Logowanie

DZ. URZ. 2012.3343

Tytuł:

uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Korzenna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3343
Hasła:Transport drogowy taksówką

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

16:00

w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm. Rada Gminy Korzenna uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się strefy cen (strefy taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunku taksówkami w granicach administracyjnych Gminy Korzenna jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Ustala się ceny urzędowe za przewozy taksówkami osobowymi określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Ceny urzędowe ustalone w § 1 są cenami maksymalnymi. § 3. Informacja o wysokości cen urzędowych oraz wysokości jednostkowych opłat pobranych za przewóz taksówki powinna być umieszczona za szybą prawych tylnych drzwi od strony zewnętrznej i wewnętrznej. § 4. Ustala się strefę gminną określoną granicami administracyjnymi gminy Korzenna. § 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. § 7. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Kracoń


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3343

Załącznik do Uchwały Nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012 r. § 1. 1. Ustala się ceny urzędowe o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi w granicach administracyjnych Gminy Korzenna w następujących wysokościach: 1) opłata początkowa dla taryfy 1 i 2 - 7,00 zł 2) taryfa 1 - 3,00 zł 3) taryfa 2 - 4,50 zł 4) opłata za 1 godzinę postoju dla taryfy 1 i 2 - 30,00 zł Objaśnienia: OPŁATA POCZĄTKOWA - jest to opłata za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra. TARYFA 1 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra w granicach strefy gminy w dni powszednie w godzinach 6:00 a 22:00. TARYFA 2 Jest to opłata za przejazd jednego kilometra w porze nocnej między godziną 22.00 a 6.00 oraz w niedzielę i święta. Przewodniczący Rady Wiesław Kracoń
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.377.3325

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/305/2008 Rady Miasta Łowicz z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/118/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Łowicza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.7836

  uchwała nr 249/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie miasta Radomia..

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/98/2011 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami oraz określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Świeradów-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2108

  uchwała nr LXXII/1265/10 Rady Miasta Krosna z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Krosno

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3342

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2012.3341

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości

 • DZ. URZ. 2012.3340

  uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz

 • DZ. URZ. 2012.3339

  porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. ?Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015?

 • DZ. URZ. 2012.3338

  uchwała nr XXIII.318.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszaru Powroźnik" w gminie Muszyna podjętego uchwałą Nr XV/181/2004 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 marca 2004r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.