Logowanie

DZ. URZ. 2012.3400

Tytuł:

uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3400
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:46

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 15.699,17 zł 1) dochody bieżące w wysokości 15.699,17 zł - jak poniżej:


Dział Źródło dochodów Zwiększenia 15 699,17

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące Wpływy z opłaty skarbowej OGÓŁEM DOCHODY w tym:1/ dochody bieżące

15 699,17 15 699,17 15 699,17 15 699,17 15 699,17

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 246.140 zł 1) wydatki bieżące w wysokości 106.140 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 140.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3400

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 100.000 zł 1) wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł - jak poniżej:

Dział Rozdz. Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 106 140,00 106 140,00 106 140,00 106 140,00 106 140,00 Zmniejszenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: A/ wydatki majątkowe w tym: 1/ wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym: A/wydatki bieżące w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 851 OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne w tym: A/ wydatki majątkowe w tym: 1/ wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

OGÓŁEM WYDATKI w tym: A/ wydatki bieżące w tym: 1/wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych B/wydatki majątkowe w tym: 1/ wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2/wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

246 140,00 106 140,00 106 140,00 106 140,00 140 000,00 40 000,00 100 000,00

100 000,00

100 000,00 100 000,00

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 828.907,48 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 428.907,48 zł oraz z przeznaczeniem na wskazany w rozchodach wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 400.000 zł. § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.594.791,77 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.423.699,25 zł - jak poniżej:

LP 1 DOCHODY OGÓŁEM 2 WYDATKI OGÓŁEM TREŚĆ KWOTA ZŁ 25 229 700,64 24 400 793,16

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3400

3 WYNIK /+/ 4 PRZYCHODY OGÓŁEM pożyczki pozostałość środków na rachunku bankowym w 2011 r. 5 ROZCHODY BUDŻETU w tym: spłata zaciągniętych pożyczek spłata kredytów wykup obligacji

828 907,48 1 594 791,77 1 555 000,00 39 791,77 2 423 699,25 923 699,25 1 100 000,00 400 000,00

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2012 rok Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011 r. - zmienionej Uchwałą Nr XVI/112/2012 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Nr 615/12 z dnia 18 stycznia 2012 r. Nr 640/12 z dnia 9 lutego 2012 r. Nr 649/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Nr 659/12 z dnia 28 lutego 2012 r. Nr 685/12 z dnia 19 marca 2012 r. Nr 698/12 z dnia 30 marca 2012 r. Nr 699/12 z dnia 30 marca 2012 r. Nr 701/12 z dnia 30 marca 2012 r. wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 2. § 6. Dokonuje zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 grudnia 2011 r. - jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej mgr Ewa Stróżak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3400

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sucha Beskidzka w roku 2012.

Dział

Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu

rozdz.

Zwiększenia dla jednostek sektora finansów publicznych

Zmniejszenia

dla jednostek sektora finansów publicznych

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000 100 000 100 000

851 OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM 40 000

40 000 40 000 40 000

100 000

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej mgr Ewa Stróżak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.513.5091

  uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 5 października 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2010.712.6084

  uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: wyznaczenia obszaru, na którym nastąpiło zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2010.519.3859

  uchwala nr XLIII/270/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej.

 • DZ. URZ. 2012.2113

  uchwała nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zadań gminy realizowanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2011.91.740

  uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3399

  uchwała nr XIX - 139/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce

 • DZ. URZ. 2012.3398

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3397

  uchwała nr XXIII/98/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach

 • DZ. URZ. 2012.3396

  uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2012.3395

  uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.