Logowanie

DZ. URZ. 2012.3399

Tytuł:

uchwała nr XIX - 139/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Zembrzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3399
Hasła:Obiekty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:46

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala, co następuje § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Łukasz Palarski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1924

  uchwała nr XV - 106/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: : uchylenia Uchwały Nr X/71/07 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.

 • DZ. URZ. 2011.247.2002

  uchwała nr IV-17/11 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach.

 • DZ. URZ. 2012.836

  uchwała nr XIV - 102/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

 • DZ. URZ. 2012.1953

  uchwała nr XV - 111/2012 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 7 marca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/53/07 Rady Gminy Zembrzyce dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zembrzyce.

 • DZ. URZ. 2010.648.5372

  uchwała nr XXX-241/2010 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXIX -233/2010 r. Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakreśie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art 7 ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Zembrzyce uchwala co nastepuje:

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3398

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3397

  uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

 • DZ. URZ. 2012.3396

  uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2012.3395

  uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.3394

  uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.