Logowanie

DZ. URZ. 2012.3397

Tytuł:

uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Szaflary
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3397
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:48

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach Na podstawie art.42 pkt.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała z dnia 30 stycznia 2006 r. Nr XXVIII/219/2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach oraz uchwała z dnia 22.06.2006 r. Nr XLIII/239/06 w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2006 r. Nr XXVIII/219/2006 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szaflary. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Szaflary mgr Stanisław Szlęk


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3397

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012 r. Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach, zwany dalej ?Ośrodkiem?, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą , działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie : 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.); 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.); 4) niniejszego statutu; 5) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej. Rozdział 2. Cele i zadania zakładu § 2. 1. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Rada Gminy w Szaflarach, która uchwałą określa jego nazwę, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działania, obszar działania i organ sprawujący nadzór nad Ośrodkiem. 2. Ośrodek posiada osobowość prawną i ma siedzibę w Szaflarach przy ulicy Orkana 37c, 34-424 Szaflary. 3. Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami ochrony zdrowia, administracją rządową i administracjami samorządowymi, ze szkołami, samorządami zawodów medycznych oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. § 3. 1. Do zadań Ośrodka nale y: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności: a) badanie i porada lekarska, b) leczenie, c) rehabilitacja lecznicza w dostępnym zakresie, d) opieka nad kobietą cię arną i jej płodem, e) opieka nad noworodkiem, f) opieka nad zdrowym dzieckiem, g) dostępne badania diagnostyczne, h) pielęgnacja obło nie chorych i niepełnosprawnych, i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, j) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne; k) dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania Ośrodka, l) zapewnienie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski ywiołowe, katastrofy itp.) 2) szkolenie i dokształcanie w zakresie ochrony zdrowia;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3397

3) monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych; 4) prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 2. Zadania Ośrodka wskazane w § 3 wykonywane są poprzez: 1) świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów zadeklarowanych do Ośrodka Zdrowia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ambulatoryjnej Poradni Specjalistycznej i leczenia Stomatologicznego, 2) udzielanie świadczeń medycznych w stanach zagro enia ycia; 3) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych; 4) przeprowadzanie badań profilaktycznych. 3. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. 4. Ośrodek mo e uzyskać przychody z działalności innej ni medyczna. 5. Ośrodek realizuje zadania na potrzeby obronne państwa. § 4. Ośrodek prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z jego świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji w sposób określony w ustawie i odrębnych przepisach. Rozdział 3. Organy zakładu § 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik. 2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 3. Kierownik jest przeło onym wszystkich pracowników. § 6. Z Kierownikiem nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania. § 7. Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształcanie komórek organizacyjnych Ośrodka ustala jego Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. § 8. 1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna. 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy. 3. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka. 4. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) jako przewodniczący ? Wójt lub osoba przez niego wyznaczona; 2) jako członkowie : a) a) przedstawiciel Wojewody b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie określonej przez Radę Gminy. 5. Członkiem Rady Społecznej nie mo e być pracownik Ośrodka. 6. W posiedzeniach plenarnych i przedstawiciel organizacji związkowej. Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka

7. W posiedzeniach Rady Społecznej maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. § 9. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 2. Szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. § 10. Do zadań Rady Społecznej nale y:


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3397

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu Ośrodek wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, c) przyznawania Kierownikowi nagród, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem Ośrodka. e) regulaminu organizacyjnego 2) przedstawianie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach: a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, c) kredytów bankowych lub dotacji, d) podziału zysku; 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów Ośrodka, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie. § 11. Od uchwał Rady Społecznej przysługuje Kierownikowi Ośrodka odwołanie do podmiotu tworzącego. Rozdział 4. Struktura organizacyjna § 12. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią: a) Poradnia lekarza POZ, b) Poradnia pediatryczna, c) Poradnia stomatologiczna, d) Poradnia ginekologiczna-poło nicza, e) Gabinet medycyny szkolnej, f) Punkt szczepień, g) Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, h) Gabinet poło nej środowiskowo-rodzinnej, i) Gabinet zabiegowy. § 13. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika. § 14. W razie nieobecności Kierownika zastępują go wyznaczeni zastępcy w zakresie ustalonym przez Kierownika. Rozdział 5. Gospodarka finansowa § 15. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości. 2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Kierownika. § 16. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez podmiot tworzący nie później ni 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3397

§ 17. Ośrodek mo e uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie, 2) za świadczenia nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia, 3) dotacji na realizację zadań i programów zdrowotnych, 4) z wydzielonej działalności gospodarczej, 5) darowizn, zapisów, spadków, składek publicznych tak e pochodzenia zagranicznego, 6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust.2 ustawy. § 18. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne u ytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym ( otrzymanym lub zakupionym). 2. Zbycie, wydzier awienie lub najem majątku trwałego Ośrodka albo wniesienie tego majątku do spółki lub fundacji mo e nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. § 19. 1. Wartość majątku Ośrodka stanowią: a) Fundusz zało ycielski, b) Fundusz zakładu. 2. Fundusz zało ycielski Ośrodka stanowi wartość wydzielonej Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia części mienia komunalnego. 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia po odliczeniu funduszu zało ycielskiego. § 20. 1. Fundusz zakładu zwiększa się o : a) zysk netto, b) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku, c) kwoty środków pienię nych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku, o którym mowa w art.59 ust.2 ustawy. 2. Fundusz zakładu zmniejsza się o: a) stratę netto, b) kwotę zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowym przeszacowania tego majątku. 3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach. § 21. Ośrodek samodzielnie decyduje o podziale zysku. § 22. Ujemny wynik finansowy Ośrodek pokrywa we własnym zakresie. § 23. Zobowiązania i nale ności Ośrodka w przypadku jego likwidacji stają się zobowiązaniami i nale nościami Gminy. Rozdział 6. Postanowienia końcowe § 24. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje podmiot tworzący, który dokonuje kontroli i oceny jego działalności na zasadach określonych w ustawie i w odrębnych przepisach. § 25. 1. Statut wchodzi w ycie z dniem nadania przez podmiot tworzący. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o działalności leczniczej i inne obowiązujące przepisy prawa. Przewodniczący Rady Gminy Szaflary mgr Stanisław Szlęk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.594.7008

  uchwała nr XV/66/2011 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikajacego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2010.305.2072

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-76-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/223/2010 Rady Gminy Szaflary z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach prowadzonym przez Gminę Szaflary - w części.

 • DZ. URZ. 2012.2243

  uchwała nr XXI/89/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/156/2009 Rady Gminy Szaflary z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Szaflarach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.3295

  uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/105/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3396

  uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2012.3395

  uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.3394

  uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3393

  uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego

 • DZ. URZ. 2012.3392

  uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.