Logowanie

DZ. URZ. 2012.3382

Tytuł:

zarządzenie nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wójt Gminy Łapsze Niżne
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3382
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:51

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.), Wójt Gminy w Łapszach Ni nych zarządza, co następuje; § 1. Zmniejsza się dochody bud etu gminy o kwotę 300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym: a) dochody bie ące zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, § 2. Zmniejsza się wydatki bud etu gminy o kwotę 300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: a) wydatki bie ące zmniejsza się o kwotę 35 500,00 zł b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35 200,00 zł. § 3. Bud et po dokonanych zmianach wynosi:


1 Dochody bud etu

a) bie ące w kwocie b) majątkowe w kwocie

2 Wydatki Bud etu

z tego a) bie ące w kwocie b) majątkowe w kwocie

32 226 039,08 zł 23 392 086,08 zł 8 833 953,00 zł 36 276 283,08 zł 20 676 114,05 zł 15 600 169,03 zł 20 676 114,05 zł 14 797 120,08 zł 10 050 387,00 zł 4 746 733,08 zł 862 073,97 zł 3 874 793,00 zł

2.1. Wydatki bud etu obejmują plan wydatków bie ących na łączną kwotę 2.1.1

z tego: wydatki bie ące jednostki bud etowej a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek majątkowe w kwocie wydatki na dotację na zadania bie ące

2.1.2 2.1.3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3382

2.1.4 wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie

z tego: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej

148 000,00 zł 148 000,00 zł 151 000,00 zł 843 127,00 zł 15 600 169,03 zł 15 600 169,03 zł 10 801 263,02 zł 4 050 244,00 zł 5 959 876,11 zł 1 909 632,11 zł

2.1.5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Łapsze Ni ne

lub planowanych do udzielenia, przypadających do spłaty w roku 2011 2.1.6 wydatki na obsługę długu publicznego 2.2 Wydatki bud etu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę z tego: 2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie z tego na programy finansowane z pomocy zagranicznej

3. Deficyt 4. Przychody 5. Rozchody

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych bud etu Gminy Łapsze Ni ne na rok 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy Łapsze Ni ne na rok 2012 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w planie kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Łapsze Ni ne na rok 2012, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. § 8. Zarządzenie wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wójt Paweł Dziuban Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Ni ne z dnia 25 czerwca 2012 r. PLAN DOCHODÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK Dział 710 NAZWA - TREŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIE ĄCE, w tym Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania 1. bie ące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 852 POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIE ĄCE, w tym 4 200,00 4 200,00 ZWIEKSZENIE ZMNIEJSZENIE + 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3382

Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz 1 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)

4 200,00

RAZEM, w tym - dochody bie ące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziałem środków z Unii Europejskiej - dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych w udziałem środków z Unii Europejskiej

4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00

4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00

Wójt Paweł Dziuban Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Ni ne z dnia 25 czerwca 2012 r. PLAN WYDATKÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK Dział Rozdział 710 NAZWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71035 Cmentarze WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE + 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3382

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

758

RÓ NE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwa ogólna

55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85295 Pozostała działalność WYDATKI BIE ĄCE 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność WYDATKI BIE ĄCE 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 200,00

0,00

900,00

0,00

900,00 900,00 900,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00

853

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

0,00 0,00 0,00

900

35 200,00 35 200,00 0,00 0,00

35 200,00 35 200,00 35 200,00 35 200,00 35 200,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3382


WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne,

35 200,00 35 200,00

0,00

RAZEM, w tym w tym WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 3 4 5 6 Dotacje na zadania bie ące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych Wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst Wydatki na obsługę długu jednostki sam. teryt.

139 400,00 104 200,00 95 900,00 0,00 95 900,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00

139 700,00 139 700,00 139 700,00 15 000,00 124 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wójt Paweł Dziuban

w tym WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 2 3 Zakup obligacji akcji i udziałów Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Ni ne z dnia 25 czerwca 2012 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK

Dział Rozdział NAZWA ZWIEKSZENIE + ZMNIEJSZENIE Plan po zmianach

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 803 044,00 2 803 044,00 2 803 044,00 2 803 044,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3382

a) Umowa nr 000426921-UM0600044/11 - program "Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" projekt pt. "Rozbudowa i uszczelnienie sieci wodociągowej oraz modernizacja SUW w Niedzicy" - kwota dofinansowania 1 703 044 zł, wkł własny 1 100 000 zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: a) modernizacja połączenia drogowego Groń-Niedzica-Krośnica polegająca na przebudowie odcinków dróg na terenie Gminy Łapsze Ni ne. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 803 044,00

3 967 967,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

1 650 000,00

60016 Drogi publiczne gminne WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) poprawa funkcjonalności centrum wsi Kacwin poprzez modernizację chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie placu postojowego b) poprawa funkcjonalności centrum wsi Trybsz poprzez modernizację chodnika i kanalizacji burzowej oraz utwardzenie miejsc parkingowych c) poprawa funkcjonalności centrum wsi Niedzica poprzez remont chodnika przy ul. 3Maja i ul. Św Rozalii, numer umowy 00036-6930-UM0630149/11 w ramach programu PROW "Odnowa i rozwój wsi" d) dostępność, bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury na pograniczu polsko-słowackim" numer WTSL.01.01.00-84169/10 (partner wiodący Obec Osturnia) utwardzenie pobocza i oświetlenie uliczne w Niedzicy

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 067 967,00 2 067 967,00 2 067 967,00 703 332,00

858 307,00

320 328,00

186 000,00

60078 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym Środki powodziowe klęski ywiołowe z roku 2010 z dotacji - na odbudowę kładki nad potokiem Łapszanka w Łapszach Ni nych, - odbudowę drogi ul. Za Wodę w Trybszu - odbudowę drogi ul. Polanki w Trybszu

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00 250 000,00

250 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) Utworzenie sieci kotłowni na biomasę wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynkach u yteczności publicznej Gminy Łapsze Ni ne - ciąg dalszy b) modernizacja budynku "ludowca" w Łapszach Ni nych realizowane z PROW "Odnowa wsi" umowa nr 00088-6930UM0630776/10, dotacja 500 000 zł, środki własne 500 000 zł c) realizacja programu "Wspólny Spiski Obszar Turystyczny" w Kacwinie, środki własne

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

7 142 579,42 5 656 432,00 5 656 432,00 5 656 432,00 4 656 432,00

1 000 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3382

70095 Pozostała działalność WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym "Bawimy się pod chmurką - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Frydman" umowa 00357-6930UM0640799/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Bawmy się razem" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kacwin" umowa 00358-6930-UM0640789/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Kraina zabaw - zakup i monta urządzeń na plac zabawa w miejscowości Łapsze Ni ne umowa 00427-6930UM0640791/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł "Raj dziecięcy" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Łapsze Wy ne, umowa 00415-6930UM0640783/10, w ramach PROW, dotacja 7 722,42 zł środki własne 8 400 zł "Rozwijanie turystyki i rekreacji w miejscowości Niedzica poprzez zakup i monta urządzeń na plac zabaw - Nasze wspólne miejsce zabaw", umowa 00359-6930-UM0640790/10, w ramach PROW, dotacja 9 310 zł środki własne 6 900 zł "Świat zabaw" - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niedzica - Zamek, umowa 00422-6930UM0640793/10, w ramach PROW, dotacja 13 715 zł środki własne 15 500 zł "Czas dla dzieci - zakup i monta urządzeń na plac zabaw w miejscowości Trybsz", umowa 00356-6930-UM0640788/10, w ramach PROW, dotacja 16 000 zł środki własne 13 300 zł Plac zabaw w Łapszance Wspólny spiski obszar turystyczny WTSL.02.01.00-84-170/10 (Mesto Spiska Stara Veś) - remont starej Szkoły Podstawowej w Kacwinie, dotacja 1 111 300 zł środki własne 196 100 zł


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 486 147,42 1 486 147,42 1 486 147,42

23 700,00

23 700,00

23 700,00

13 122,42

14 810,00

21 615,00

24 100,00 34 000,00

1 307 400,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) modernizacja budynku Urzędu Gminy

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 242 000,00 1 242 000,00 1 242 000,00 1 242 000,00 1 242 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: a) dotacje na zakupy inwestycyjne dla gminnych jednostek OSP b) modernizacja remizy w OSP Kacwin w ramach programu "Małopolskie remizy" wkład własny c) zakup zbiornika p.po do Trybsza

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

127 378,61 127 378,61 127 378,61 127 378,61 45 000,00 65 378,61 17 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3382

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) modernizacja pomieszczeń oraz terenu wokół szkoły podstawowej w Kacwinie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym a) zakup samochodu - śmieciarki (raty leasingowe) b) zakup samochodu dostawczego

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00

900

35 200,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

132 200,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 80 000,00 17 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI MAJĄTKOWE 1 Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym ze źródeł zagranicznych a) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Łapsze Ni ne

35 200,00 35 200,00

0,00 0,00

35 200,00 35 200,00 35 200,00

35 200,00

35 200,00

RAZEM, w tym

35 200,00

0,00

15 600 169,03

1

Inwestycje i zak. inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.)

35 200,00 0,00 10 801 263,02

Wójt Paweł Dziuban

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 3382

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Ni ne z dnia 25 czerwca 2012 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETU GMINY ŁAPSZE NI NE NA 2012 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

Plan po zmianach Dział Rozdział NAZWA ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE DOCHODY WYDATKI

010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność DOCHODY BIE ĄCE, w tym 1 §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

62 068,08 62 068,08 62 068,08 62 068,08

62 068,08 62 068,08

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00 0,00

62 068,08 62 068,08 62 068,08

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70095 Pozostała działalność DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80 000,00 80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

1

80 000,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00 0,00

80 000,00 80 000,00 80 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIE ĄCE, w tym 1 §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

47 768,00 47 318,00 47 318,00 47 318,00

47 768,00 47 318,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00 0,00

47 318,00 47 318,00 47 318,00

75045 Kwalifikacja wojskowa

0,00

0,00

450,00

450,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 3382

DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00

0,00

450,00

1

450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00

1

1 500,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75414 Obrona cywilna DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

250,00 250,00 250,00

250,00 250,00

1

250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

852

POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIE ĄCE, w tym 1 §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

4 200,00 0,00

0,00 0,00

3 075 221,00

3 075 221,00

3 060 426,00

3 060 426,00

0,00

0,00

3 060 426,00

3 060 426,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na:

0,00

0,00

3 060 426,00

97 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 3382

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

85 000,00 12 000,00

2 963 426,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

900,00

0,00

6 995,00

6 995,00

DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

900,00

0,00

6 995,00

1

900,00

6 995,00

WYDATKI BIE ĄCE 1 Wydatki jednostek bud etowy, w tym na: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

0,00

6 995,00 6 995,00 900,00 6 995,00

85295 Pozostała działalność DOCHODY BIE ĄCE, w tym §2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 300,00 3 300,00

0,00

7 800,00 7 800,00

7 800,00

1

3 300,00

7 800,00

3 300,00 WYDATKI BIE ĄCE 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 3 300,00

0,00 7 800,00 7 800,00

RAZEM

4 200,00

0,00

3 124 739,00

3 124 739,00

Wójt Paweł Dziuban
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.669

  uchwała nr XVII/137/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr II/4/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania SZPZLO i Instytucji Kultury za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji SZPZLO i Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2011.349.2917

  uchwała nr 48/21/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.714.6094

  uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.374.2571

  uchwała nr 474/221/10 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.124.783

  uchwała nr XL/251/10 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmian do budżetu gminy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3381

  uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3380

  uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3379

  uchwała nr XXI/104/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3378

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3377

  uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.