Logowanie

DZ. URZ. 2012.3360

Tytuł:

uchwała nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Gorlice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3360
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:56

w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ? Rada Miasta Gorlice uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 500.000 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zwiększa się o 721.456 zł; 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1.221.456 zł; - jak w załączniku Nr 1. 2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust.1 pkt 1 obejmują zwiększenie wydatków na: 1) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych ? 695.786 zł, 2) dotacje na zadania bieżące ? 25.670 zł. 3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują zmniejszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.221.456 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ? zwiększenie o 150.000 zł, - jak w załączniku Nr 2. § 2. 1. W wyniku dokonanych zmian w wydatkach planowany deficyt budżetu miasta ulega zmniejszeniu o 500.000 zł. 2. W przychodach budżetu dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o 500.000 zł jak w załączniku Nr 3. 3. Zmniejsza się ustalony limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.538.730 zł; 2) kredytów zaciąganych w 2012 roku na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.545.297 zł. § 3. W Uchwale Budżetowej Miasta Gorlice na 2012 rok Nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z 29 grudnia 2011 roku wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych z budżetu miasta w 2012 roku ustalonych w załączniku Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3360

§ 4. Ustala się dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w kwocie 100.000 zł na zakup trybun dla widowni do hali sportowej. § 5. Budżet miasta na 2012 rok, po zmianach będzie równy: 1) Dochody budżetu miasta wynoszą ogółem 75.321.717,08 zł, z tego: a) dochody bieżące: 64.883.447,08 zł; b) dochody majątkowe: 10.438.270,00 zł. 2) Wydatki budżetu miasta wynoszą ogółem 85.480.075,08 zł, z tego: a) wydatki bieżące: 62.574.737,08 zł; b) wydatki majątkowe: 22.905.338,00 zł. 3) Deficyt wynosi 10.158.358 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.538.730 zł; b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.619.628 zł. 4) Przychody budżetu w kwocie 14.639.906 zł stanowią: a) pożyczki i kredyty w wysokości 10.084.027 zł; b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.555.879 zł. 5) Rozchody budżetu w kwocie 4.481.548 zł obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3360

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3360

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3360

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3360

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3360

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3360

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. 2011.613.7287

  uchwała nr 163/XIV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.387.2688

  uchwała nr 485/LIV/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorlice.

 • DZ. URZ. 2012.578

  uchwała nr 186/XV/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektu targowiska miejskiego na placu Dworzysko w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2010.246.1638

  uchwała nr 463/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3359

  uchwała nr XX/242/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3358

  uchwała nr XV/181/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3357

  uchwała nr XV/180/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.3356

  uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3355

  uchwała nr 501/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.