Logowanie

DZ. URZ. 2012.3378

Tytuł:

uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Kamionka Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3378
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:52

w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) ? Rada Gminy w Kamionce Wielkiejuchwala, co następuje: § 1. 1. W bud ecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany : 1) Zmniejsza się dochody majątkowe gminy o kwotę : 1.000.000,00 zł w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o 500.000,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę : 200.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 2) Zwiększa się wydatki bie ące o kwotę : 29.600,00 w tym : a) wydatki jednostek bud etowych : zwiększa się o kwotę : 29.600 ,00 z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań . 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę : 1.873.600,00 z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę : 1.873.600,00 w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.344.000,00 zł 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.044.000,00 zł z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.044.000,00 zł zgodnie z tabelami Nr 2,3 2. W wyniku tych zmian bud et gminy wynosi : - dochody ogółem : 27.269.526,04 z tego : - bie ące : 26.393.582,57 - majątkowe : 875.943,47 - wydatki ogółem : 30.302.645,57 z tego : Wydatki bie ące : 24.637.828,57 z tego : - wydatki jednostek bud etowych : 17.448.160,57 z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 13.079.736,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań : 4.367.104,57 - dotacje na zadania bie ące: 1.161.350,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.363.623,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : 361.015,00


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3378

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji :0,00 - obsługa długu : 305.000,00 Wydatki majątkowe : 5.664.817,00 z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne : 4.907.817,00 w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 : 730.000,00 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego : § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kamionce Wielkiej. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronach BIP Gminy Kamionka Wielka . Przewodniczący Rady Gminy mgr in . Zenon Kruczek 757.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3378

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012 r. Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr XVIII/138/2012 z dnia 25.05.2012 roku

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą 4 bie ące bie ące razem: 26 393 582,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 229 437,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 563 848,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 263 848,00 0,00 263 848,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 500 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 563 848,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 500 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 500 000,00 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 6330 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 926 Kultura fizyczna 63 848,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 393 582,57 229 437,00 5 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 7 8

1

2

3

6

0,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00

200 000,00

263 848,00

0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 300 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 800 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 300 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3378

6330 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

500 000,00

-500 000,00 -1 000 000,00 -500 000,00 -1 000 000,00 -500 000,00

0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00

0,00 875 943,47 572 375,47 27 269 526,04 801 812,47

majątkowe razem: 1 675 943,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 072 375,47 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 069 526,04 1 301 812,47

Przewodniczący Rady Gminy mgr in . Zenon Kruczek Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012 r. Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kamionce Wielkiej Nr XVIII/138/2012 z dnia 25 maja 2012 roku

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych, z tego: z tego: Z tego Wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów na oraz programy wniesienie finansowane wkładów do z udziałem spółek środków, prawa o których handlowego. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 18 757 000,00 0,00 0,00 757 000,00 w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9

dotacje na zadania bie ące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

1 010

2 Rolnictwo i łowiectwo

4 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

5 1 423 953,57 0,00 29 600,00 1 453 553,57

6 166 953,57 0,00 29 600,00 196 553,57

7 166 953,57 0,00 29 600,00 196 553,57

8 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1 257 000,00 0,00 0,00 1 257 000,00

16 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

166 953,57 0,00 29 600,00 196 553,57

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3378


01095

Pozostała działalność

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

76 133,57 0,00 29 600,00 105 733,57 2 488 070,00 -29 600,00 0,00 2 458 470,00 681 266,00 -29 600,00 0,00 651 666,00 14 841 469,00 -1 344 000,00 1 044 000,00 14 541 469,00 5 561 742,00 -1 344 000,00 1 044 000,00 5 261 742,00 1 991 000,00 -500 000,00 0,00 1 491 000,00

76 133,57 0,00 29 600,00 105 733,57 1 020 304,00 0,00 0,00 1 020 304,00 163 500,00 0,00 0,00 163 500,00 13 369 469,00 0,00 0,00 13 369 469,00 4 217 742,00 0,00 0,00 4 217 742,00 226 000,00 0,00 0,00 226 000,00

76 133,57 0,00 29 600,00 105 733,57 1 020 304,00 0,00 0,00 1 020 304,00 163 500,00 0,00 0,00 163 500,00 12 468 009,00 0,00 0,00 12 468 009,00 4 048 582,00 0,00 0,00 4 048 582,00 101 000,00 0,00 0,00 101 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 22 640,00 0,00 0,00 22 640,00 14 640,00 0,00 0,00 14 640,00

76 133,57 0,00 29 600,00 105 733,57 997 664,00 0,00 0,00 997 664,00 148 860,00 0,00 0,00 148 860,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 680,00 0,00 0,00 351 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 125 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 780,00 0,00 0,00 549 780,00 169 160,00 0,00 0,00 169 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 000,00 -1 344 000,00 0,00 0,00 1 344 000,00 -1 344 000,00 0,00 0,00 730 000,00 0,00 0,00 730 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 467 1 467 766,00 766,00 -29 600,00 0,00

0,00 -29 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 438 1 438 166,00 166,00 517 766,00 517 766,00 -29 600,00 0,00 488 166,00

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0,00 -29 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 166,00

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

10 745 260,00 1 722 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 472 1 472 000,00 000,00 -1 344 000,00 -1 344 000,00

1 044 1 044 000,00 000,00 1 172 1 172 000,00 000,00 1 344 1 344 000,00 000,00 -1 344 000,00 -1 344 000,00

10 745 260,00 1 722 749,00 3 535 050,00 0,00 0,00 3 535 050,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 513 532,00 0,00 0,00 513 532,00 81 000,00 0,00 0,00 81 000,00

80110

Gimnazja

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 044 1 044 000,00 000,00 1 044 1 044 000,00 000,00 1 765 1 765 000,00 000,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00

926

Kultura fizyczna

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 265 1 265 000,00 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3378

92601

Obiekty sportowe

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 822 000,00 -500 000,00 0,00 1 322 000,00 31 102 645,57 -1 873 600,00 1 073 600,00 30 302 645,57

57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 24 608 228,57 0,00 29 600,00 24 637 828,57

57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 17 418 560,57 0,00 29 600,00 17 448 160,57

0,00 0,00 0,00 0,00

57 000,00 0,00 0,00 57 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 030,00 0,00 0,00 1 160 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 363 623,00 0,00 0,00 5 363 623,00

0,00 0,00 0,00 0,00 361 015,00 0,00 0,00 361 015,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 0,00 0,00 305 000,00

1 765 1 765 000,00 000,00 -500 000,00 0,00 -500 000,00 0,00

730 000,00 0,00 0,00 730 000,00 2 074 000,00 -1 344 000,00 0,00 730 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 757 000,00 0,00 0,00 757 000,00

1 265 1 265 000,00 000,00 6 494 5 737 417,00 417,00 -1 873 600,00 -1 873 600,00

Wydatki razem:

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

13 079 736,00 4 338 824,57 0,00 0,00 0,00 29 600,00

1 044 1 044 000,00 000,00 5 664 4 907 817,00 817,00

13 079 736,00 4 368 424,57

Przewodniczący Rady Gminy mgr in . Zenon Kruczek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3378

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012 r. Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Kam.W-kiej Nr XVIII/138/2012 z dnia 25 maja 2012 roku Zmiany w plane wydatków inwestycyjnych na rok 2012

Dział

600 60016 6050

Rozdział

Paragraf

Transport i łączność Drogi publiczne gminne

Treść

Przed zmianą

1 467 766,00 517 766,00 517 766,00

Zmiana

- 29 600,00 - 29 600,00 - 29 600,00

Po zmianie

1 438 166,00 488 166,00 488 166,00 48 800,00 136 100,00 1 172 000,00 1 044 000,00 1 044 000,00 1 044 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 000,00 1 265 000,00 535 000,00 390 000,00 5 664 817,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa dróg gminnych dofinansowanie 1:1 Inwestycje drogowe w poszczególnych sołectwach

60 000,00 - 11 200,00 154 500,00 1 472 000,00 1 344 000,00 - 18 400,00 - 300 000,00 - 300 000,00 0,00 1 044 000,00 0,00 1 044 000,00 500 000,00 500 000,00 844 000,00 844 000,00 1 765 000,00 1 765 000,00 1 035 000,00 890 000,00 Razem 6 494 417,00 - 500 000,00 - 500 000,00 - 844 000,00 - 844 000,00 - 500 000,00 - 500 000,00 - 500 000,00 - 500 000,00 - 829 600,00

801 80110 6050

Oświata i wychowanie Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa Gimnazjum w wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie - Sala Gimnastyczna 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa Gimnazjum w Mystkowie -Sala gimnastyczna 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa Gimnazjum w Mystkowie - Sala gimnastyczna

926 92601 6050

Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 w Mszalnicy

Przewodniczący Rady Gminy mgr in . Zenon Kruczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.462

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

 • DZ. URZ. 2012.1934

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Mszalnicy.

 • DZ. URZ. 2012.1935

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Mszalnicy.

 • DZ. URZ. 2011.172.1368

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2011.423.3957

  uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3377

  uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.

 • DZ. URZ. 2012.3376

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna  przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.3375

  zarządzenie nr RF 14/12 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3374

  uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.3373

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.