Logowanie

DZ. URZ. 2012.3341

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3341
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

09:38

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) stwierdza się niewa ność uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym w całości. Uzasadnienie Na sesji w dniu 5 czerwca 2012 r. Rada Gminy Kłaj podjęła uchwałę Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) , art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 3,5 i 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W ocenie organu nadzoru przedmiotowy regulamin zawiera uchybienia, które w istotny sposób naruszają obowiązujący porządek prawny i tym samym uzasadniają stwierdzenie niewa ności rzeczonej uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrze eniem art. 33 i 34, 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrze eniem art. 35 ust. 3, 3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach - w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 przedmiotowej ustawy.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3341

Upowa nienie do uszczegółowienia kwestii wskazanych w ustawie Karta Nauczyciela znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 z późn.zm.). W uwzględnieniu powy szego organ nadzoru wskazuje które z zapisów kwestionowanej uchwały Rady Gminy zostały podjęte z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 30 ust. 6 karty Nauczyciela. W § 8 ust. 1 Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli Rada Gminy postanowiła, e dodatek motywacyjny, w granicach przyznanych placówce środków, przyznaje: 1) nauczycielowi i wicedyrektorowi-dyrektor placówki, 2) dyrektorowi placówki-Wójt Gminy Kłaj na podstawie regulaminów, określających warunki i kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych. Z kolei w ust. 2 § 8 ustalono, i ?Regulaminy, zgodnie z właściwościami, ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1?. Tak skonstruowany zapis niewątpliwie świadczy o nieupowa nionym przekazaniu kompetencji Rady Gminy na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych, gdy tymczasem przepis ustawy stanowi, e to organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. W art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela ustawodawca określa i precyzuje od czego uzale niona jest wysokość dodatków, a mianowicie ?odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub ucią liwych warunków pracy?. Jednocześnie w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określone zostały ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, do których nale ą: 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym; 2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze; 3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania; 4) zaanga owanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela; 5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem; 6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. Nale y podkreślić, i organ stanowiący gminy upowa niony jest do uszczegółowienia ww. ogólnych przesłanek dotyczących przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, tj. sformułowania szczegółowych warunków przyznawania oraz określenia jego wysokości. Natomiast przekroczeniem delegacji ustawowej jest zawieranie w regulaminie zapisów określających warunki, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny, jak to uczyniono w § 9 ust. 2 oraz § 10 przedmiotowego regulaminu. Powy sze stanowisko organu nadzoru potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 17 września 2008 r., sygn. akt IV SA/Wr 281/08, zgodnie z sentencją którego zawarte w przepisie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela upowa nienie w adnym przypadku nie oznacza, e organ stanowiący gminy mo e decydować kto i kiedy zachowuje prawo do wynagrodzenia, a kiedy je traci. Podstawy ich przyznania powinny być ustalane tylko na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu pracy. W § 17 regulaminu Rada Gminy ustaliła, jakie zajęcia prowadzone przez nauczycieli uznaje się za trudne warunki pracy wybiórczo traktując przepis ustawy, albowiem zgodnie z art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określa, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i ucią liwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę w szczególności stopień trudności

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3341

zajęć realizowanych w warunkach trudnych i ucią liwych. I tak wspomniane ju rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy w § 8 definiuje jakie zajęcia prowadzone przez nauczycieli uznaje się za pracę w trudnych warunkach.


Dodatkowo Rada Gminy w sposób niedopuszczalny rozszerzyła zakres § 17 regulaminu o zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzie ą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, które nie zostały przewidziane w przywołanym rozporządzeniu. Wobec powy szego organ nadzoru uznał całość zapisu § 17 za niedopuszczalny. Organ nadzoru kwestionuje zapis § 24 ust. 2 regulaminu, który stanowi ?Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia ? za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć (pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub ?, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za ka dy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo e być jednak większa ni liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym?. W cytowanym przepisie regulaminu uregulowano sytuacje, w których przysługuje lub te nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Tymczasem zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, organ prowadzący w drodze regulaminu ustala jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W powy szym przepisie mieści się wyłącznie delegacja do określenia warunków i wypłacania nale nych kwot, a nie upowa nienie do decydowania kiedy nauczycielowi przysługuje lub nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Innych kompetencji Rady Gminy w tym zakresie nie mo na domniemywać. Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 274/05. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, e nagroda mo e być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Natomiast w przepisie ust. 1 § 27 regulaminu Rada Gminy ustaliła, e ?Nagroda ze specjalnego funduszu nagród mo e być przyznana nauczycielowi, który spełnia kryteria określone w regulaminie przyznawania nagród Wójta Gminy Kłaj lub kryteria regulaminu przyznawania nagród dyrektora placówki. Z kolei ust. 2 § 27 regulaminu stanowi, i ?Regulaminy, zgodnie z właściwościami, ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1?. Tak sformułowany zapis pozostaje w oczywistej sprzeczności z normą art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, bowiem to Rada Gminy powinna ustalić kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a nie cedować posiadane kompetencje na nieuprawnione jednostki. Poniewa przekroczenie lub niewypełnienie upowa nienia ustawowego stanowi istotne naruszenie prawa, niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze jest uzasadnione. Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. z up. Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Radca Prawny Mirosław Chrapusta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1703

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały.

 • DZ. URZ. 2012.4222

  uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3461

  uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  w placówkach oświatowych Gminy Kłaj.

 • DZ. URZ. 2011.559.5970

  uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2012.2657

  uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Kłaj

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3340

  uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz

 • DZ. URZ. 2012.3339

  porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. ?Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015?

 • DZ. URZ. 2012.3338

  uchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.

 • DZ. URZ. 2012.3337

  uchwała nr XXI/125/12 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna ?A.I? - MIASTO.

 • DZ. URZ. 2012.3336

  porozumienie Wojewody Małopolskiego; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. ?Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.