Logowanie

DZ. URZ. 2012.3348

Tytuł:

porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wójt Gminy Lubień; Zarząd Powiatu Myślenickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3348
Hasła:Porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:59

Powiatem Myślenickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Józef Tomal ? Starosta 2. Tomasz Suś ? Wicestarosta a Gminą Lubień, reprezentowaną przez Wójta Gminy: Kazimierza Szczepańca w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzie owego w Skomielnej Białej. Na podstawie art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami/oraz Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego Nr XVI/131/2011z dnia 29 grudnia 2011 r. i Uchwały Rady Powiatu Myślenickiego Nr VII/53/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przekazania zadań na prowadzenie sezonowych, szkolnych schronisk młodzie owych w Drogini przez Miasto i Gminę Myślenice, w Skomielnej Białej przez Gminę Lubień, w Wiśniowej przez Gminę Wiśniowa i udzielenia dotacji na powierzone zadanie, strony postanawiają co następuje: § 1. Zarząd Powiatu Myślenickiego, na realizację zadania określonego w niniejszym porozumieniu przeka e Gminie Lubień, z bud etu Powiatu dotację celową w wysokości 3.120 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych). § 2. Określona w paragrafie 1 dotacja celowa zostanie przekazana w całości , w terminie do 14 dni od dnia zawarcia porozumienia, na konto Urzędu Gminy Lubień: BS ? Lubień, nr: 95 880800060030030015150003 § 3. Zadanie określone w niniejszym porozumieniu realizowane będzie przez Gminę Lubień w okresie od 9 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r., a termin wykorzystania dotacji ustala się na 31 sierpnia 2012 r. § 4. 1. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania dotacji w trybie obowiązujących przepisów na ka dym etapie realizacji zadania zleconego Gminie. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do dnia 15 września 2012 r. w formie sprawozdania o wydatkach bud etowych przedło onego przez Gminę. 2. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala się na 15 września 2012 r. 3. W przypadku wykorzystania przez Gminę dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem jej nienale nie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy art. 252 Ustawy o Finansach Publicznych. § 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa ności.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3348

§ 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron, oraz jeden do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Józef Tomal Wicestarosta Tomasz Suś Wójt Kazimierz Szczepaniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.421.3044

  porozumienie Starosty Myślenickiego z dnia 22 czerwca 2010r. porozumienia z dnia 22 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Myślenickim a Gminą Lubień w sprawie przekazania Gminie Lubień doatcji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skolmielnej Białej

 • DZ. URZ. 2011.399.3634

  porozumienie Starosty Myślenickiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  porozumienie nr 2/OKS/2009 z dnia 15 maja 2009r. w sprawie przekazania Gminie Jeleniewo do realizacji zadania własnego Powiatu Suwalskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bachanowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.1008

  porozumienie Zarządu Powiatu w Lubaczowie zawarte dnia 22 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Lubaczów w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krowicy Samej.

 • DZ. URZ. 2012.2183

  uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3347

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.3346

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2012.3345

  uchwała nr XXI/371/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chełmiec przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3344

  uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • DZ. URZ. 2012.3343

  uchwała nr XIX/164/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.