Logowanie

DZ. URZ. 2012.3403

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Zatorze
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3403
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:45

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII / 196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 112, pozycja 654, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Zatorze uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze przyjęty Uchwałą Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze w sposób następujący: 1. W § 2 Statutu po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ?4. W Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zatorze działa przedsiębiorstwo o nazwie: Przychodnia Zator. ?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora i Dyrektorowi Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze dr in . Stanisław Orlicki


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3105

  uchwała nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze

 • DZ. URZ. 2012.3377

  uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zatorze funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze.

 • DZ. URZ. 2010.663.5528

  uchwała nr LXV/394/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zatorze.

 • DZ. URZ. 2012.455

  uchwała nr XXI/142/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Zator

 • DZ. URZ. 2012.454

  uchwała nr XXI/139/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorze

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3402

  uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Zator na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.3401

  uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3400

  uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.3399

  uchwała nr XIX - 139/12 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX-203/06 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Zembrzyce

 • DZ. URZ. 2012.3398

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 20 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.