Logowanie

DZ. URZ. 2012.3358

Tytuł:

uchwała nr XV/181/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3358
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:57

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud etowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) § 1. 1. Zmniejsza się wydatki bud etu Powiatu Olkuskiego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność, o 40.000 PLN, w tym: 1) wydatki bie ące, o 40.000 PLN, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych, o 40.000 PLN, w tym - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o 40.000 PLN. 2. Zwiększa się wydatki bud etu Powiatu Olkuskiego w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, o kwotę 40.000 PLN, w tym: 1) wydatki majątkowe, o 40.000 PLN, z tego: a) inwestycje, o 40.000 PLN, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej, o 40.000 PLN 3. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadza się do załącznika Nr 2 do uchwały bud etowej. § 2. W załączniku Nr 9 do uchwały bud etowej określającym ?Plan wydatków majątkowych bud etu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych? wprowadza się następujące zmiany: 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wydatki majątkowe, w tym inwestycje, zwiększa się wydatki o 40.000 PLN, § 6050 z tego na zadanie "Rozbudowa i wyposa enie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu", o 40.000 PLN, 2) kwotę wydatków w wierszu "Ogółem" zwiększa się o 40.000 PLN. § 3. W załączniku Nr 11 do uchwały bud etowej określającym ?Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej? wprowadza się następujące zmiany: 1) w lp. 3 dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, zwiększa się nakłady i struktura finansowania oraz wydatki w 2012 r. na zadanie "Rozbudowa i wyposa enie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu " o kwotę 40.000 PLN, w tym udział własny powiatu 40.000 PLN,


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3358

2) w wierszach "Razem wydatki majątkowe i "Ogółem wydatki" zwiększa się nakłady i strukturę finansowania oraz wydatki na 2012 r. o kwotę 40.000 PLN. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Dąbrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7084

  uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1124

  uchwała nr 14/2/IV/2012 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7109

  uchwała nr 380/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3357

  uchwała nr XV/180/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.3356

  uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3355

  uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.3354

  uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3353

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.