Logowanie

DZ. URZ. 2012.3344

Tytuł:

uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Łużna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3344
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

16:00

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 lit. c, art. 9, art. 28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - uchwala, co następuje: § 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej ?opłatą?, uiszcza się raz na trzy miesiące (kwartał), w terminie do: 1) 15 dnia marca za miesiące: styczeń, luty, marzec; 2) 15 dnia maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec; 3) 15 dnia września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień; 4) 15 dnia listopada za miesiące: październik, listopad, grudzień. § 2. 1. Opłatę, o której mowa w § 1 nie stosuje się do właściciela nieruchomości, który wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zło y kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Łu na oraz przedstawi dowody uiszczenia opłat za te usługi. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 stosuje się do dnia 30 czerwca 2013 r. § 3. Opłatę uiszcza się inkasentom, gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łu na. § 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Na inkasentów opłaty wyznacza się: 1) dla sołectwa Biesna ? Małgorzatę Karaś; 2) dla sołectwa Łu na ? Janinę Ćwiklik; 3) dla sołectwa Mszanka ? Stanisława Wójtowicz; 4) dla sołectwa Szalowa ? Stanisława Kaszyk; 5) dla sołectwa Wola Łu ańska ? Edwarda Szymczyk.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3344

3. Inkasenci zobowiązani są do wpłaty pobranej opłaty do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łu na w terminie do 7 dni kalendarzowych następujących po dniu określonym w § 1 ust. 1 ? 4 niniejszej uchwały w miesiącach: marzec, maj, wrzesień, listopad. 4. W przypadku wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącach: styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik wpłata odbywać się będzie do 5 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wpłata odbywać się będzie w terminie do dnia 31 grudnia. 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % sumy zainkasowanych opłat. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łu na. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r., po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Maria Myśliwiec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5897

  uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3585

  uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Gniewoszów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3341

  uchwała nr OG-BR.0007.6.36.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. 2012.1106

  uchwała nr XIV/97/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1304

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 25 maja 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3343

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2012.3342

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2012.3341

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości

 • DZ. URZ. 2012.3340

  uchwała nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkusz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz

 • DZ. URZ. 2012.3339

  porozumienie Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. ?Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.