Logowanie

DZ. URZ. 2012.3356

Tytuł:

uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Bukownie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3356
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:57

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 art. 236 ust. 1 ust. 3 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) Rada Miejska w Bukownie uchwala co następuje: § 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2012 r. 1. zmniejsza się dochody na łączną kwotę 1.656.732 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 1.656.732 zł. 2. zwiększa się dochody na łączną kwotę 151.660 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 151.660 zł, w sposób następujący:


L.p. Dział 1. 756 Źródło dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych (par. 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (par. 0020) 2. 801 Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące -wpływy z usług- Zespół Szkół Nr 2 ( par. 0830) 3. 852 Pomoc społeczna w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów ( par.0970) 4. 926 Kultura fizyczna w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( par. 0830) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (par.0750) Razem: 1.656.732 127.620 127.620 127.620 zmniejszenia zwiększenia 1.529.112 1.529.112 229.112 1.300.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 6.660 6.660 6.660 135.000 135.000 0 135.000 0 0 0

151.660

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3356

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 228.000 zł 2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują: a) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 228.000 zł z tego: - inwestycje o kwotę 198.000 zł, - zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 zł. 3. W planie wydatków budżetu miasta na 2012 r. zwiększa się wydatki o łączną kwotę 441.928 zł. 4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują: a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 351.928 zł tego: 1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 224.928 zł, 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78.200 zł 1.2). wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 146.728 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 37.000 zł, 6) wydatki na obsługę długu Miasta Bukowno o kwotę 90.000 zł. b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł z tego: inwestycje o kwotę 90.000 zł. w sposób następujący:

L.p Dział Rozdział 1. 600 60004 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budzetowych 60016 Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majątkowe w tym: -inwestycje 2. 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe w tym: - zakupy inwestycyjne 3. 710 71013 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71035 Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 0 0 37.000 37.000 0 0 27.000 37.000 0 0 27.000 27.000 30.000 0 0 0 64.000 27..000 30.000 0 185.000 30.000 30.000 0 0 0 185.000 0 185.000 89.900 0 0 0 0 89.900 89.900 Nazwa - treść zmniejszenia zwiększenia 185.000 0 89.900 89.900

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3356

4.

757 75702

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6) wydatki na obsługę długu Miasta Bukowno

0 0

90.000 90.000

0 0 0 0

90.000 90.000 73.988 26.988 26.988

5.

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80110 Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a)wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0 0 0 0

26.988 21.200 5.788 30.000 30.000

0 0 0

30.000 30.000 17.000 17.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000 13.000 13.000

17.000 7.000 10.000 6.660 6.660 6.660 6.660 6.660 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 90.000 90.000 90.000 90.000 0 0 0

6.

852 85219

Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej w tym a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego : 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7.

854 85401

Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.1)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.

900 90017

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej b) wydatki majątkowe w tym: -inwestycje 90095 Pozostała działalność b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3356


9.

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

0 0 0 0 0 228.000

7.380 7.380 7.380 7.380 7.380 441.928

RAZEM:

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych ustalonych w par. 2 ust. 2 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. w szczegółowości według zadań inwestycyjnych, w sposób następujący:

L.p. Dział Rozdział 1. 600 60016 Nazwa -Treść Transport i łączność Drogi publiczne gminne w tym inwestycje Budowa ul. Graniczna (budowa drogi po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej) Przebudowa dróg i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych Modernizacja wyjścia z tunelu Przebudowa placu dworcowego przy ul. Kolejowejdokumentacja projektowa Oświetlenie uliczne, ul. Zielona - dokumentacja projektowa 2. 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - zakupy inwestycyjne 3. 851 85111 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne w tym zakupy inwestycyjne 4. 853 85306 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kluby dziecięce w tym: inwestycje Adaptacja pomieszczeń budynku Miejskiego Przedszkola na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego zakupy inwestycyjne 5. 900 90017 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej w tym: inwestycje Modernizacja zbiorników na paliwa płynne 90095 Pozostała działalność w tym: inwestycje Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM: 13.000 13.000 0 0 17.000 17.000 0 0 13.000 90.000 90.000 0 90.000 90.000 17.000 0 0 0 13.000 0 37.800 37.800 12.600 90.000 90.000 37.800 37.800 12.600 107.000 90.000 0 0 0 6.000 50.400 50.400 6.000 50.400 50.400 30.000 0 0 0 6.000 6.000 180.000 6.000 6.000 30.000 30.000 150.000 0 235.000 85.000 50.000 0 20.000 0 25.000 5.000 0 0 400.000 0 370.000 0 25.000 5.000 180.000 180.000 zmniejszenia zwiększenia plan po zmianach 235.000 235.000 50.000 50.000 400.000 400.000

13.374.183

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3356

§ 4. Par. 3 uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.016.360,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.600.000,00 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 416.360,00 zł. § 5.Par. 4. 1. uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. otrzymuje brzmienie "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.319.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.302.640,00 zł. - zgodnie z poniższą tabelą:

I 1. 2. II 1. 2. DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 34.995.863,60 27.914.710,60 7.081.153,00 40.012.223,60 26.638.040,60 13.374.183,00 5.016.360,00 5.016.360,00 6.319.000,00 1.719.000,00 4.600.000,00 1.302.640,00 1.150.000,00 152.640,00

III NADWYŻKA/DEFICYT (I-II) IV FINANSOWANIE (V-VI) V 1. 2. VI 1. 2 PRZYCHODY BUDŹETU z tego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Zaciągnięte kredyty ROZCHODY BUDŻETU z tego: Spłata kredytów Spłata pożyczek

§ 6. W par. 6 pkt 1 Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. obejmującym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Dział Rozdział 852 85213 par. Nazwa-Treść Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 100 Dochody 0 0 5.821 100 Wydatki 0 0 5.821 0

zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia

0

100

0

0

0

0

0

100

0 0

0 0

0 0

100 100

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3356


85219

Ośrodki pomocy społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

621 621

0

0

85219

Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5.100 5.100

0 0 0 0 0 0 0

621 621 21 21 600 0 0

85295

Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

85295

Pozostała działalność 3) świadczenia społeczne

0 0

0 0

0

5.100 5.100

§ 7. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Bukowno w roku 2012 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 8. Par. 8 uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 r. otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakłady Gospodarki Komunalnej w Bukownie, w załączniku nr 2. jak

2. Z budżetu miasta udziela się dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 1.349.900 zł w tym: 1) dotacje przedmiotowe w kwocie 1.259.900 zł na dopłaty do: a) administrowania placem targowym w wysokości 30.000,00 zł, b) bieżącego utrzymania przystanków autobusowych w wysokości 10.000,00 zł, c) bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 150.000,00 zł, d) zarządzania terenem cmentarza komunalnego w wysokości 72.000,00 zł, e) administrowania lokalami stanowiących własność Gminy Bukowno w wysokości 77.900,00 zł, f) oczyszczania miasta w wysokości 500.000,00 zł, g) utrzymania i urządzania terenów zieleni miejskiej w wysokości 420.000,00 zł, 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja zbiorników na paliwa płynne" w wysokości 90.000,00 zł. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3356

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Urbański

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3356

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Urbański
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.124.779

  uchwała nr LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.405.3722

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.459.3405

  uchwała nr LXV/349/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.159.993

  uchwała nr LIX/317/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2012.2308

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek na terenie Miasta Bukowno

zamów dokument

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3355

  uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.3354

  uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3353

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3352

  uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012

 • DZ. URZ. 2012.3351

  uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.