Logowanie

DZ. URZ. 2012.2808

Tytuł:

uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-19
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2808
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:31

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równie trybu ich pobierania. Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 , art.18 ust.2 pkt 15 , art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst .jedn Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 11 , art.36 pkt 2 lit. l, m , art. 50 ust.6 i art. 96 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn.zm.) Rada Miejska w Wolbromiu, uchwala: § 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwane dalej usługami oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi, jak równie trybu ich pobierania . § 2. 1. Zadania własne Gminy Wolbrom o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług, o których mowa w § 1 realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. 2. Udzielanie pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, określającej rodzaj i zakres usług, okres i miejsce świadczenia sług, wysokość odpłatności oraz termin dokonywania opłaty za świadczone usługi. 3. 1) Usługi przyznawane są na podstawie: a) wywiadu środowiskowego; b) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy; c) wywiadów środowiskowych u mał onka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie; d) zaświadczenia lekarskiego, 2) Usługi wykonują opiekunki zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu na umowę o pracę oraz inne osoby zatrudnione na umowę zlecenie. 3) . Usługi opiekuńcze specjalistyczne dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty. § 3. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług w wysokości 6 zł świadczonych przez osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę .


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2808

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom , których dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu określonemu w art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej . 3. Osoby, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze , oraz usługi specjalistyczne na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 4. Opłata stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w ust. 1 , wskaźnika odpłatności określonego w procentach, wynikającego z tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały dla odpowiedniego poziomu dochodu oraz liczby godzin świadczonych usług w miesiącu. 5. Opłata za usługi jest wnoszona przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 30 -tego dnia ka dego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. § 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, istnieje mo liwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z ustalonej odpłatności między innymi w sytuacjach: a) je eli ądanie zwrotu wydatków za udzielone świadczenie (za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obcią enie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy biorąc pod uwagę sytuację yciową, warunki rodzinne i mieszkaniowe; b) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawności powodującej znaczny wzrost kosztów utrzymania, w tym wydatków związanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaświadczeniem lekarskim; c) gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obło nie chora; d) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług; e) ponoszenia du ych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji; f) ponadto w przypadku udokumentowanego zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych okoliczności. 2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu . § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII /230/05 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równie trybu ich pobierania . § 7. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2808

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012 r. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód rodziny netto w % ustalony wg art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Do 100 % 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 250 251 - 400 Powy ej 400

Wysokość odpłatności w% Osoby samotne Nieodpłatnie 17,00% 25,00% 35,00% 50,00% 70,00% 85,00% 100,00%

Wysokość odpłatności w% Osoby w rodzinie Nieodpłatnie 25,00% 35,00% 45,00% 65,00% 85,00% 95,00% 100,00%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1278

  uchwała nr VII/38/11 Rada Gminy Żurawica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2807

  uchwała nr XIX/212/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochni

 • DZ. URZ. 2012.2806

  uchwała nr XIX/216/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bochnia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 • DZ. URZ. 2012.2805

  uchwała nr XIX/210/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej biegnącej od ul. Przysieki w kierunku ul. Karola Frycza

 • DZ. URZ. 2012.2804

  uchwała nr XIX/215/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Gminy Miasta Bochni oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie

 • DZ. URZ. 2012.2803

  uchwała nr XIX/139/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2012 na terenie gminy Liszki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.