Logowanie

DZ. URZ. 2012.2722

Tytuł:

uchwała nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 czerwca 2012r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska w Kępicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2722
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2722

UCHWAŁA NR XXI/175/2012 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 14 czerwca 2012 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,art.28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 , Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, nr 167,poz.1759, z 2005 nr 172,poz.1441 i nr 175,poz.1457 , z 2006 nr17,poz.128 ,z 2005 nr 175,poz.1457 i z 2006r. nr 181,poz,1337 , z roku 2007 nr 48,poz.327 i nr 138,poz.974 i nr 173,poz.1218 z 2008 r. nr 180,poz.1111 i nr 2223,poz.1458,z roku 2009 nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40 , poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 nr 40 poz230) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. nr 157,poz.1240 z 2009 r. Rada Miejska w Kępicach u c h w a l a co następuje : § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kępice za rok 2011 składające się z: - bilansu z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2011, - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek i zakładów budżetowych gminy Kępice za rok 2011, - łącznego rachunku zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych gminy Kępice za rok 2011, - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych gminy Kępice za rok 2011 § 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępice za rok 2011 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


12:51:59

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach Piotr Bućko

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2722

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KĘPICE za 2011 rok

Kępice, dnia 23 marzec 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2722

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KĘPICE za 2011 rok.

Budżet gminy na 2011 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/20/2011 dnia 27 stycznia 2011 roku w kwotach; dochody wydatki przychody rozchody - 30.719.119,00zł. - 32.852.201,00 zł. 3.509.822,00 zł. 1.376.740,00 zł.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianom z tytułu przyznanych dotacji, subwencji oraz innych dofinansowań. Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Miejskiej jak i Zarządzeniami Burmistrza Kępic na dzień 31 grudnia 2011 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami w zł.

Plan

Wykonanie

%

Dochody tym: -zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie

32.556.006,00

31.762.792,62

97,6

4.651.922,00

4.536.056,01

97,5

Wydatki w tym: -zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie

35.395.458,00

33.619.213,55

95,0

4.651.922,00

4.536.056,01

97,5

deficyt

2.839.452,00

1.856.420,93

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2722

Wykonanie dochodów ogółem za 2011 rok przedstawia załącznik nr 1. Dochody bieżące z podatków i opłat ogółem łącznie z odsetkami od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 6.105.035,32, co stanowi 91,4% planu. w tym:

1. Wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez gminę według ustalonych stawek podatkowych :

Roczny przypis podatków z odsetkami Zaległości z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty Umorzenia Wpłaty podatków roku budżetowego i zaległości Wpłaty odsetek od zaległości podatkowych Saldo należności podatkowych na 31.12.2011r w tym : zaległości w tym: zaległości z roku 2011 zaległości z lat poprzednich nadpłaty 3.801.711,17 zł. 1.832.075,74 zł 28.013,60 zł. 3.220.236,16 zł 16.654,21 zł. 2.368.882,94 zł 2.378.729,75 zł. 663.482,08 zł. 1.715.247,67 zł 9.846,81zł

Zaległości bieżące z roku 2011 stanowią 17,45 % rocznego przypisu i obejmują: -podatek od nieruchomości od osób prawnych -podatek rolny od osób prawnych 417.786,56 zł -9,56 zł

-łączne zobowiązanie podatkowe( podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych) 245.705,08 zł. Razem: 663.482,08

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2722

Wykonanie dochodów z poszczególnych podatków ujęto w załączniku Nr 1 gdzie przedstawiono: plan na początek roku, plan po zmianach, wykonanie i procent realizacji.

2.Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Dochody realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe obejmują: wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy od spadków i darowizn wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Ogółem realizacja tych dochodów bieżących w dziale 756 przedstawia się następująco; Zaległości na początek roku Nadpłata Przypis Wpłaty Saldo zaległości Saldo nadpłaty 9.305,30 zł. 1.952,37 zł. 226.846,93 zł. 227.409,86 zł. 8.899,20 zł. 2.109,00 zł

W zaległościach kwotę 8.049,20 zł. stanowią zaległości z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, natomiast w nadpłatach kwota 2.109,00 zł. dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe i księgowane są na podstawie przesyłanych sprawozdań.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody bieżące z tego źródła zaplanowano w kwocie 2.400.000 zł. Wykonanie za rok 2011 wynosi 2.450.448,00 zł co stanowi 102,1 % planu. Jest to wykonanie o 50.446,00 zł wyższe w stosunku do kwoty planowanej.

4. Pozostałe dochody w dziale 756.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2722

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 130.930,39 zł,

co stanowi 94,9 % planu. - wpływy z opłaty skarbowej- wykonanie 20.688,63 zł, co stanowi 103,4% planu - wpływy tytułu opłaty eksploatacyjnej ? wykonanie 38.668,07 zł co stanowi 100% planu

5. Pozostałe dochody bieżące własne

w tym; 1.Dochody w dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: Dochody bieżące: - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 44.738,69 zł na ?Remont i modernizację infrastruktury technicznej (kanalizacji) w miejscowości Osieki? wykorzystane w 100% - dochody przysługujące gminie z tytułu dzierżawy pól łowieckich wykonano w 66,5% w kwocie 7.


313,90 zł. - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 355.640,60 zł. Dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. ? Rozbudowa Systemu wodno ? kanalizacyjnego aglomeracji Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko kwota 2.337.517,36 - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie 57.823,45 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja drogi transportu rolnego Mzdowo-Kaczyno?. 2. Dochody w dziale 050 ? RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Dochody bieżące: - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie pn. ?Zdrowy jak Ryba? w kwocie 88.956,76 zł 3.Dochody w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2722

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000 zł z Nadleśnictwa Warcino w związku z współfinansowaną realizacją w roku 2010 zadania pn. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przedłużenie ul. Kwiatowej w Kępicach? - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 41.294,28 zł na ?Remont i modernizacja drogi osiedlowej i kanalizacji w miejscowości Mzdówko? wykonane w 100% Dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej Klasy L w Kępicach kwota 342.455,19zł. 4. Dochody w dziale 700 ? GOSPODARKA MIESZKANIOWA: Dochody bieżące: - realizacja dochodów bieżących z trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, z dzierżawy i najmu to kwota 245.229,40 zł, co stanowi 95,23 % planu. - środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 324.578,16 zł na ?Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo, Bronowo, Chorowo, Płocko, Ciecholub i Pustowo?, wykonane w 100% Dochody majątkowe: - realizacja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 542.513,73 zł, co stanowi 103,99 %. Zaległości z tytułu dochodów z mienia komunalnego na koniec roku wynoszą 39.949,69 zł 5. Dochody w dziale 750 ? ADMINISTRACJA PUBLICZNA: Dochody bieżące: - realizacja dochodów przebiegała zgodnie planem, wykonanie w 101 % w kwocie 103.823,48 zł w tym: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 96.793,30 zł. 6. Dochody w dziale 751 ? URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dochody bieżące:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2722

- dotacje na zadania zlecone na aktualizację list wyborczych w kwocie

1.532,00 zł

- dotacje na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 17.246,00 zł. 7. Dochody w dziale 754 ? BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące: - z tytułu otrzymanych darowizn na zadanie pn. ?Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach? w kwocie 161.809,24 zł Dochody majątkowe: - dochody majątkowe z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie 2.591,87 zł. 8. Dochody w dziale 758 ? RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące: - subwencje: 1) wyrównawcza w kwocie 2) oświatowa w kwocie 3) równoważąca w kwocie 4.475.006,00 zł . 7.754.753,00 zł 327.502,00 zł.

Subwencje przekazane zostały w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów w 100 % - wpływy z tytułu odsetek zrealizowano w 78,0% w kwocie 38.975,39 zł. Jest do kwota uzyskana od środków na rachunku budżetu, przede wszystkim od lokat codziennych. - wpływy z różnych dochodów obejmują różne rozliczenia z lat ubiegłych oraz takich, których nie można zaklasyfikować do innych działów klasyfikacji budżetowej jest to kwota 11.473,43 zł wykonanie w 51,1 %. - dotacja celowa refundująca część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r kwota 37.955,00 zł wykonanie w 100 % 9. Dochody w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE: Dochody bieżące: - wpływy z usług w kwocie 157.537,70 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2722

- pozostałe odsetki od środków na rachunkach w kwocie 10.809,87 zł. - dotacja na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli w kwocie 191,00 zł. 10. Dochody w dziale 852 ? POMOC SPOŁECZNA:

Dochody bieżące: Środki dotyczące pomocy społecznej przekazywane były terminowo do wysokości wydatków, są to: - pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 13,05 zł - dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 70.200,00 zł - zwrot odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do odprowadzenia do PUW w kwocie 844,03 zł.


- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone przekazano w kwocie 3.764.852,42 zł - należne gminie dochody z tytułu zwróconych przez Komornika zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 42.511,76 zł. - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do odprowadzenia do PUW w kwocie 7.313,71 zł. - dotacja z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych w kwocie 16.199,04 zł - dotacja z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych w kwocie 24.131,35 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze przekazana w kwocie 59.143,57 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych przekazana w kwocie 295.482,72zł. - zwrot dochodów z lat ubiegłych przez OPS w kwocie 159,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie dla opiekunów sądowych w kwocie 2.250 zł - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2722

Społecznej przekazana w kwocie 159.190,00 zł. - odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 37.567,34 zł, to kwota przekazana na rachunek gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 14.700,00 zł. - dotacje na dofinansowanie dożywiania uczniów przekazano w kwocie 110.000,00 zł. Zaległości w rozdziale 85212 z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należne gminie na koniec roku budżetowego wynoszą 1.300.001,34 zł. Dochody majątkowe: - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. ?Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przytocku na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 196.642,65 zł 11. Dochody w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dotacje otrzymane na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miejski i podległe jednostki budżetowe łącznie w kwocie 756.045,30 zł, w tym: dochody majątkowe 6.975,00 zł. 1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach 2) Szkoła Podstawowa w Kępicach 3) Szkoła Podstawowa w Przytocku 4) Zespół Szkół w Biesowicach 5) Urząd Miejski w Kępicach w w w w w kwocie kwocie kwocie kwocie kwocie 241.207,04 zł. 152.091,95 zł 142.005,96 zł. 209.140,35 zł. 11.600,00 zł.

12. Dochody w dziale 854 ? EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące: - dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 136.522,00 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa przyznana i przekazana na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 37.204,57 zł. 13.Dochody w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2722

Dochody bieżące: - grzywny i kary pieniężne od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.758,42 zł. - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 91.474,49 zł. - wpłaty z tytułu opłaty produktowej przekazano gminie w kwocie 3.355,73 zł. co stanowi 100 % planu. 14.Dochody w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ` NARODOWEGO Dochody bieżące: - zwrot dotacji udzielonej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach na zadanie ?Remont Domu Kultury w Biesowicach? w kwocie 217.731,00 zł. Dochody majątkowe: - dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. ? Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim ? remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk? kwota 844.523,89 15. Dochody w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Barcino? w kwocie 168.987,00 - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kępicach? w kwocie 329.696,76 - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kępicach? w kwocie 500.000,00 - dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w kwocie 14.997,00 zł. - dotacja celowa refundująca poniesione przez gminę koszty na budowę placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 248.992 zł. Dochody ogółem w roku 2011 zrealizowano w kwocie 31.762.792,62 zł. co stanowi 97,6 % planu, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2722

- dochody bieżące w kwocie - dochody majątkowe w kwocie

- 26.176.878,72 zł, co stanowi 97,00 % 5.585.913,90 zł, co stanowi 100,28 %

Wykonanie w y d a t k ó w budżetu gminy za 2011 przedstawia załącznik Nr 2, który obejmuje wydatki wszystkich jednostek budżetowych.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco: w zł. Wyszczególnienie Urząd Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy Sz. P. Kępice Zespół Szkół Biesowice Zespół Szkół Barcino Zespół Szkół Korzybie Sz. P. Przytocko Sz. P. Warcino Gimnazjum Kępice plan wykonanie %

20.440.990,00 3.989.379,50 64.800,00 3.034.486,50 1.734.009,00

18.881.649,81 3.838.000,07 16.200,00 3.031.861,02 1.722.187,35

92,37 88,59 25,00 99,91 99,32

1.331.947,00 1.316.547,00 991.269,00 942.124,00 1.549.906,00

1.331.587,19 1.316.189,84 990.345,36 941.640,77 1.549.552,14

99,97 99,97 99,91 99,95 99,98

Ogółem:

35.395.458,00

33.619.213,55

94,98

Najniższe wykonanie planu wydatków występuje w wydatkach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizowanych bezpośrednio przez gminę. Wszystkie podległe jednostki budżetowe otrzymały środki w wysokości planowanej na rok budżetowy a niewykorzystane środki w zakresie zadań własnych jak i zleconych odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2722

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: 88,8 % 1. Wydatki bieżące: - dopłata do ceny wody w gminie 25.297,80 zł plan wykonanie 3.930.615,00 zł 3.489.279,50 zł -

- odpis na izby rolnicze 8.246,96 zł jest to 2 % odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpłaconych odsetek od zaległości tego podatku. -wydatki związane z opieka nad zwierzętami 8.075,24 zł

- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie a dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 354.840,60 zł - remonty bieżące w tym remont i modernizacja infrastruktury technicznej (kanalizacji) w miejscowości Osieki 64.370,30 zł 2. Wydatki majątkowe: - zadania inwestycyjne pn. 1. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko, Przytocko 2. Zakup urządzenia do uzdatniania wody w m. Mzdowo

2.861.395,09 zł 15.914,00 zł

3. Dotacja celowa dla ZEC na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przytocko? 27.500,00 zł 4. Dotacja dla ZEC na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie pokolonijnym w Korzybiu 5. Modernizacja drogi transportu rolnego Mzdowo ? Kaczyno Dział 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO: 99,9% 1. Wydatki bieżące: 6.250,00 zł

117.389,51 zł 89.056,00 zł 88.956,76 zł -

plan wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2722

- organizacja imprezy pn. ?Zdrowy jak Ryba? ze środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 88.956,76 zł Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ: plan 34.300,00 zł wykonanie 29.947,73 zł ? 87.3% 1. Wydatki majątkowe: - Dotacja celowa dla ZEC "Budowa pomieszczeń biurowych w kotłowni osiedlowej przy T. Bielaka w Kępicach" 13.008,13 zł - Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji "Rozbudowę sieci ciepłowniczej ulica Słowackiego-Leśna 2 w Kepicach" 13.400,00 zł - Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji "Zakup pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody do kotłowni na ul. Bielaka" 3.539,60 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 93,6% 1. Wydatki bieżące: - bieżące utrzymanie dróg gminnych, wycinka drzew, zakup znaków drogowych 76.118,85 zł - zimowym utrzymaniem dróg gminnych 37.620,45 zł plan wykonanie 2.019.450,00 zł 1.889.690,93 zł -

- wydatki remontowe na drogach gminnych w tym Remont i modernizacja drogi osiedlowej i kanalizacji w miejscowości Mzdówko 185.634,29 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - pozostałe wydatki 2.Wydatki majątkowe: 9.866,40 zł 4.903,00 zł

- zadania inwestycyjne pn. 1. Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Biesowice 1.275.547,94 zł 2. Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych 300.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2722

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA: plan wykonanie 94,4% 1.Wydatki bieżące: - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM

780.419,00 zł 736.892,83 zł -

240.000,00 zł

- remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo, Bronowo, Chorowo, Płocko, Ciecholub i Pustowo 375.452,79 zł - wyceny, podział działek, opłaty notarialne dzierżawa gruntu, decyzje o warunkach zabudowy 89.704,83 zł - odprowadzony podatek VAT od nie zapłaconych faktur - zapłata za energie i wodę dzierżawionego budynku (stolarnia) - opłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenie komisji mieszkaniowej 1.463,40 zł 1.319,76 zł 384,28 zł 210,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone dla osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego 153.042,00 zł 2. Wydatki majątkowe: - zakup działki w Kępicach Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA: 97,3 % 1. Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 100,0 % - diety i inne wydatki rady gminy 95,7 % - wydatki bieżące urzędu 97,4 % 96.793,30 zł 62.684,44 zł 2.331.654,74 zł plan wykonanie 1.448,00 zł 2.658.757,00 zł 2.586.700,47 zł -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2722

- wydatki na promocję w mieście i gminie 88,7% ( w tym: 10.500 zł. Konkurs Piękna Gmina) - diety wypłacone sołtysom 99,0% 2. Wydatki majątkowe:

57.407,99 zł -

33.160,00 zł -

- wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy )

5.000,00 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje we wszystkich rozdziałach działu administracja w zakresie zadań własnych gminy. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: plan 18.778,00 zł wykonanie 18.778,00 zł 100,0 % 1. Wydatki bieżące Dział ten obejmuje wydatki związane z aktualizacją list wyborczych w kwocie 1.532,00 zł., oraz wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 17.246,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: plan 1.005.657,00 zł wykonanie 924.178,14 zł 91,9% 1.Wydatki bieżące: - wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe stanowiska pracy -bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym remont Remizy Strażackiej w Barcinie na kwotę 88.014,79 zł - wydatki na obronę cywilną 2. Wydatki majątkowe: - dopłata gminy do zakupów inwestycyjnych 5.960,00 zł 7.000,00 zł 366.089,46 zł 790,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2722

- zadanie inwestycyjne pn. ?Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach

549.298,68 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM: plan 63.000,00 zł wykonanie 45.067,75 zł - 71,5% 1. Wydatki bieżące -inkaso sołtysów związane z poborem podatków -pozostałe wydatki związane z poborem podatków 38.028,93 zł 7.038,82 zł

W planie na wypłatę inkasa założono kwotę wyższą o 11.971,07 zł, licząc na wyższe wpłaty podatków bezpośrednio do Sołtysów. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO: plan wykonanie 85,8% Dział ten obejmuje wydatki w zakresie obsługi finansowej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski wskaźnik wykonania wynika ze zmniejszenia kwoty kredytu w trakcie roku budżetowego. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA: - na koniec roku budżetowego pozostała nie wykorzystana : 1) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł 2) rezerwa ogólna w kwocie 6.500,00 zł - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 4.014,00 zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE: plan 10.890,679,00 zł wykonanie 10.882.411,74 zł - 99,9 % 1.Wydatki bieżące: - szkół i zespołów szkół podstawowych 100,0% 5.915.418,93 zł 816.590,00zł 700.841,44 zł -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2722

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100,0% - przedszkola 98,7% - gimnazja 100,0% - dowożenia uczniów 100,0% - obsługa finansowa szkół 99,6% - dokształcanie i doskonalenie zawodowe Nauczycieli 98,9% - stołówka szkolna 100,0% - pozostała działalność: - zfśs emeryci i renciści 100,0% - wydatki komisji kwalifikującej i egzaminującej nauczycieli w ramach przyznanej dotacji Dział 851 OCHRONA ZDROWIA: 79,0% 1. Wydatki bieżące: plan wykonanie

555.427,28 zł 338.235,07 zł 2.958.948,13 zł 328.333,39 zł 271.308,02 zł 47.293,50 zł 400.776,42 zł -

66.480,00 zł ?

191,00 zł. ? 100,0% 148.000,00 zł 116.893,60 zł -

Dział ten obejmuje wydatki w ramach uchwalonego planu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na walkę z narkomanią na kwotę 106.893,60 zł 2. Wydatki majątkowe: - Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na pokrycie kosztów odbudowy i wznowienia działalności dotkniętego pożarem obiektu Szpitala Powiatu Bytowskiego w Miastku 10.000,00 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA: 96,0% plan wykonanie 6.763.976,35 zł 6.493.776,49 zł -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2722

1. Wydatki bieżące: a) realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: - domy pomocy społecznej - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze - wypłata dodatków mieszkaniowych - zasiłki stałe - utrzymanie ośrodka - usługi opiekuńcze - dożywianie uczniów w tym: 1) ze środków własnych 79.467,70 zł 2) z dotacji z budżetu państwa 124.700,00 zł b) realizowane bezpośrednio z budżetu gminy a dotyczące: - ośrodki wsparcia - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne - wypłata dodatków mieszkaniowych - organizacji prac interwencyjnych społecznie użytecznych i inne - odprowadzone do PUW zwroty dotacji z lat ubiegłych 250.642,65 zł 2.471.617,31 zł zadanie 10.313,16 zł zadanie zlecone 198.379,67 zł 93.204,18 zł 7.313,71 zł 124.736,50 zł 1.301.392,85 zł zadanie 36.050,07 zł w tym zad. zlecone 252.190,47 zł 186.449,02 zł 369.353,41 zł. 615.229,64 zł 311.853,49 zł. 204.167,70 zł

- odprowadzone do PUW zwroty odsetek od dotacji z lat ubiegłych 844,03 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2722

c) realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przytocku: - ośrodki wsparcia 16.200,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ: plan 788.383,65 zł wykonanie 777.649,95 zł - 98,6 % Są to wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez: 1) Ośrodek Pomocy Społecznej Kępice ?Wykluczeniu mówię nie? kwota 267.265,42 zł

2) Szkoła Podstawowa Kępice ?Dobry przedszkolak ? lepszy uczeń? kwota 156.795,83 zł 3) Szkoła Podstawowa Przytocko ?Wyrosną z nich tacy którzy ku gwiazdą wzlecieć zapragną? kwota 142.005,96 zł 4) Zespół Szkół Biesowice ? Liczę, mówię, surfuję? ?Abecadło? 5) Urząd Miejski Kępice ?Mój biznes ? mój sukces? Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: plan wykonanie 1. Wydatki bieżące -.wydatki związane z wypłatą stypendium ( 34.131,00 tj.20 % wypłacono ze środków gminy ) - wydatki na zakup podręczników szkolnych 136.522,00 zł kwota 199.982,74 zł kwota 11.600,00 zł

212.298,00 zł 207.857,57 zł - 97,9 %

37.204,57 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: plan 663.840,00 zł wykonanie 610.676,33 zł ? 92,0% 1. Wydatki bieżące: - dotacja przedmiotową dla ZGKiM na utrzymanie czystości ulic ( przekazana w całości i rozliczona przez zakład budżetowy) - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w zakresie oczyszczania wsi 45.000,00 zł 42.500,96 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2722

- wydatki na oświetlenia w mieście i gminie 298.522,45 zł w tym; -energia - 170.624,86 zł -konserwacja punktów świetlnych i usługi remontowe - 127.897,59 zł - usługi zawiązane z usunięciem barszczu Sosnowskiego na kwotę - wydatki ze zgromadzonej opłaty produktowej obejmują zakup pojemników na odpady na kwotę - wydatki z wpływów za korzystanie ze środowiska na kwotę - wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przy usuwaniu barszczu Sosnowskiego na kwotę 2.Wydatki majątkowe: - wydatki inwestycyjne (Budowa oświetlenia w Obłężu oraz projekt oświetlenia w Przytocku) na kwotę 44.694,75 zł - Dotacja celowa dla ZEC: - na modernizację pokrycia dachowego budynku przepompowni ścieków w Kępicach Oczyszczalnia ścieków na kwotę 7.500,00 zł - na budowę kanalizacji w Biesowicach na kwotę 50.996,05 zł 36.285,00 zł 3.355,55 zł 83.598,65 zł 1.022,92 zł

-

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO: plan 2.469.728,00 zł wykonanie 2.446.887,60 zł - 99,1% 1. Wydatki bieżące: - dotacja dla instytucji kultury MGOK -dotacja dla instytucji kultury Biblioteka -remont świetlicy w Obłężu w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.500 zł. - wymiana okien w świetlicy w Barcinie w ramach funduszu sołeckiego 645.000,00 zł 219.000,00 zł 45.305,26 zł

6.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2722

- pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego

56.767,68 zł

2. Wydatki majątkowe: 1) Zadanie inwestycyjne pn.? Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskimremont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Słupsk i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej? kwota 1.067.496,20 zł 2) Zadanie inwestycyjne pn. ?Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Podgórach? kwota 5.978,00 zł w tym: w ramach funduszu sołeckiego 5.978,00 zł. 3) dotacja dla Parafii pw. Andrzeja Boboli w Biesowicach na dofinansowanie remontu Kościoła Zabytkowego w Biesowicach 400.618,46 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA: 1.971.127,00 zł 1.568.712,72 zł - 79,6%

plan wykonanie

1. Wydatki bieżące: - dotację dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu - wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjny wśród uczniów (14.997,00 to wydatki z przyznanej gminie dotacji z Ministerstwa Sportu Turystyki) - wydatki w ramach funduszu sołeckiego - stypendium sportowe - pozostałe wydatki na sport realizowane bezpośrednio z budżetu gminy 160.000,00 zł

29.994,00 zł 44.403,23 zł 2.400,00 zł 4.879,40 zł

2.Wydatki majątkowe: 1) Zadanie inwestycyjne pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Barcino kwota 327.955,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2722

2) Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko -Orlik 2012" w Kępicach kwota 999.081,09 zł. W załączniku Nr 3 przedstawiono realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Zrealizowano wydatki z zakresu zadań zleconych do wysokości przekazanych dotacji na zadania na kwotę 4.536.056,01 zł Środki przekazywane były w ratach i terminach umożliwiających realizację zadań zleconych Dotacje przeznaczone były na zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji, aktualizacji list wyborczych, na przygotowanie wyborów oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.

Załącznik Nr 4 przedstawia wykaz jednostek oraz kwot dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych przekazanych i wykorzystanych przez jednostki. Wszystkie jednostki wyszczególnione w załączniku przedłożyły rozliczenie przyznanych dotacji. Ponadto samorządowe instytucje kultury przedłożyły sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011 zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 5 Realizacja przychodów i wydatków realizowana była w oparciu o aktualne plany finansowe. Zakłady przedłożyły wymagane rozliczenia przyznanych dotacji przedmiotowych. Zakłady budżetowe nie zrealizowały planowanych przychodów i kosztów jak również nie osiągnęły zaplanowanych środków obrotowych. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zakończył działalność roku budżetowego zyskiem w kwocie 21.236,70zł a Zakład Energetyki Cieplnej stratą w kwocie 290.329,51zł. Ujemny wynik w Zakładzie Energetyki Cielnej spowodował obniżenie stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011r. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. Zakładu Energetyki Cieplnej wynosi minus 719.839,58 zł. Wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6 W załączniku Nr 7 wyszczególniono zrealizowane w roku budżetowym zadania inwestycyjne na łączna kwotę 8.312.335,15zł, co stanowi 90,1% planu po zmianach a udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wynosi 24.7%. W trakcie roku, budżet gminy zasilony został środkami z zewnątrz w postaci: Środki z Unii Europejskiej ? wpływy z tego tytułu w porównaniu z rokiem poprzednim 2010 wzrosły o ponad 2mln zł, co stanowi 181,40% ( rok 2010 ? 2.546.600,02zł rok 2011 ? 4.618.490,50zł ) - dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2722

Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Rozbudowa Systemu wodno ? kanalizacyjnego aglomeracji Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko? w kwocie 2.337.517,36 zł - dofinansowanie własnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie pn. ?Zdrowy jak Ryba? w kwocie 88.956,76 zł - dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego końcowe rozliczenie dofinansowania na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa drogi gminnej Klasy L w Kępicach? w kwocie 342.455,19 zł - dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na programy: ? Liczę, mówię, surfuję? w kwocie ?Abecadło? w kwocie ?Wyrosną z nich tacy którzy ku gwiazdą wzlecieć zapragną? w kwocie ?Wykluczeniu mówię nie? w kwocie ?Dobry przedszkolak ? lepszy uczeń? w kwocie ?Mój biznes - Mój sukces? w kwocie 90.550,00 zł 118.590,35 zł 142.005,96 zł 241.207,04 zł 152.091,95 zł 11.600,00 zł

- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. ? Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim ? remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk? w kwocie 844.523,89 zł - dotacja celowa refundująca poniesione przez gminę koszty na budowę placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 248.992 zł Środki z dotacji, dofinansowania i darowizn: - dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja drogi transportu rolnego Mzdowo-Kaczyno? w kwocie 57.823,45 zł - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na ?Remont i modernizację infrastruktury technicznej (kanalizacji) w miejscowości Osieki? w kwocie 44.738,69 zł - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na ?Remont i modernizacja drogi osiedlowej i kanalizacji w miejscowości Mzdówko? kwocie 41.294,28 zł - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na ?Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Osowo, Bronowo, Chorowo, Płocko, Ciecholub i Pustowo? kwocie 324.578,16 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. ?Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Przytocku na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 196.642,65 zł -dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 110.000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2722

-dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze w zakresie zadań własnych w kwocie -dotacji na utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie -dotacji na składki ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie -dotacji na zakup podręczników dla uczniów w kwocie - dotacji na wypłatę stypendium dla uczniów w kwocie -dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w kwocie

354.629,29 zł 159.190,00zł 24.131,35 zł 37.204,57 zł 136.522,00 zł 14.997,00 zł

-darowizny z Nadleśnictwa Dretyń, Leśny Dwór, Warcino i Trzebielino, OSP Kępice oraz Spółki ?Kegar? w kwocie 161.

809,24 zł - dotacja na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Barcino? w kwocie 168.987,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kępicach? w kwocie 329.696,76 zł - dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kępicach? w kwocie 500.000,00 zł Ogółem pozyskane środki to kwota 7.280.734,94 zł. Środki te stanowią 22,9 % wykonanych dochodów ogółem i w kwotach przedstawionych wyżej wpłynęły na rachunek budżetu roku 2011. Oprócz wyżej wymienionych kwot na podstawie zawartych w roku 2009 i 2007 umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gminie przysługuje refundacja wydatków za wykonane w roku 2010 i 2011 prace w zakresie zadań inwestycyjnych pn.?Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko, Przytocko w kwocie 737.871,62 zł. oraz zadanie pn. ?Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim ? remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk? w kwocie 258.778,22 oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. ?Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Kepice? w kwocie 20.000,00 zł. Gdyby środki te przekazane zostały w roku ich wydatkowania do pozyskane dla gminy środki stanowiłyby łącznie kwotę 8.297.384,78zł. Wydatki ogółem w roku 2011 zrealizowano poniżej planu o kwotę 1.776.244,45 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej niższa realizacja wydatków przedstawia się jak niżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2722

dział 010 ? Rolnictwo i łowiectwo

kwota

441.335,50

- Niższa realizacja planu wydatków bieżących w zakresie dopłaty do ceny wody w gminie, w zakresie opieki nad zwierzętami oraz odpisu na Izby Rolnicze łącznie na kwotę 13.649,10 zł. Niższa realizacja wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku Nr 7 na kwotę 427.686,40 zł. dział 050 ? Rybołówstwo i rybactwo kwota 99,24

- Niższa realizacja planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z ARiMR na zadanie pn. ?Zdrowy jak Ryba? dział 400 ? Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. - Niższa realizacja wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku Nr 7 na kwotę 4.352,27 zł wynika z oszczędności jakie uzyskał Zakład Energetyki Cieplnej w związku z odliczeniem VAT-u od zapłaconych usług dział 600 ? Transport i łączność kwota 129.759,07

- Niższa realizacja planu wydatków bieżących w zakresie zakupów, usług pozostałych, zimowego utrzymania dróg i remontowych na kwotę 129.189,01 zł. dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa

kwota

43.526,17

- Wydatki bieżące związane z wydzieleniami geodezyjnymi, uzbrojeniem terenu i innymi wydatkami związanymi z gospodarką gruntami wykonano poniżej planu o kwotę 43.474,17zł. dział 750 - Administracja publiczna kwota 72.046,53

- Wydatki bieżące realizowano w zakresie niezbędnym. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 81.478,86

- Oszczędności w planie wydatków bieżących w kwocie 24.625,54 zł. spowodowane były pozyskaniem dofinansowania z KRS-u przez jednostki OSP na częściowe pokrycie wydatków oraz nie wydatkowano kwoty 56.853,32 na Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach. dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 17.932,25

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2722

- Niższa realizacja wydatków wynika z kosztów związanych z poborem podatków przez inkasentów w związku z wpłatami podatku przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu. dział 757 ? Obsługa długu publicznego

kwota

115.748,56

- Uruchomienie kredytu w IV kwartale oraz umorzenie pożyczki z WFOŚiGW miało wpływ na oszczędności w planie wydatków na obsługę długu. Dział 758 ? Różne rozliczenia kwota 66.500,00

-Nie uruchomiono rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł. oraz rezerwy na wydatki ogólne w kwocie 6.500,00 zł dział 801 - Oświata i wychowanie

kwota

8.267,26

-Wpływ na realizacje miały niższe wydatki bieżące. dział 851 - Ochrona Zdrowia

kwota

31.106,40

- Realizacja jest niższa od planu zarówno w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów alkoholowych jak i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizację zadań objętych tymi programami w roku 2011 przedstawiony został w odrębnych sprawozdaniach. dział 852 - Pomoc Społeczna

kwota

270.199,86

- Niższa realizacja wydatków we wszystkich rozdziałach pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań dofinansowanych z budżetu państwa jak zadań własnych gminy dział 853 - Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej kwota

11.033,70

- Jest to kwota wynikająca z rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół w Biesowicach. dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza

kwota

4.440,43

- Dokonano zwrotu dotacji na zakup podręczników dla uczniów. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 28 ?

Poz. 2722

środowiska

kwota

53.163,67

- Niższe realizacja planowanych wydatków na energię i konserwacje punktów świetlnych na kwotę 1.015,55 zł., na wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 16.401,35 zł. oraz wydatki w kwocie 5.844,52 zł. Nie wykonano planowanych wydatków majątkowych w zakresie budowy oświetlenia w kwocie 29.902,25 zł. z uwagi na oszczędności po przetargowe. dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

kwota

22.840,40

- Sołectwa nie wykorzystały środków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.018,32 zł. Na podstawie zawartej umowy przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Boboli w Biesowicach dotację na remont i konserwację zabytku o 367,54 poniżej planowanej. W planie usług remontowych oraz w innych wydatkach związanych z kulturą kwota 19.454,54. dział 926 - Kultura fizyczna

kwota

402.414,28

- Niższa realizacja wydatków na upowszechnianie sportu w gminie. Pozyskanie dofinansowania zajęć sportowo ? rekreacyjnych z Ministerstwa Sportu w kwocie 14.997,00 zł. spowodowało oszczędności wydatków ze środków własnych gminy. Niewykorzystany fundusz sołecki w kwocie 818,77 zł. Nie wykonano planowanych wydatków majątkowych w zakresie zadania np. ?Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kępicach? w kwocie 385.468,91 zł. z uwagi na trwające prace budowlane. Realizacja zadań w roku 2011 przebiegała w ramach uchwalonego budżetu. W roku 2011 udało się zasilić budżet gminy po stronie dochodów na kwotę 7.280.734,94 zł co stanowi aż 22,9% dochodów ogółem. Dołożono wszelkich starań, aby zrealizować planowane dochody, co ma odbicie w realizacji dochodów własnych. Niewykonane planowane dochody, to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które nie zostały gminie przekazane do 31 grudnia 2011r. W miesiącu grudniu zmniejszono plan dochodów i nie ma on odbicia w realizacji planu. Planowane wydatki realizowano z dochodów własnych, z pozyskanych środków z zewnątrz oraz zgodnie z uchwała budżetową wyemitowanych obligacji w wysokości 3.100.000 zł. które w największym stopniu pozwoliły na pokrycie wkładu własnego. Dużą pomocą finansową były również otrzymane darowizny od Nadleśnictw oraz firmy ?Kegar?, które pozwoliły na częściowe wykonanie Gminnego Centrum Ratownictwa. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 15.265.929,50 zł. co stanowi 48,06 % wykonanych dochodów. Otrzymano umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 102.000,00 zł co wpłynęło na mniejszy stan zadłużenia gminy. Spłata wyemitowanych w roku bieżącym obligacji przypada na lata 2012 - 2020. W roku 2011 wykonywano przede wszystkim zadania, na które możliwe było uzyskanie dofinansowania z zewnątrz i których wykonanie było oczekiwane przez mieszkańców. Wolne środki pozostające z rozliczeń budżetu na koniec 2011 stanowią kwotę 983.031,78 zł. i zasilą

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 29 ?

Poz. 2722

budżet roku przyszłego. Na przestrzeni roku budżetowego wszelkie płatności gminy realizowane przez Urząd Miejski dokonywane były terminowo, co podnosi wiarygodność gminy w oczach mieszkańców i kontrahentów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa realizacji budżetu wydatki wykonano w procencie niższym niż dochody i starano się realizować wydatki bieżące do wysokości dochodów bieżących. Gospodarka finansowa w roku 2011 prowadzona była racjonalnie z zachowaniem płynności finansowej gminy co wymagało zaangażowania wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego jak i podległych jednostek organizacyjnych gminy.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie objętym informacją wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2043 został zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy: - Uchwałą Nr VI/35/2011 z dnia 31 marca 2011 r. - Uchwałą Nr X/57/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. - Uchwałą Nr XI/69/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. - Uchwałą Nr XII/76/2011 z dnia 27 września 2011 r. - Uchwałą Nr XIII/90/2011 z dnia 27 październik 2011 r. - Uchwałą Nr XIV/103/2011 z dnia 21 listopad 2011 r.

- Uchwałą Nr XVI/118/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu dwóch przedsięwzięć pod nazwą ?Abecadło? i ?Mój biznes-mój sukces? oraz zamieniono przedsięwzięcie pn. ?Basen sportowo-rekreacyjny przy Gimnazjum w Kępicach? na ?Budowa hali widowiskowosportowej w Kępicach? Pozostałe zmiany, których dokonano poległy na zmianie kwot limitu na lata 2011-2012. Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach. Przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w ramach wydatków bieżących:

1. Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 ? ?Liczę, mówię i surfuję?

Realizowany przez Zespół Szkół Biesowice, poniesiona kwota na to zadanie to 90.550,00zł co stanowi 100% limitu zaplanowanego na rok 2011r. Przedsięwzięcie zakończone.

2. Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 8.1 ? ?Mój biznes ? mój sukces?

Realizowany przez Urząd Miejski wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, poniesiona kwota to 11.600,00zł co stanowi 100% limitu zaplanowanego na rok 2011r. Zadanie w realizacji., Planowane zakończenie w roku 2013.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 30 ?

Poz. 2722

3. Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1.2 ? ?Abecadło?

Realizowany przez Zespół Szkół w Biesowice, poniesiona kwota na to zadanie 105.932,74zł co stanowi 90,77% limitu zaplanowanego na rok 2011. Przedsięwzięcie w realizacji.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 ? ? Dobry Przedszkolak,

lepszy uczeń? Realizowany przez Szkołę Podstawową w Kępicach, wykonanie w kwocie 156.795,83 co stanowi 100% limitu na rok 2011. Przedsięwzięcie zakończone.

5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 ? ?Wyrosną z nas tacy,

którzy do gwiazd wzlecieć zapragną? Realizacja przez Szkołę Podstawową Przytocko, wykonanie w kwocie 138.005,96zł co stanowi 97,18% limitu na 2011 rok. Przedsięwzięcie zakończone. - w ramach wydatków majątkowych:

1. ?Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim ? remont

zabytkowych obiektów sakralnych w Gminie Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk?, działanie 8.1.2 Zadanie rozpoczęte, kwota wykonania to 1.067.496,20zł co stanowi 99,84% limitu na bieżący rok. Zakończenie zadania planowane było na 2011 rok jednak ze względu na dodatkowe prace remontowe termin został przesunięty do września 2012r.

2. Program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 ? Abecadło?

Realizowany przez Zespół Szkół w Biesowice, poniesiona kwota na to zadanie 3.500,00zł co stanowi 100% limitu zaplanowanego na rok 2011.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1 ? ?Wyrosną z nas tacy,

którzy do gwiazd wzlecieć zapragną? Realizowany przez Szkołę Podstawową Przytocko, wykonanie na poziomie 4.000,00zł co stanowi 100% limitu. Zadanie zakończone.

4. ?Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płocko?

Na realizację tego przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Słowiańskiej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Wartość projektu 508.724,39 kwota aplikowana (dofinansowania) 291.500zł. Wniosek został przyjęty, czekamy na podpisanie umowy. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2011-2012. Kwota wykonania to 4.000,00 z przeznaczeniem na kosztorysy. Na realizację tego przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie do Słowiańskiej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Wartość projektu 203.886,32zł, kwota aplikowana (dofinansowania) 144.000zł. Wniosek został przyjęty, czekamy na podpisanie umowy.

5. ?Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgóry?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 31 ?

Poz. 2722

6. ?Rozbudowa i przebudowa ?Dom Strażaka? w Korzybiu?

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2012-2013. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania ?Odnowa i Rozwój Wsi?. Całkowita wartość projektu 1.515.821 w tym dofinansowanie z UE 404.612,00zł, co stanowi 26%.

7. ?Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice w

miejscowościach Kępice, Biesowice, Ciecholub, Pustowo, Płocko i Przytocko? działanie 8.2 Zadanie w trakcie realizacji, kwota wykonania w okresie objętym informacją to 2.838.233,32zł. W dalszym ciągu trwają prace budowlane. Planowane zakończenie zadania październik 2012 roku.

8. ?Termomodernizacja budynków edukacyjnych i użyteczności publicznej w

Gminie Kępice? Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. W celu realizacji tego przedsięwzięcia został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Wartość projektu 1.256.327,87zł. Wniosek został przyjęty, czekamy na podpisanie umowy. Przedsięwzięcia pozostałe

1. ?Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 75 w Biesowicach?

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2015-2019.

2. ?Budowa hali widowiskowo-sportowej w Kępicach?

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i

młodzieży w miejscowości Barcino? Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Kwota poniesiona na to zadanie wynosi 327.955,00zł

4. ?Gminne Centrum Ratownictwa w Kępicach?

Częściowe wykonanie tego przedsięwzięcia zostało zrealizowane w ramach własnych środków oraz ze środków od sponsorów. Kwota przeznaczona na realizację to 549.298,68zł. Planowane jest dalsze wykonanie inwestycji w roku następnym.

5. ?Przebudowa Grogi Gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości

Biesowice? Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt wynosi 1.037.061,26zł co stanowi 99,82% limitu.

6. ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Przytocko ? Sala gimnastyczna?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 32 ?

Poz. 2722

Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2019.

7. ?Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Kępice?

Zadanie zrealizowane w kwocie 23.161,77 są to wydatki jakie zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów oraz dokumentację projektową. Została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 3.251.771zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całkowita wartość projektu 5.768.186,94 zł Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2016-2018.

8. ?Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warcinie?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 33 ?

Poz. 2722

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 14 czerwca 2012 r. Dochody budżetu gminy za 2011 rok

Dział 010

Rozdział

Paragraf Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Uchwała budżetowa 3 424 154,00 3 413 154,00 0,00

Plan po zmianach 2 806 718,00 2 382 253,00 44 739,00

Wykonanie 2 803 034,00 2 382 256,05 44 738,69

% 99,9 100,0 100,0

01010 2700

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630

6207 01042

3 413 154,00 0,00

2 337 514,00 57 824,00 57 824,00 366 641,00 11 000,00

2 337 517,36 57 823,45 57 823,45 362 954,50 7 313,90

100,0 100,0 100,0 99,0 66,5

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

01095 0750

2010 050 05011 2708 600 60016 0970 2700

0,00 0,00 0,00 0,00 342 455,00 342 455,00 0,00 0,00

355 641,00 89 056,00 89 056,00 89 056,00 398 750,00 398 750,00 15 000,00 41 295,00

355 640,60 88 956,76 88 956,76 88 956,76 398 749,47 398 749,47 15 000,00 41 294,28

100,0 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6207 700 70005 0470 0690 0750

342 455,00 623 000,00 623 000,00 70 000,00 5 000,00 160 000,00

342 455,00 1 103 761,00 1 103 761,00 70 000,00 1 000,00 160 000,00

342 455,19 1 112 321,29 1 112 321,29 68 888,22 0,00 150 495,49

100,0 100,8 100,8 98,4 0,0 94,1

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0760 0770 0920 0970 2700

14 000,00 360 000,00 8 000,00 6 000,00 0,00

21 673,00 500 000,00 8 000,00 18 509,00 324 579,00

43 856,37 498 657,36 7 063,88 18 781,81 324 578,16

202,4 99,7 88,3 101,5 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 34 ?

Poz. 2722

750 75011 2010 75023 0690 0970 2360 75045 2010 75056 2010 751 75101 2010 75108 2010 754 75412 0870 75495 0960 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 75618 0410

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej

75 600,00 71 000,00 71 000,00 4 600,00 4 000,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00

102 791,00 71 000,00 71 000,00 5 838,00 5 168,00 570,00 100,00 1 162,00 1 162,00 24 791,00 24 791,00

103 823,48 71 000,00 71 000,00 7 030,18 6 331,34 674,04 24,80 1 161,90 1 161,90 24 631,40 24 631,40 18 778,00 1 532,00 1 532,00 17 246,00 17 246,00 164 401,11 2 591,87 2 591,87 161 809,24 161 809,24 6 105 035,32 1 498,73 1 498,73 1 970 466,47 1 465 828,77 94 718,26 394 837,00 10 673,00 -1 350,00 5 759,44 1 409 479,90 893 023,08 305 918,62 2 825,03 36 797,40 43 157,00 0,00 15 615,00 101 154,63 10 989,14 190 287,09 20 688,63

101,0 100,0 100,0 120,4 122,5 118,3 24,8 100,0 100,0 99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 85,0 85,0 100,0 100,0 91,4 119,8 119,8 83,1 80,3 94,7 96,3 69,2 -13,5 57,6 85,9 81,2 88,2 94,2 100,7 215,8 0,0 78,1 101,2 73,3 96,8 103,4

1 532,00 1 532,00 1 532,00 0,00

18 778,00 1 532,00 1 532,00 17 246,00 17 246,00

0,00 0,00 0,00

164 860,00 3 050,00 3 050,00 161 810,00 161 810,00

6 803 490,00 1 000,00 1 000,00 2 561 000,00 2 015 000,00 100 000,00 410 000,00 16 000,00 10 000,00 10 000,00 1 608 100,00 1 100 000,00 305 000,00 3 000,00 35 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 100 000,00 25 000,00 158 000,00 20 000,00

6 677 354,00 1 251,00 1 251,00 2 371 833,00 1 826 418,00 100 000,00 410 000,00 15 415,00 10 000,00 10 000,00 1 641 581,00 1 100 000,00 346 955,00 3 000,00 36 526,00 20 000,00 100,00 20 000,00 100 000,00 15 000,00 196 669,00 20 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 35 ?

Poz. 2722

0460 0480 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75814 0920 0970 2030 6330 75831 2920 801 80101 0830 0920 80104 0830 80110 0830 0920 80148 0830 80195 2030 852 85203 0920 2010

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5988

  uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2670

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.4787

  uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4966

  uchwała nr XII/112/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2011 rok.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2721

  uchwała nr 144/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2720

  uchwała nr 164/12 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2719

  uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w południowej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2718

  uchwała nr XV/112/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego Chotkowo w gminie Borzytuchom.

 • DZ. URZ. 2012.2717

  uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka w gminie Borzytuchom.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.