Logowanie

DZ. URZ. 2012.3346

Tytuł:

uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Kętach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3346
Hasła:Sport i turystyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:59

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyró nień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 27 ust. 1, art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami: z 2010 r. Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241; z 2012 r. poz. 490) uchwala się, co następuje: Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Niniejsza uchwała reguluje: 1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyró nień, o których mowa w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Gminy Kęty oraz osiągnięty wynik sportowy; 2) warunki i tryb przyznawania wyró nień i nagród pienię nych, o których mowa w art. 35 ust. 5 ustawy o sporcie, oraz rodzaje wyró nień i wysokość nagród pienię nych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla społeczności lokalnej. Rozdział 2. Nagrody pienię ne dla zawodników i ich trenerów § 2. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w rozumieniu ustawy o sporcie oraz ich trenerom, Burmistrz Gminy Kęty mo e przyznać nagrodę pienię ną. Wysokość nagrody pienię nej nie mo e przekroczyć kwoty 2.000 złotych. 2. Nagroda pienię na mo e być przyznana zawodnikowi, który brał udział w: 1) organizowanych przez uprawnione światowe i europejskie federacje, związki, centrale sportowe Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, Pucharze Świata lub Europy, Lidze Światowej lub Europejskiej;


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3346

2) organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe - ligach ogólnopolskich, Mistrzostwach i Pucharach Polski. 3. Nagroda pienię na mo e być przyznana zawodnikowi, który spełnia jeden z poni szych warunków: 1) jest zawodnikiem klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Kęty; 2) jest mieszkańcem Gminy Kęty. 4. Burmistrz Gminy Kęty mo e przyznać nagrodę pienię ną trenerowi zawodnika, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3. 5. Zawodnik oraz jego trener mo e otrzymać nagrodę pienię ną wyłącznie za jedno najwy sze osiągnięcie sportowe uzyskane w roku poprzedzającym dany rok bud etowy, w którym nagroda pienię na jest przyznawana. § 3. 1. Nagrody pienię ne, o których mowa w § 2, przyznawane są raz w roku. 2. Wniosek o przyznanie nagrody pienię nej zawodnikowi lub zawodnikowi i trenerowi mo e zło yć klub sportowy lub stowarzyszenie, dla którego celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien w szczególności zawierać: 1) nazwę i adres podmiotu składającego wniosek; 2) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata; 3) nazwę i adres reprezentowanego klubu sportowego; 4) opis osiągnięć sportowych; 5) kopię dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy, za który ma zostać przyznana nagroda pienię na. 4. Wnioski nale y składać do Burmistrza Gminy Kęty w okresie od 2 do 31 stycznia za wyniki sportowe uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zło enia wniosku, z zastrze eniem §10. 5. W razie stwierdzenia braków formalnych, Burmistrz Gminy Kęty wzywa podmiot, który zło ył wniosek do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 1) zło enia wniosku po terminie; 2) wycofania wniosku przez podmiot, który go zło ył; 3) pisemnej rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyznanie nagrody pienię nej; 4) braków formalnych, je eli nie usunięto ich w terminie, o którym mowa w ust. 5. Rozdział 3. Wyró nienia dla zawodników i ich trenerów § 4. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerom Burmistrz Gminy Kęty mo e przyznać wyró nienia. 2. Wyró nieniami są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 3. Burmistrz Gminy Kęty przyznaje wyró nienie z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu sportowego albo stowarzyszenia, dla którego celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej. Postanowienia §3 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4. Stypendia sportowe dla zawodników § 5. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, uprawiającym sport w rozumieniu ustawy o sporcie, Burmistrz Gminy Kęty mo e przyznać stypendium sportowe. 2. Miesięczna wysokość stypendium sportowego wynosi 150 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3346

3. Stypendium sportowe mo e być przyznane na okres od 3 do 12 miesięcy i jest wypłacane do 10 dnia kalendarzowego ka dego miesiąca, z zastrze eniem §11. § 6. Stypendium sportowe mo e otrzymywać zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 1) uprawia dyscyplinę olimpijską objętą współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzie y; 2) reprezentuje klub sportowy mający siedzibę na terenie gminy Kęty; 3) z tytułu uprawiania sportu nie otrzymuje wynagrodzenia na podstawie zawartego kontraktu, umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej; 4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach; 5) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub regionalnym; 6) w dniu składania wniosku o przyznanie stypendium nie ukończył 26 lat. § 7. 1. Burmistrz Gminy Kęty przyznaje stypendia sportowe w ramach środków finansowych przewidzianych na ten cel w bud ecie Gminy Kęty. 2. W przypadku gdy ilość środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie pozwala na przyznanie stypendiów sportowych dla wszystkich zawodników objętych wnioskami o przyznanie stypendiów sportowych, tworzy się listę rankingową w oparciu o punktację ustaloną zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a stypendia sportowe przyznaje się tym zawodnikom, którzy kolejno uzyskają największą liczbę punktów na liście, a do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w ust. 1. § 8. Do wniosków o przyznanie stypendiów sportowych stosuje się odpowiednio postanowienia §3 ust. 26. § 9. 1. Na uzasadniony wniosek podmiotu, który wnioskował o przyznanie stypendium sportowego lub macierzystego klubu sportowego zawodnika uprawnionego do stypendium sportowego, Burmistrz Gminy Kęty pozbawia zawodnika stypendium sportowego. 2. Zawodnika pozbawia się stypendium sportowego je eli: 1) zmienił klub sportowy na klub sportowy, którego siedziba nie znajduje się na terenie gminy Kęty; 2) zaprzestał realizacji szkolenia sportowego przez okres dłu szy ni jeden miesiąc; 3) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia; 4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 5) na wniosek, o którym mowa w ust.


1. 3. W przypadku pozbawienia zawodnika stypendium sportowego Burmistrz Gminy Kęty mo e przyznać stypendium sportowe kolejnemu zawodnikowi z listy rankingowej, o której mowa w §7 ust. 2, o ile pozwalają na to środki finansowe, o których mowa w §7 ust. 1. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 10. Wnioski o nagrody pienię ne oraz stypendia sportowe za wyniki sportowe uzyskane w roku kalendarzowym 2011 nale y składać w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w ycie niniejszej uchwały. § 11. W odniesieniu do wniosków, o których mowa w §10, stypendia sportowe mogą zostać przyznane za okres od 1 stycznia 2012 r. i wypłacone w terminie do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyznane. § 12. Informację o przyznanych nagrodach pienię nych, wyró nieniach oraz stypendiach sportowych podaje się do publicznej wiadomości, w tym poprzez stosowną informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kęty. § 13. Łączna kwota przyznanych nagród pienię nych i stypendiów sportowych w ciągu roku nie mo e przekroczyć planowanych kwot przewidzianych na ten cel w bud ecie Gminy Kęty. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3346

§ 15. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012 r. Zasady tworzenia listy rankingowej w celu przyznania stypendiów sportowych 1. Bez względu na oficjalne określenia lig w danych dyscyplinach sportu pod pojęciem ekstraklasa, I liga, II liga rozumie się pierwszy, drugi i trzeci poziom oficjalnych rozgrywek ogólnopolskich. 2. Tabela punktowa za osiągnięte wyniki sportowe: Rodzaj zawodów Lp. 1. Indywidualne Zespołowe I

3

Udział i zajęte miejsce IV- VIII III Udział V VIII

2 1 0 0 0

2.

3.

4.

Mistrzostwa województwa lub Dru ynowe Mistrzostwa regionu obejmującego obszar województwa lub regionu minimum trzech powiatów obejmującego obszar minimum trzech powiatów Mistrzostwa rangi Dru ynowe Mistrzostwa rangi międzywojewódzkiej międzywojewódzkiej obejmującego obejmującego obszar obszar minimum dwóch minimum dwóch województw województw Mistrzostwa rangi Dru ynowe Mistrzostwa rangi ogólnopolskiej ogólnopolskiej IV liga piłki no nej III liga piłki siatkowej Mistrzostwa rangi Dru ynowe Mistrzostwa rangi międzynarodowej międzynarodowej III lub wy sza liga piłki no nej II lub wy sza liga piłki siatkowej

13 11

9

7

5

4

27 24

21

18

15

14

46 42

38

34

30

28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Eugeniusz Zawadzki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2847

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1699

  uchwała nr 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3345

  uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3344

  uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. 2012.3343

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2012.3342

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejksiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2012.3341

  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie stwierdzania nieważnośvi uchwały Nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Kłaj jest organem prowadzącym, w całości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.