Logowanie

DZ. URZ. 2012.2721

Tytuł:

uchwała nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2721
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2721

UCHWAŁA NR 144/12 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r. Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie § 8 Uchwały nr XIII/86/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego, uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między grupami w wysokości 32.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujących działach: 1) w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 23.863,00 zł, 2) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 8.300,00 zł. § 2. 1. Wykaz dochodów i wydatków na 2012 rok związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku, zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


12:52:43

Starosta

Jerzy Godzik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2721

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 57235 -17003 0 40232 57235 -17003 0 0 23863 32228 8365 0 23863 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

1

2

4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

5 119694 -23863 23863 119694 119694 -23863 23863

6 119694 -23863 23863 119694 119694 -23863 23863 66054 -23863 0 42191 66054 -23863 0

7 8819 -6860 0 1959 8819 -6860 0

8

10 8365 0 0

11 45275

13 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0

16

751

45275 45275 0 0

75109

po zmianach

119694

119694

42191

1959

40232

32228

45275

0

0

0

0

0

0

0

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

1632470 -8300 8300 1632470 1632470 -8300 8300

1048300 -8300 8300 1048300 1048300 -8300 8300

108300 -8300 8300 108300 108300 -8300 8300

0 0 0 0 0 0 0

108300 -8300 8300 108300 108300 -8300 8300

940000 0 0 940000 940000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

584170 0 0 584170 584170 0 0

584170 0 0 584170 584170 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

900

90019

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2721

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

po zmianach

1632470

1048300

108300

0

108300

940000

0

0

0

0

584170

584170

0

0

przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach

81783073 -32163 32163 81783073

71099587 -32163 32163 71099587

58100507 -32163 8300 58076644

41385433 -6860 0 41378573

16715074 -25303 8300 16698071

4647462 0 23863 4671325

4614949 0 0 4614949

2003190 0 0 2003190

182000 0 0 182000

1551479 0 0 1551479

10683486 0 0 10683486

10683486 0 0 10683486

914435 0 0 914435

0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2721

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zadanie wspólne realizowane przez powiat kwidzyński dochody otrzymane od j.s.t. 4 0 0 0 0 0 0 Wydatki poniesione na zadanie 5

Wydatki dotacje, przekazane do innej j.s.t. 6 80 000 80 000 60 000

1 600

2 Transport i łączność 60014

3 Drogi publiczne powiatowe Gmina Sadlinki- dotacja celowa na budowę miejsc postojowych wraz z chodnikiem w Nebrowie Wielkim przy drodze powiatowej Bronisławowo - Nebrowo Wielkie Gmina Kwidzyn - dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3140 G

20 000 25 911

750

Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Powiat Wejherowski - dotacja celowa na realizację strategii SAGiK

25 911 25 911 32 228

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja dla Gmin na przeprowadzenie referendum powiatowego na terenie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącego prywatyzacji spółki samorządowej "Zdrowie" sp. z o.o. poprzez sprzedaż większości udziałów inwestorowi prywatnemu.

32 228

32 228

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiat malborski - dotacja celowa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

16 400 16 400 16 400 93 360 25 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Powierzenie zadań do realizacji gminom w zakresie organizacji imprezy powiatowej pn. ?Dożynki Powiatowe? 92116 Biblioteki Gmina Miejska Kwidzyn - Biblioteka Miejsko Powiatowa RAZEM

0 0 0 0

25 000 68 360 68 360 247 899

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2721

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU

w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota ogółem 25 911 25 911 25 911 32 228 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Powiat Wejherowski - dotacja celowa na realizację strategii SAGiK 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja dla Gmin na przeprowadzenie referendum powiatowego na terenie Powiatu Kwidzyńskiego dotyczącego prywatyzacji spółki samorządowej "Zdrowie" sp. z o.o. poprzez sprzedaż większości udziałów inwestorowi prywatnemu. 801 80120 Oświata i wychowanie Licea Ogólnokształcące SLO w Kwidzynie 2 ULO "Żak" w Kwidzynie 3 LO "Żak" w Kwidzynie ZLU w Kwidzynie ZLP w Kwidzynie 80130 852 85201 Szkoły Zawodowe PSZ "Żak" w Kwidzynie Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Utrzymanie dzieci w placówkach rodzinnych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja zlecona do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Warsztaty Terapii Zajęciowej dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Malborku (powierzone zadania) 85395 Pozostała działalność Samorząd Województwa Pomorskiego - dotacja celowa na realizację programu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 podmiotowe 0 0 celowe 25 911 25 911 25 911 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe 0 0 podmiotowe 0 0 celowe 0 0

32 228

32 228

32 228

32 228

32 228

1 600 810 1 153 263 180 820 248 151 683 512 10 021 30 759 447 547 447 547 70 000 0 0 70 000 70 000 378 661 334 316 146 316 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 345 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 600 810 1 153 263 180 820 248 151 683 512 10 021 30 759 447 547 447 547 0 0 0 0 0 146 316 146 316 146 316 0

0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 70 000 70 000 188 000 188 000 0

0 188 000 16 400 16 400 27 945 27 945 0 0 0 0 0

0

0

0

0

188 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16 400 16 400 27 945 27 945 0

0 0 0 0 0 1 518 300

0 0 0 0

1 518 300

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2721

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kwidzynie

350 944 350 944 1 167 356

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 700 000 700 000 0 700 000 0

0 0 0 0 0

350 944 350 944 1 167 356 1 167 356 0

0 0 0 0 240 000 240 000 0

85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy 1 167 w Okrągłej Łące 356 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Mistao Kwidzyn - dotacja celowa będąca pomocą finansową na zadania z zakresu ochrony środowiska dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 92105 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Organizacja Dożynek Powiatowych dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92116 Biblioteki Gmina Miejska Kwidzyn - Biblioteka Miejsko Powiatowa 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 940 000 940 000 0

0 0 0

0 0 0 0 0

700 000 0 240 000 103 360 35 000 25 000 10 000 68 360 68 360 30 000 30 000 30 000 4 699 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 0 30 000 30 000 10 000 10 000 0 10 000

93 360 25 000 25 000 0 68 360 68 360 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

895 844

0

3 265 426

538 000

w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota ogółem 80 000 80 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10000 10000 10000 300 000 300 000 300 000 0 390 000 0 1 285 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedmiotowe 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Gmina Sadlinki- dotacja celowa na budowę miejsc postojowych wraz z chodnikiem w Nebrowie Wielkim przy drodze powiatowej Bronisławowo Nebrowo Wielkie Gmina Kwidzyn - dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3140 G 851 85178 Ochrona zdrowia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat bytowski - dotacja na zadanie z zakresu ochrony zdrowia 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasto Kwidzyn -dotacja na pomoc finansową na zadania z zakreu środowiska dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w zakresie utylizacji azbestu RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM 0 0 0 podmiotowe 0 0 0 celowe 80 000 80 000 60 000 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe 0 0 0 podmiotowe 0 0 0 celowe 0 0 0

20 000 10 000 10 000 10 000 360 000 360 000

300 000 60 000 450 000 5 149 270

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 3 265 426

0 60 000 60 000 598 000
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.97.1892

  uchwała nr XLII/269/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego

 • DZ. URZ. 2012.1261

  zarządzenie nr 9/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej powiatu kwidzyńskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2010.46.821

  zarządzenie nr 11/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.31.685

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2720

  uchwała nr 164/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2720

  uchwała nr 164/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2719

  uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w południowej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2718

  uchwała nr XV/112/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2717

  uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2716

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Struszewo i Chotkowo w gminie Borzytuchom.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.