Logowanie

DZ. URZ. 2012.3352

Tytuł:

uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Zakopane
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3352
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:58

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok budżetowy 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane - uchwala - co następuje: § 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na rok 2012 o kwotę - 847 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr1 § 2. Zwiększa sie planowane wydatki budżetowe na rok 2012 o kwotę - 847 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr2 § 3. Po wprowadzeniu zmian planowany budżet miasta będzie się przedstawiał następująco: dochody, kwotę - 99 898 165 zł wydatki, kwotę - 123 342 165 zł § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3352

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. ZWIEKSZENIA W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2012

Dział 600

Rozdz. § 60016 0970

Treść Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące, w tym: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Ogółem:

Zwiększenia i zmniejszenia 817 000 817 000 817 000 817 000 30 000 30 000 30 000 30 000 847 000

750 75023 0960

Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. ZWIEKSZENIA W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2012

Dział § Rozdz. 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 2. Wydatki majątkowe, w tym:

Nazwa zadania

Zmiany w planie 817 000 817 000 817 000 817 000 642 000 175 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 847 000

2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego: Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy w Zakopanem, w km 2+963,5 Budowa drogi Ciągłówka - Furmanowa 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki ogółem: W tym: wydatki bieżące ? kwota ? 30 000 zł Wydatki majątkowe ? kwota ? 817 000 zł

Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.1176

  uchwała nr XV/147/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3351

  uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3350

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.3349

  uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat

 • DZ. URZ. 2012.3348

  porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej

 • DZ. URZ. 2012.3347

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Tomice realizacji zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.