Logowanie

DZ. URZ. 2012.2717

Tytuł:

uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Borzytuchom
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2717
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2717

UCHWAŁA NR XV/114/12 RADY GMINY BORZYTUCHOM z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), w związku z uchwałą Nr XXX/197/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/07 z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom, przyjętego uchwałą Nr XXIV/111/01Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 kwietnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr XXX/196/10Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 czerwca 2010 r., Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom, zwany dalej planem. 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu, obejmującego tereny położone w części obrębu geodezyjnego Dąbrówka w gminie Borzytuchom o powierzchni ok. 304 ha, określono na rysunku planu w skali 1:2000, składającym się z dwóch arkuszy o numerach od 1 do 2. 3. Przedmiotem planu jest zmiana dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania terenów w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, polegająca na przeznaczeniu na cele nierolnicze gruntów rolnych o łącznej powierzchni ok. 7,8 ha oraz pozostawienie pozostałych terenów w dotychczasowym użytkowaniu. 4. W planie określa się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,


14:40:34

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2717

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 13) granice obszarów wymagających rekultywacji, 14) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich stref ochronnych. 5. W planie nie określa się: 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - ze względu na brak takich przestrzeni, określonych dla obszaru planu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, terenów lub obiektów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów, 3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości ? ze względu na brak potrzeby takich regulacji, 4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak takich obszarów, 5) granic obszarów wymagających przekształceń - ze względu na brak takich obszarów, 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 - ze względu na brak takich obiektów; 7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak takich terenów, 8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - ze względu na brak pomników zagłady i potrzeby wyznaczania ich stref ochronnych. § 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, o którym mowa w§ 1 ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. § 3. 1. Na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące ustalenia planu: 1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2717

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ich oznaczenia, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 4) przebieg tras infrastruktury komunikacyjnej, 5) granice i oznaczenia obiektów i terenów podlegających ochronie. 2. Ilekroć w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest mowa o:

oraz

1) parku wiatrowym - należy przez to rozumieć współpracujący ze sobą zespół lub zespoły elektrowni wiatrowych, stanowiące wraz z niezbędnymi obiektami, urządzeniami i instalacjami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej całość przestrzenno-użytkową, służące wytwarzaniu i przesyłowi energii elektrycznej, 2) elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć stanowiący całość użytkową zespół prądotwórczy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, na który mogą składać się: - urządzenia i instalacje technologiczne, przekształcające energię wiatru w energię mechaniczną przekazywaną do generatora, w tym m. in. wirnik z łopatami, generator, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania, - część budowlana urządzeń technicznych, stanowiąca odrębną pod względem technicznym budowlę, w tym fundament i wieża elektrowni wiatrowej, 3) lokalizacji wież elektrowni wiatrowych - należy przez to rozumieć usytuowanie wieży elektrowni wiatrowej w stosunku do oznaczonego na rysunku planu przebiegu linii zabudowy; równocześnie ustalone w planie obowiązujące dla lokalizacji elektrowni wiatrowych odległości należy liczyć odpowiednio od osi konstrukcji wieży elektrowni wiatrowej, 4) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach planu (w tym na rysunku planu) granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 5) liniach zabudowy - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach planu (w tym na rysunku planu) nieprzekraczalne granice usytuowania lica budowli lub ścian zewnętrznych budynków; równocześnie dla elektrowni wiatrowych linia ta dotyczy wieży elektrowni wiatrowej nie dotyczy natomiast fundamentu oraz urządzeń i instalacji technologicznych (w tym m.


in. wirnika z łopatami), 6) budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone na mieszkania w budynku wielorodzinnym, budynku jednorodzinnym oraz w zabudowie zagrodowej. Rozdział 2. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem § 4. 1. W granicach obszaru objętego planem ustala się obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w ustaleniach dla terenów. 2. Ustala się obowiązujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego : 1) na rysunku planu wyróżniono grunty rolne objęte szczególną ochroną przed zabudową wieżami elektrowni wiatrowych: a) grunty rolne pochodzenia organicznego, b) stanowiące oczka wodne, mokradła i torfowiska wraz z porastającymi ich obrzeża krzewami i zadrzewieniami, c) grunty pod ciekami wód powierzchniowych i rowami, 2) w granicach obszaru objętego planem obowiązuje: a) zakaz przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia, b) zakaz przeznaczania gruntów rolnych obejmujących gleby chronione klas III (wyróżnione na rysunku planu i oznaczone symbolem RIII ) na cele nierolnicze, w tym na cele budowlane związane z realizacją elektrowni wiatrowych oraz lokalizacją dróg i placów eksploatacyjnych,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2717

c) zakaz, o którym mowa w ppkt b) nie dotyczy istniejących i projektowanych sieci technicznej,

infrastruktury

3) w trakcie robót budowlanych i montażowych należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby, a po ich zakończeniu należy przywrócić pierwotny stan terenu, umożliwiający kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób, 4) dopuszczalny zasięg oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko w zakresie hałasu dla form użytkowania, określonych w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co należy udokumentować przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 5) ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi - w stopniu i w sposób określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 6) ustala się konieczność zapewnienia skutecznej ochrony podłoża gruntowego i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie budowy jak też w czasie eksploatacji elektrowni wiatrowych, w tym wody opadowe z nawierzchni utwardzonych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi winny być podczyszczone przed odprowadzeniem do odbiornika, 7) gospodarkę odpadową (w tym pochodzącymi z elektrowni wiatrowych odpadowymi olejami hydraulicznymi i olejami smarowymi) należy zaplanować i prowadzić w oparciu o gminny program, 8) występujące w granicach obszaru objętego planem nieczynne (zamknięte) wysypisko odpadów przeznacza się do likwidacji, a jego teren (oznaczony na rysunku planu symbolem 26.O/R) wymaga przeprowadzenia rekultywacji, 9) w projekcie budowlanym farmy wiatrowej należy określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z jej realizacją, w taki sposób aby nie wpływać na ekosystemy cenne przyrodniczo, 10) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych, o której mowa w§ 5 ust. 2 pkt 5, powinna uwzględniać wyniki przeprowadzonego przedrealizacyjnego monitoringu przyrodniczego, określającego wpływ potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na awifaunę i nietoperze, 11) obowiązują wymagania wynikające Krajobrazowego ?Dolina Słupi?: z położenia obszaru objętego planem w otulinie Parku

a) zakaz lokalizacji obiektów i podejmowania przedsięwzięć mogących degradować walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku, b) obowiązują rygory ochronne określone nakazami i zakazami w ustaleniach dla terenów, 12) budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmującego m. in. weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie spełnienia warunków określonych w pkt 4, 10 i 11. 3. Obowiązujące zasady współczesnej : ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

1) wyznacza się w planie strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej, obejmujące płaskie stanowiska archeologiczne o nierozpoznanej wartości kulturowej, oznaczone na rysunku planu symbolem: a) W.III.1 -osada wczesnośredniowieczna (Dąbrówka Bytowska st.23; woj. ewidencja zabytków AZP 1532/108; dz. nr 21 obr. Dabrówka), b) W.III.2 -osada kultury łużyckiej (Dąbrówka Bytowska st. 3; woj. ewidencja zabytków AZP 15-32/88; dz. nr 21 obr. Dąbrówka), c) W.III.3 -osada kultury łużyckiej, wielbarskiej (Dabrówka Bytowska st. 2; woj. ewidencja zabytków AZP 15-32/87; dz. nr 19 obr. Dąbrówka),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2717


2) na terenie wyznaczonych stref W.III ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej ustala się obowiązek: a) przeprowadzenia na obszarach stanowisk archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi realizowanego w trakcie procesu inwestycyjnego: - zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych określa inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym na jego wniosek pozwoleniu, b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk archeologicznych, na podstawie wyników archeologicznych badań interwencyjnych, w szczególnych przypadkach, może być niezbędne przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - po zakończeniu badań archeologicznych teren będzie mógł być trwale zainwestowany, c) uzgodnienia wszystkich projektów obejmujących obszar strefy W.III ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 4. Obowiązujące zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3, stanowiących grunty klasy IV, V i VI, nie wymaga uzyskania zgody na ich wyłączenie z użytkowania rolniczego, 2) bilans gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie ich powierzchni i poszczególnych klas bonitacyjnych zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego, 3) grunty, o których mowa w pkt 1, nie wymagają przed uzyskaniem pozwolenia na budowę decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej, 4) dla ochrony istniejącej w granicach obszaru objętego planem sieci melioracyjnej oraz umożliwienia jej dalszego prawidłowego funkcjonowania oraz wykonywania robót konserwacyjnych: a) przy prowadzeniu wszystkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych prac związanych z robotami ziemnymi należy chronić istniejące urządzenia drenarskie i melioracyjne przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem, b) dopuszcza się przebudowę i kanalizowanie sieci w ramach istniejącego systemu melioracyjnego, spowodowane usunięciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem, w tym związanym z realizacją elektrowni wiatrowych przebiegiem linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oraz dróg i placów, 5) sposób posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów budowlanych należy udokumentować, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozpoznaniem geotechnicznych warunków podłoża gruntowego, 6) dla projektowanych w planie obiektów o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. obowiązuje, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie do właściwych organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym, celem ustalenia rodzaju oznakowania lub rezygnacji z oznakowania przeszkodowego, 7) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotniczych o wysokości ponad 100 m n.p.t. obowiązuje sposób zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, określony w obowiązujących przepisach odrębnych. 5. Obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu , określone w ustaleniach dla terenów. 6. Obowiązujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów : dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały.

7. Ustala się granice obszarów wymagających rekultywacji zgodnie z rysunkiem planu tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 26.O/R.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2717

8. Ustala się granice lokalizacji wież elektrowni wiatrowych jako terenu przeznaczonego pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - zgodnie z rysunkiem planu, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów 01.EW/R, 02.EW/R, 03.EW/R oraz granice ich stref ochronnych, tożsame z granicami - oznaczonych na rysunku planu - terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych objętych zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych. Rozdział 3. Ustalenia dla terenów § 5. 1. W granicach terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R opisanych wyróżnikiem numerycznym 01.EW/R , 02.EW/R , 03.EW/R ustala się przeznaczenie terenu : 1) tereny rolnicze przeznaczone pod lokalizację wież elektrowni wiatrowych, 2) jako przeznaczenie podstawowe terenów przyjmuje się użytkowanie rolnicze, 3) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 4) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych linii elektroenergetycznych WN (110 kV) i sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, stacji elektroenergetycznych i stacji transformatorowych nn/SN, 5) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację infrastruktury komunikacyjnej - w tym dróg i placów eksploatacyjnych, związanych z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych, 6) dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych dróg i placów, związanych z robotami budowlanymi i montażowymi dla realizacji elektrowni wiatrowych, po zakończeniu których obowiązuje przywrócenie stanu, umożliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, użytkowanie terenu, 7) dopuszcza się, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4 ust.

2 pkt 1, wybudowanie masztu pomiarowego wiatru: a) wolnostojącej wieży o konstrukcji metalowej z odciągami, na której zainstalowane są urządzenia do pomiaru warunków atmosferycznych, w tym prędkości i kierunku wiatru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ewentualnym ogrodzeniem, b) maksymalna wysokość konstrukcji budowli (masztu) mierzona od średniego poziomu terenu wokół obiektu: 120 m, 8) w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. 2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R: oraz zagospodarowania

1) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R, ustala się w planie lokalizację wież elektrowni wiatrowych: a) w maksymalnej ilości łącznie do 15 obiektów, b) o mocy poszczególnych wież elektrowni wiatrowych od 1,5 MW do 3,0 MW każda, c) montowane elektrownie wiatrowe muszą być fabrycznie nowe, 2) elektrownie wiatrowe w granicach lokalizacji, o której mowa w pkt 1, stanowić powinny zespół elektrowni wiatrowych o jednolitym charakterze: a) obowiązują jednakowe gabaryty elektrowni wiatrowych, b) obowiązuje jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych, 3) zespół elektrowni wiatrowych, o którym mowa w pkt 2, może współpracować z innymi zespołami elektrowni wiatrowych w ramach jednego parku wiatrowego, 4) dopuszcza się etapowanie przebiegu procesu projektowania i budowy elektrowni wiatrowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2717

5) szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych, w oparciu o nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu, oraz dróg i placów oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej zostanie określona na etapie projektu budowlanego, 6) lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury, winna być zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji i promieniowania, co należy udokumentować na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w trybie wymaganym właściwymi przepisami związanymi z ochroną środowiska i zdrowia ludzi, 7) minimalna odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie może być mniejsza niż 400 m, 8) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej: a) zabudowa dopuszczalna na wydzielonych działkach budowlanych lub na terenie nie wydzielonym geodezyjnie z nieruchomości, na której zlokalizowano elektrownię wiatrową, b) maksymalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę fundamentu wieży elektrowni wiatrowej: 1200 m2, c) maksymalna intensywność zabudowy terenu: nie określa się, d) konstrukcja obiektu: konstrukcja wieżowa, e) maksymalna wysokość obiektu ( wysokość ponad poziom terenu skrajnego punktu wirnika/skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej ): 180 m, f) konstrukcja wieży: pełnościenna, g) niedopuszczalne jest wykorzystywanie konstrukcji wieży jako nośnika reklamowego, zakaz nie dotyczy oznaczeń producenta i/lub inwestora i/lub właściciela elektrowni wiatrowych na gondolach, 9) kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich oddziaływania na krajobraz i powinna obejmować pomalowanie konstrukcji wieży na kolor biały, szary lub inny jasny pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, o powierzchni matowej, minimalizującej powstawanie refleksów świetlnych, 10) oświetlenie elektrowni wiatrowych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 1) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, związanych z planowanym zagospodarowaniem ustalonym w planie, 2) dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych pod elektrownie wiatrowe: a) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m, 3) dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod niezbędne urządzenia infrastrukturalne, w tym: a) dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: - minimalna szerokość pasów drogowych: 6,0 m, b) dla potrzeb stacji elektroenergetycznych: - maksymalna wielkość działki 10000 m2, - minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m. 4. W granicach terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości: 20%. § 6. 1. W granicach terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem R opisanych wyróżnikiem numerycznym 04.R , 05.R , 06.R , 07.R , 08.R , 09.R , 10.R , 11.R , 12.R ustala się przeznaczenie terenu : 1) tereny rolnicze,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2717

2) jako przeznaczenie podstawowe terenów przyjmuje się utrzymanie dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania, 3) w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji wież elektrowni wiatrowych (zgodnie z § 3 ust.

2 zakaz nie dotyczy łopat wirnika), 4) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację fundamentu elektrowni wiatrowych, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 5) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych linii elektroenergetycznych WN (110 kV) i sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, stacji elektroenergetycznych i stacji transformatorowych nn/SN, 6) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację infrastruktury komunikacyjnej, w tym dróg i placów eksploatacyjnych, związanych z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych, 7) dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych dróg i placów, związanych z robotami budowlanymi i montażowymi dla realizacji elektrowni wiatrowych, po zakończeniu których obowiązuje przywrócenie stanu, umożliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, użytkowanie terenu, 8) dopuszcza się wybudowanie masztu pomiarowego wiatru, dla którego obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak w ustaleniach dla terenów EW/R, 9) w granicach terenów, położonych w oznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej lokalizacji wież elektrowni wiatrowych, o której mowa w § 4 ust. 8, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. 2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem R: 3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : 1) możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, związanych z planowanym zagospodarowaniem ustalonym w planie, 2) dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych pod elektrownie wiatrowe: a) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m, 3) dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod niezbędne urządzenia infrastrukturalne, w tym: a) dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: - minimalna szerokość pasów drogowych: 6,0 m, b) dla potrzeb stacji elektroenergetycznych: - maksymalna wielkość działki 10000 m2, - minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m. 4. W granicach terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości: 20%. § 7. 1. W granicach terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL opisanych wyróżnikiem numerycznym 13.ZL , 14.ZL , 15.ZL , 16.ZL , 17.ZL , 18.ZL ustala się przeznaczenie terenu : 1) lasy, 2) jako przeznaczenie podstawowe terenów przyjmuje się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów leśnych oraz gruntów stanowiących lasy w rozumieniu przepisów o lasach, 3) w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci elektroenergetycznych WN (110 kV), średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, w tym związanych z eksploatacją elektrowni oraz zagospodarowania

obowiązują zasady zagospodarowania określone we właściwych przepisach odrębnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2717

wiatrowych, prowadzonych w niezalesionych pasach podziału przestrzennego lasu (duktach leśnych), w pasach dróg leśnych lub na terenach pod liniami energetycznymi, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach odrębnych; 4) w granicach terenów, położonych w oznaczonej na rysunku planu strefie ochronnej lokalizacji wież elektrowni wiatrowych, o której mowa w § 4 ust. 8, obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. 2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL: 3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : nie określa się. 4. W granicach terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości 1%. § 8. 1. W granicach terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem WS - opisanych wyróżnikiem numerycznym 19.WS, 20.WS , ustala się przeznaczenie terenu : tereny wód powierzchniowych śródlądowych. 2. Obowiązujące parametry i wska ź niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów , oznaczonych na rysunku planu symbolem WS: obowiązują zasady zagospodarowania określone we właściwych przepisach odrębnych. 3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ś ci : nie określa się. 4. W granicach terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości 1%.

Rozdział 4. Ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 9. 1. Powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym w oparciu o przebieg istniejących dróg publicznych. 2. Obsługa komunikacyjna obszaru planu związana z planowanym zagospodarowaniem istniejącymi drogami powiatowymi, siecią istniejących dróg dojazdowych gminnych i dróg wewnętrznych - dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dróg dojazdowych projektowanych. 3. Na potrzeby prowadzonych robót budowlanych i montażowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych: 1) dopuszcza się tymczasową budowę i/lub poszerzenie istniejących zjazdów z dróg publicznych, 2) po zakończeniu robót budowlanych i montażowych, obowiązuje przywrócenie stanu pierwotnego terenu. 4. Ustalenia dla terenu komunikacji publicznej, wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 21.KDL : 1) istniejąca droga powiatowa nr 1768G: Struszewo-Dąbrówka, 2) droga lokalna kl. L, 3) adaptuje się istniejącą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających, 4) w ciągu drogi ewentualny przebieg projektowanej lokalnej trasy rowerowej, który oznaczono orientacyjnie na rysunku planu, oraz zagospodarowania

obowiązują zasady zagospodarowania określone we właściwych przepisach szczególnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2717

5) dopuszczalne włączenie dróg dojazdowych, 6) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 5. Ustalenia dla terenu komunikacji publicznej, wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 22.KDL : 1) istniejąca droga powiatowa nr 1726G: Tuchomie - Tągowie - Dąbrówka - Bytów, 2) droga lokalna kl. L, 3) adaptuje się istniejącą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających, 4) w ciągu drogi przebieg projektowanej regionalnej trasy rowerowej nr 137 Czarna Dąbrówka - Borzytuchom - Tuchomie - Studzienice - Parchowo ?Pętla Bytowska? (?Pętla Kaszubska?) wraz ze szlakami łącznikowymi który oznaczono orientacyjnie na rysunku planu, 5) dopuszczalne włączenie dróg dojazdowych, 6) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 6. Ustalenia dla terenów komunikacji publicznej, wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem 23.KDD : 1) istniejąca droga gminna nr 162042G: Dąbrówka droga gminna nr 162040 - droga gminna nr 162042G (dz. 215), 2) droga dojazdowa kl. D, 3) adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających, 4) w ciągu drogi przebieg projektowanej regionalnej trasy rowerowej nr 137 Czarna Dąbrówka - Borzytuchom - Tuchomie - Studzienice - Parchowo ?Pętla Bytowska? (?Pętla Kaszubska?) wraz ze szlakami łącznikowymi, który oznaczono orientacyjnie na rysunku planu, 5) zjazdy - dopuszczalne, 6) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają. 7. Ustalenia dla terenów komunikacji wewnętrznej, wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW - opisanych wyróżnikiem numerycznym 24.KDW , 25.KDW : 1) istniejące drogi wewnętrzne, 2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, 3) adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających, 4) zjazdy - dopuszczalne, 5) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych. sieci

8. W granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R oraz R, dopuszcza się budowę dróg i placów eksploatacyjnych, związanych z funkcjonowaniem parku elektrowni wiatrowych, na następujących zasadach: 1) przebieg dróg budowlanego: oraz lokalizacja i wielkość placów zostanie określony na etapie projektu

a) drogi i place należy projektować w miarę możliwości w taki sposób, aby nie była konieczna wycinka zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz by omijały one tereny podmokłe,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2717

b) w celu utwardzenia dróg i placów należy stosować nawierzchnie przepuszczalne i półprzepuszczalne (nie stosować szczelnego utwardzenia nawierzchni), c) nie należy obsadzać nowych dróg i placów zielenią wysoką, 2) minimalna szerokość pasów drogowych: 6,0 m, 3) dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, sieci

4) po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowych dopuszczalne użytkowanie jako drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych lub przywrócenie dotychczasowego, w tym rolniczego użytkowania terenu.

9. W granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem EW/R oraz R, dopuszcza się również budowę tymczasowych dróg i placów montażowych, niezbędnych dla realizacji inwestycji - budowy parku elektrowni wiatrowych, na następujących zasadach: 1) projektowane drogi i place montażowe stanowić będą tymczasowe nawierzchnie utwardzone na czas budowy, 2) po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowych obowiązuje przywrócenie dotychczasowego, w tym rolniczego użytkowania terenu. § 10. 1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bez stałej obsługi i w związku z tym dla potrzeb eksploatacji nie projektuje się zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w ciepło. 2. Odprowadzenie wód opadowych: 1) wody opadowe zagospodarować lokalnie w terenie, 2) rozwiązanie techniczne powinno być elementem projektu budowlanego. § 11. 1. Elektrownie wiatrowe należy przyłączyć do istniejącej sieci elektroenergetycznej. 2. Dla przyłączenia projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej przewiduje się m. in.: 1) modernizację istniejących stacji NN/WN (położonych poza granicami obszaru objętego planem np. GPZ Żydowo) na potrzeby przyłączenia, obejmującą m. in. według potrzeb: przystosowanie pól rozdzielni w zakresie automatyki i zabezpieczeń, budowę dodatkowego pola WN oraz dostawienie dodatkowych transformatorów NN/WN, 2) budowę wg potrzeb kablowo - napowietrznych, napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych WN, celem powiązania istniejących stacji NN/WN z projektowaną własną stacją transformatorowo-rozdzielczą WN/SN (GPZ) - szczegóły w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia linii zostaną określone na etapie projektu budowlanego parku wiatrowego, 3) budowę własnej (abonenckiej) stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/SN (GPZ ?Tuchomie? oraz/lub GPZ ?Ciemno?) oraz linii kablowych nn celem zasilania potrzeb własnych stacji, 4) budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych nn celem zasilania potrzeb własnych stacji, 5) budowę kablowych sieci elektroenergetycznych średnich napięć (SN) oraz telekomunikacyjnych, celem powiązania stacji elektroenergetycznych ze stacją 110/SN (GPZ), 6) budowę kablowych sieci elektroenergetycznych telekomunikacyjnych, celem powiązania elektrowni elektroenergetycznymi, średnich napięć wiatrowych między (SN) sobą sieci

oraz sieci i ze stacjami

7) budowę stacji transformatorowych nn/SN zlokalizowanych przy elektrowniach wiatrowych. 3. Elektrownie wiatrowe w ramach parku wiatrowego zostaną połączone między sobą, stacją elektroenergetyczną i rozdzielnią WN/SN (stacją GPZ) kablową siecią elektroenergetyczną średnich i/lub niskich napięć oraz siecią telekomunikacyjną (łączności, sterowania, automatyki itp). 4. Dla projektowanych w granicach obszaru objętego i telekomunikacyjnych obowiązują następujące ustalenia: planem linii elektroenergetycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2717

1) szczegóły w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia linii zostaną określone na etapie projektu budowlanego, 2) trasy linii należy prowadzić w miarę możliwości w pasach istniejących i projektowanych dróg i/lub poza nimi, 3) przebieg trasy linii winien uwzględniać: a) możliwości techniczne realizacji, b) minimalizację wpływu przebiegu sieci na możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z nieruchomości, przez które przebiega. § 12. 1. Na rysunku planu oznaczono symbolem 26.O/R i wydzielono liniami rozgraniczającymi teren nieczynnego (zamkniętego) wysypiska odpadów - przeznaczonego do likwidacji i rekultywacji, na którego obszarze obowiązuje: 1) zakaz gromadzenia odpadów, 2) przeprowadzenie rekultywacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi, 3) jako docelowe przeznaczenie terenu przyjmuje się rolniczy sposób użytkowania. § 13. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się lokalizację publicznych sieci infrastruktury technicznej lokalnej i ponadlokalnej, w tym inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz infrastruktury komunikacyjnej, w tym budowy turystycznych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych. § 14. 1. Na terenach, objętych ustaleniami planu, adaptuje się istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, z uwzględnieniem ustaleń § 15. 2. Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu trasy istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV ustala się: 1) minimalną odległość elektrowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej określoną jako odległość najbardziej skrajnego elementu elektrowni wiatrowej (krańców łopat turbiny) od skrajnego przewodu linii, nie może być mniejsza niż długość średnicy koła (d) zataczanego przez łopaty turbiny. 2) w przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysokości przęsła linii, które nie jest wyposażone w ochronę przeciwdrganiową, wymagane jest - o ile będzie to konieczne dla bezpiecznej pracy linii - wykonanie takiej ochrony na zasadach, o których mowa w § 15.

3. Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu trasy istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych napowietrznych do 45 kV, ustala się dopuszczalną minimalną odległość linii od elektrowni wiatrowej wyznaczoną wg zasady, że przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej nie może znaleźć się jakikolwiek jej element (w tym łopata turbiny) w pasie technicznym linii wynoszącym dla linii jednotorowej 12,5 m po obu stronach od osi linii oraz dla linii dwutorowej 15 m po obu stronach od osi linii. § 15. 1. Dopuszcza się przebudowę istniejących w granicach obszaru objętego planem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz infrastruktury komunikacyjnej. 2. Przebudowa, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna w zakresie zamierzeń inwestycyjnych właściwego zarządcy infrastruktury. 3. Przebudowa, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna również w zakresie zamierzeń inwestycyjnych inwestora, użytkownika lub właściciela obiektu lub gruntu,spowodowanych projektowanym w planie zagospodarowaniem, w tym m. in. usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. § 16. Dla terenów objętych ustalonymi w planie systemami komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości: 1%. Rozdział 5. Ustalenia końcowe § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2717

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Borzytuchom.

Przewodniczący Rady Beata Kudlik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2717

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2717

 35$,'!1 9

*,.,0+'!2$!" * **4!" " &!, $)! , ! '0$% & '!" !'".0$)! , , 1"# !'? .#1.#0 ."$%'!$,'")> 1./" ' &"C5 -* , - B 3 '0$% +(!'0 * , * , - $% !$% ?!' '* '! > ,+*-'!" , ,"! (! * ?!' ' $% #4&!$,'0$% /  .  >  1 .% & + = > 2 =  %  : &   1 > = : & ; 1 - 3  1  2;  # J . .%

 /  .   3 2 . +  1% + . +2 + .  +  &2 :+  )   ) ,  !" #

  % 

% &' ( * C  +  .  >  . . >  1 .  + . +  1    -  2;  3: > : & 2 = 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2742

  uchwała nr XI/114/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Modrzejewo w gminie Tuchomie

 • DZ. URZ. 2012.2739

  uchwała nr XI/110/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.2743

  uchwała nr XI/111/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Ciemno w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.2740

  uchwała nr XI/112/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Piaszno w gminie Tuchomie.

 • DZ. URZ. 2012.2741

  uchwała nr XI/113/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Tuchomko w gminie Tuchomie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2716

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2715

  uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Miasta Władysławowa oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. 2012.2714

  uchwała nr XXX/244/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

 • DZ. URZ. 2012.2713

  uchwała nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli oraz zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących różne wymiary zajęć w ramach jednego etatu.

 • DZ. URZ. 2012.2712

  uchwała nr VIk/XXI/261/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miasta Wejherowo na rzecz najemców, zmienionej uchwałami Rady Miasta Wejherowa Nr Vk/XXXII/335/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 marca 2009 r., Nr Vk/XXXIX/433/2009 z dnia 28 września 2009 r.,   Nr Vk/XLII/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr Vk/XLIV/496/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr Vk/L/542/2010 z dnia 26 października 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.