713

  uchwała nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu.

 • DZ. URZ. 2012.2712

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.2711

  uchwała nr VIk/XXI/263/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVIII/189/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2008-2012, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXVI/263/2008 z dnia 23 września 2008 r., Nr Vk/XXXVI/403/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr VIk/X/126/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr VIk/XIII/171/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. i Nr VIk/XV/193/2012 z dnia 20 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2710

  uchwała nr 207/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.