Logowanie

DZ. URZ. 2012.3353

Tytuł:

uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Ciężkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3353
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:58

w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Cię kowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Cię kowicach uchwala co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bud etu gminy Cię kowice na 2012 rok w ten sposób, i : 1) zwiększa się dochody bie ące o kwotę 98 469,00 zł. 2) zwiększa się dochody majątkowych o kwotę 288 130,00 zł. zgodnie z poni szym wykazem: Dział rozdz. 010 01095 § Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Zmniejsza się Zwiększa się dochody dochody 0,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 54 000,00 54 000,00


w tym: 1) dochody bie ące 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego LESNICTWO 020 02001 Gospodarka leśna w tym: 1) dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzeda y składników majątkowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) dochody bie ące 0970 Wpływy z ró nych dochodów

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 32 277,00 32 277,00 32 277,00 32 277,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3353

801 80114

0830 852 85212

2910

900 90002

2910

90095

6207

926 92605

6630

OŚWIATA I WYCHOWANIE Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: a) dochody bie ące Wpływy z usług POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) dochody bie ące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność w tym: a) dochody bie ące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność w tym: 1) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1) dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 2 530,00 2 530,00

0,00

2 530,00 2 530,00

0,00 0,00 0,00

57 062,00 5 932,00 5 932,00 5 932,00

0,00 0,00

51 130,00 51 130,00 51 130,00

0,00 0,00 0,00

207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00

0,00

354 342,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bud etu gminy Cię kowice na 2012 rokw ten sposób, i : 1) zwiększa się wydatki bie ące o kwotę 193 055,00 zł. 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 229 378,00 zł. zgodnie z poni szym wykazem:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3353

Dział rozdz. 010 01095

§

Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych LESNICTWO Gospodarka leśna w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod drogę wojewódzką w m. Bogoniowice Drogi publiczne powiatowe w tym: 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa chodnika w Kąśnej Górnej Drogi publiczne gminne w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych sołectwo Ostrusza - 5 301 sołectwo Cię kowice 25 000 2. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne sołectwo Siekierczyna 27 000 zł. sołectwo Ostrusza 21 699 zł. sołectwo Zborowice 19 500 zł.

Zmniejsza się wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększa się wydatki 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 57 277,00 32 277,00 32 277,00 32 277,00 32 277,00 0,00 0,00

020 02001

0,00 0,00 0,00 0,00

600 60013

121 500,00 0,00 0,00 0,00

60014

48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 73 500,00 5 301,00 5 301,00 5 301,00

60016

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

68 199,00 68 199,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3353

700 70005

710 71035

754 75405

75412

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych remont mieszkania socjalnego w Falkowej 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne przebudowa schodów w budynku Muzeum Przyrodniczego w Cię kowicach w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizowane z udziałem środków o jakich mowa w art. 5 ust.


1 pkt 2 i 3 uofp. Adaptacja zabytkowego budynku Ratusza w Cię kowicach dla potrzeb promocji dziedzictwa kulturowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych cmentarz komunalny w Zborowicach - budowa alejek BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy powiatowe Policji w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne wpłata na fundusz wsparcia policji - dofinansowanie zakupu samochodu Ochotnicze stra e po arne W tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2) dotacje na zadania bie ące

0,00 0,00 0,00 0,00

108 949,00 108 949,00 22 649,00 22 649,00 22 649,00 22 649,00 86 300,00 86 300,00 16 000,00 70 300,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

3 735,00 0,00 0,00 0,00

26 735,00 21 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00

0,00

3 735,00 3 735,00 3 735,00 3 735,00

5 735,00 5 735,00 2 000,00 2 000,00 3 735,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3353

757 75702

801 80101

80104

80114

852 85212

926 92605

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po yczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Przedszkola w tym: 1. wydatki bie ące 1) dotacje na zadania bie ące Gmina Miasta Tarnowa Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół W tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne prace uzupełniające na obiekcie TKKF w Cię kowicach OGÓŁEM

0,00 0,00

7 912,00 7 912,00

0,00

7 912,00 7 912,00 19 265,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3 515,00 3 515,00 3 515,00 3 515,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 2 530,00 2 530,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

2 530,00 2 530,00 2 530,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00 547 668,00 Cię kowice

0,00 0,00 0,00

125 235,00 bud etu gminy

3. Ró nica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 440 790 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytu bankowego w kwocie 4 180 562 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3353

2) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia po yczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 260 228 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i po yczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie 4 180 562 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu 4 180 562,00 zł w tym, na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków o jakich mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych 2 090 417zł. 2) kredytów zaciąganych w roku 2012 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu bud etu Gminy Cię kowice w kwocie 2 000 000 zł. 5. Zmniejsza się rozchody bud etu o kwotę 35 814 zł. do łącznej kwoty 1 240 080 zł. 6. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z bud etu gminy Cię kowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w łącznej kwocie 1 548 202 zł. 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów bud etu zgodnie z poni szym wykazem: Lp. A. A.1. A.2. B. B.1. B.2. C. F. P. P.1. P.2. P.3. P.4. Treść Dochody Dochody bie ące Dochody majątkowe Wydatki Wydatki bie ące Wydatki majątkowe Nadwy ka / Deficyt (A ? B) Finansowanie ( P ? R) Przychody bud etu ogółem Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych po yczek i kredytów Spłata udzielonych po yczek z bud etu Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych Kredyty bankowe i po yczki zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu Gminy Cię kowice w tym na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków o jakich mowa w art. 5 ust.


1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Rozchody bud etu ogółem Spłaty po yczek i kredytów: W tym: Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Cię kowicach" - KBS O/Cię kowice Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Cię kowicach - KBS O/Cię kowice Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Bogoniowicach" - KBS O/Cię kowice Po yczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi" - WFOŚiGW w Krakowie Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi" BOŚ SA O/Tarnów paragraf Kwota 35 822 067,36 31 717 635,36 4 104 432,00 40 262 857,36 29 564 075,36 10 698 782,00 -4 440 790,00 4 440 790,00 5 680 870,00

952 0,00 1 500 308,00 4 180 562,00 2 090 417,00

950 952 903

R. R.1. R.1.1. R.1.2. R.1.3. R.1.4. R.1.5.

1 240 080,00 1 240 080,00

992 992

80 000,00 32 900,00 25 800,00

992 19 786,00 992 56 400,00 992

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3353

R.1.6. Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach" - KBS O/Cię kowice R.1.7. Po yczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach" - WFOŚ i GW w Krakowie R.1.8. Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2009 r. - KBS O/Cię kowice R.1.9. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2010 r. - ING BŚ O/Tarnów R.1.10. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2011 r. - ING BŚ O/Tarnów § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cię kowice.

57 600,00 992 14 654,00 992 102 940,00 992 600 000,00 992 250 000,00 992

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cię kowicach Zdzisław Szczerba Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Cię kowicach z dnia 21 czerwca 2012 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY CIĘ KOWICE W 2012 rok Dział Rozdz. NAZWA INSTYTUCJI Dotacje celowe Dotacje podmiotowe

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Powiat Tarnowski - na dofinansowanie kosztów utrzymania Hali Sportowej w Cię kowicach 80104 Przedszkola W tym: 1) dotacje na zadania bie ące 121 565 105 000 105 000 105 000 16 565 16 565 16 565 6 480 6 480 6 480 6 480 21 450 21 450 0

Gmina Miasta Tarnowa - przedszkole specjalistyczne

853 85333 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Dotacja na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Filii PUP w Tuchowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami W tym:

900 90002

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3353

921 92109

92116

1) dotacje na zadania bie ące Dotacja dla Gminy Szczucin na zapewnienie udziału w projekcie "Demonta i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Centrum Kultury i Promocji Gminy Cię kowice Biblioteki W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Cię kowicach

21 450 21 450

664 300 459 400 459 400 459 400 204 900 204 900 204 900 149 495 664 300

RAZEM DOTACJE JEDNOSTEK SEKTORA FIN.PUBL. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Dotacja dla jednostki OSP w Cię kowicach na zadania wynikające z zabezpieczenia działalności bojowej Dotacja dla jednostki OSP w Kipszna na zadania wynikające z zabezpieczenia działalności bojowej Dotacja dla jednostki OSP w Jastrzębia na zadania wynikające z zabezpieczenia działalności bojowej Dotacja dla jednostki OSP w Bruśnik na zadania wynikające z zabezpieczenia działalności bojowej 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Dotacja na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej 80104 Przedszkola W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Niepubliczne Przedszkole w Pławnej

16 407 16 407 16 407 12 672 1 735 1 000 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 620 000 300 000 300 000 300 000 146 000 146 000 146 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 3353

Gimnazja W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Niepubliczne gimnazjum w Pławnej 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej W tym: 1) dotacje na zadania bie ące Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKT. FIN. PUBL. OGÓŁEM DOTACJE

80110

174 000 174 000 174 000 89 000 89 000 89 000 89 000 115 407 264 902

620 000 1 284 300

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cię kowicach Zdzisław Szczerba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.396.3552

  aneks nr 1.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia

 • DZ. URZ. 2011.124.977

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2011 Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.448.4281

  uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2547

  uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2011.52.429

  uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3352

  uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012

 • DZ. URZ. 2012.3351

  uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3350

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.3349

  uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat

 • DZ. URZ. 2012.3348

  porozumienie Wójta Gminy Lubień; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie przekazania Gminie Lubień dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Skomielnej Białej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.