Logowanie

DZ. URZ. 2012.3355

Tytuł:

uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Zarząd Powiatu Myślenickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3355
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:57

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012. Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Małop., z roku 2012 poz. 697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 w dziale 600 ? TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2012:


Dział 600

WYSZCZEGÓLNIENIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) b) dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)

Zwiększenia w złotych 500 000 60 000

Zmniejszenia w złotych

60 000 440 000

440 000

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2012:

Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenia w złotych 540 000

Zmniejszenia w złotych 40 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3355

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym: I. wydatki bieżące, w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych II. wydatki majątkowe, w tym: (1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

540 000 100 000 100 000

40 000

100 000 440 000 440 000 40 000 40 000

§ 2. Powyższe środki dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej dla Powiatu Myślenickiego w 2012 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 500.000zł przeznaczone będą na realizację zadań pn.: 1. Odbudowa drogi powiatowej nr K1938 Głogoczów ? Bęczarka - Krzywaczka w km 1+900 ? 3+200; w kwocie 440.000zł., 2. Remont mostu Nr 01016662 na potoku Bez Nazwy w ciągu drogi powiatowej nr K1943 Myślenice ? Siepraw ? Świątniki Górne w km 7+850 w miejscowości Siepraw; w kwocie 60.000zł. § 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wicestarosta Tomasz Suś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.106.826

  uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.3781

  uchwała nr 516/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2909

  uchwała nr 454/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2011.284.2330

  uchwała nr 146/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2010.296.2029

  uchwała nr 1408/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3354

  uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3353

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3352

  uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012

 • DZ. URZ. 2012.3351

  uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3350

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.