Logowanie

DZ. URZ. 2012.3359

Tytuł:

uchwała nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Skawinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3359
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:56

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 421 321 zł w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące 368 321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) zwiększa się dochody majątkowe 53 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 421 321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące 61 321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1, 2) zwiększa się wydatki majątkowe 360 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2. § 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2012 Nr VII N/185/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 stycznia 2012 r. ? Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2012, wprowadza się zmiany w następujący sposób: w dziale 921, kwotę ?5 316 780?, zastępuje się kwotą ?5 326 780?, w rozdziale 92118 kwotę ?120 000?, zastępuje się kwotą ?130 000?. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2012 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3359

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012 r.

l.p. Dział Nazwa - Treść 1. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) b) dochody majątkowe w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 41 200 18 000 48 000 48 000 Zmniejszenia 89 200 18 000 Zwiększenia

41 200

18 000

2.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: b) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

41 200 41 200 41 200

3.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: b) dochody majątkowe w tym: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

35 000 35 000 35 000

4.

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące w tym:

1 022 644

1 315 300

1 022 644

1 315 300

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3359

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

1 022 644 1 300 000 1 500 13 800

5.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)

203 429 203 429

275 773 275 773 275 773

203 429

6.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

51 321 51 321 51 321

OGÓŁEM DOCHODY:

1 315 273

1 736 594

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012 r.

l.p. Dział Rozdział Nazwa - Treść 1. 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe 325 000 Zmniejszenia 325 000 325 000 Zwiększenia

2.

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne

35 000

35 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3359

w tym: b) wydatki majątkowe 35 000

3.

801 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące 80104 Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące 80147 Biblioteki pedagogiczne w tym: a) wydatki bieżące

51 321 15 600 15 600 30 721 30 721 5 000 5 000

4.

921 92118

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea w tym: a) wydatki bieżące

10 000 10 000 10 000

OGÓŁEM:

421 321

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3359

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012 r.

l.p. 1. Dział 801 80101 Rozdział Nazwa - Treść OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80104 Przedszkola w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 80147 Biblioteki pedagogiczne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 000 5 000 30 721 30 721 15 600 15 600 Zmniejszenia Zwiększenia 51 321 15 600

30 721

5 000

2.

921 92118

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea w tym: - dotacje na zadania bieżące

10 000 10 000 10 000

OGÓŁEM:

61 321

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3359

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012 r.

l.p. Dział Rozdział 1. 700 70005 Nazwa - Treść GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów 325 000 325 000 Zmniejszenia Zwiększenia 325 000 325 000

2.


754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zagospodarowanie otoczenia Remizy OSP w Wielkich Drogach

35 000

35 000 35 000 35 000

OGÓŁEM:

360 000

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3359

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2012

Dział Rozdział §

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych 6 4 459 372 2 950 000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7

1 600

2

3

4 Transport i łączność

5

60004

Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

2 950 000

60014

Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 509 372 1 509 372

710 71013

Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500 000 500 000

500 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

105 660

28 160 28 160 77 500 77 500 100 000 100 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000 2 630 000

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

80104

Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 200 000 500 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3359

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 80195 Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85158 Izby wytrzeźwień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 5 326 780 52 500 52 500 52 500

700 000

1 250 000

180 000 180 000

35 000 35 000 35 000

94 000 94 000 94 000

65 000 65 000

65 000

75 000 25 000 25 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 3359

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 181 280 181 280 4 365 500 3 471 500 894 000

650 000 650 000 130 000 130 000 50 000 50 000

500 000 500 000 500 000

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.65.434

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2011.166.1330

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2012.1426

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2011.558.5953

  uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby inne niż Gmina Skawina, w części dotyczącej postanowień paragrafu 3 ust. 1 pkt 3

 • DZ. URZ. 2011.479.4642

  rozporządzenie nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3358

  uchwała nr XV/181/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3357

  uchwała nr XV/180/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.3356

  uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3355

  uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.3354

  uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.