Logowanie

DZ. URZ. 2012.3408

Tytuł:

uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3408
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:44

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLI/286/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XVIII/106/08 z dnia 5 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 640, poz. 4370), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa, uchwalonego uchwałą Nr XVII/100/08 Rady Gminy w Ropie z dnia 4 sierpnia 2008 r., Rada Gminy Ropa uchwala się co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka, zwaną dalej ?planem?. 2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice określono w uchwale Nr XLI/286/2010 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka i obejmuje teren działki o numerze 212/11. 3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 1,34 ha. § 2. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 stanowią treść niniejszej uchwały. 2. Integralnymi częściami uchwały są załączniki: 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 2) rozstrzygnięcia niebędące ustaleniami planu: a) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,


?

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3408

b) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. § 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały; 2) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Ropa, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej; 3) terenie ? rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi i numerycznymi; 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość usytuowania zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczających terenu, nie dotyczy podziemnych części budynków oraz nadziemnych części budynku, takich jak: balkony, schody zewnętrzne, pochylnie, zadaszenia wejść, itp., a także sieci infrastruktury technicznej; 5) strefie ? należy przez to rozumieć wydzielony obszar, określony na rysunku planu, w granicach którego obowiązują łącznie z pozostałymi ustaleniami planu szczególne warunki zagospodarowania i użytkowania terenu, z zastrzeżeniem, że gdy po uchwaleniu planu wygasną lub zmienią się podstawy prawne wyznaczenia w planie zasięgu poszczególnych stref, wówczas ich zasięg oraz warunki użytkowania i zagospodarowania terenów w ich zasięgu mogą ulec zmianie; 6) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako przeważające (tj. stanowiące co najmniej 51% powierzchni) na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne; 7) przeznaczeniu dopuszczalnym ? należy przez to rozumieć ustalony planem uzupełniający sposób zagospodarowania danej działki w granicach terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 8) modernizacji ? należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych mieszczących się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy lub rozbudowy; 9) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, w stosunku do powierzchni działki objętej projektem zagospodarowania lub gruntu objętego inwestycją; 10) wskaźniku powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na działce lub powierzchni gruntu objętej inwestycją, w stosunku do powierzchni działki objętej projektem zagospodarowania lub gruntu objętego inwestycją; 11) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku określoną poprzez nieprzekraczalną ilość kondygnacji nadziemnych, wyznaczoną w metrach od średniego poziomu istniejącego terenu wokół budynku do kalenicy dachu; 12) reklamie ? należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. § 4. 1. Obowiązującymi elementami ustaleń planu wyznaczonymi na rysunku planu są: 1) granice obszaru objętego planem; 2) określenie skali rysunku planu, w formie liczbowej i liniowej, 3) tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi, o zróżnicowanym przeznaczeniu i użytkowaniu oraz zasadach zagospodarowania, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3408

2. Na rysunku planu obowiązują oznaczenia graficzne dla terenów ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych: 1) strefa ochronna dla zbiornika wodnego ?Klimkówka?. 2) strefy techniczne od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 3. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia określają: 1) oznaczenia cyfrowe wskazują na kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach danego obszaru; 2) symbole literowe określają tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: a) MN-U ? tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej, b) R ? tereny rolnicze, c) tereny komunikacji: - tereny dróg publicznych, tereny dróg gminnych klasy D: K-DD, d) tereny sieci infrastruktury technicznej: - e ? sieci elektroenergetyczne. - t ? sieci telekomunikacyjne, - ks ? sieci kanalizacji sanitarnej. 4. Oznaczenia, o których mowa w ust. 2 wskazują na występowanie w obrębie danego terenu stref lub obszarów oraz związaną z tym konieczność uwzględnienia ustaleń i ograniczeń w zagospodarowaniu, zawartych w niniejszej uchwale dla terenów określonych w ust.


3. 5. Uwidocznione na rysunku planu przebiegi sieci mają charakter orientacyjny i mogą być uściślane lub zmieniane w trakcie ich remontów i modernizacji, pod warunkiem możliwości zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. Rozdział 2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem § 5. 1. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem następujących wymogów: 1) realizacja zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy według ustalonych w planie wskaźników i parametrów; 2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 3) obowiązuje dostosowanie architektury nowoprojektowanych obiektów do architektury rodzimej poprzez przyjęcie reguł wynikających z tradycji miejsca, w tym odnoszących się głównie do wielkości i proporcji budynków, ich form, podziałów elewacji, detalu i stosowanych materiałów; 4) kształtowanie przestrzeni publicznych, zgodnie z ustaleniami planu; 5) kształtowanie na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową przestrzeni publicznych w powiązaniu z ogólnodostępną zielenią urządzoną; 6) zasady kształtowania ogrodzeń: a) maksymalna wysokość ogrodzeń: 180 cm nad poziom terenu, b) stosowanie ogrodzeń ażurowych o prześwicie min. 30%, c) wysokość cokołu pełnego w ogrodzeniach ażurowych: do 60,0 cm, 7) zasady lokalizacji reklam i nośników reklamowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3408

a) zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych w odległości mniejszej niż 3,0 m od korony drzew, b) zakaz umieszczania reklam i nośników reklamowych w miejscach zastrzeżonych dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytywanie (tj. w rejonie skrzyżowań ulic oraz w odległości mniejszej niż 20,0 m od istniejących znaków drogowych), c) zakaz lokalizowania reklam oraz znaków i tablic informacyjnych o powierzchni większej niż 0,1 m2 na elementach małej architektury, d) dopuszcza się lokalizację reklam i nośników reklamowych i nowoprojektowanych ? o powierzchni do 3,0 m2 i wysokości do 5,0 m, wzdłuż dróg istniejących

e) nakaz oznaczenia w projektach architektoniczno ? budowlanych miejsc lokalizacji reklam lub nośników reklamowych. § 6. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem następujących wymogów: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg oraz związanych z nimi urządzeń; 2) zakaz lokalizacji inwestycji powodujących przekroczenie standardów jakości środowiska; 3) zakaz lokalizacji inwestycji mogących zagrozić jakości i ilości wód podziemnych; 4) zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do cieków wodnych i gruntów oraz tworzenia i utrzymania otwartych kanałów i zbiorników z tymi ściekami; 5) zakaz składowania wszelkich odpadów niebezpiecznych na całym obszarze objętym planem; 6) nakaz odprowadzania wód opadowych z parkingów utwardzonych i dróg utwardzonych do cieków wodnych w sposób wymagany przepisami szczególnymi; 7) nakaz eliminacji źródeł zanieczyszczenia wód; 8) nakaz budowy podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej po ich zrealizowaniu; 9) nakaz zachowania ciągłości systemu melioracyjnego; 10) działania inwestycyjne na obszarze zdrenowanym należy prowadzić w sposób niepowodujący przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń melioracyjnych; 11) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego, ustala się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o lokalne źródła energii bazujące na wykorzystaniu paliw ekologicznych (np. gaz), energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii; dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych na paliwa stałe, stanowiące wyłącznie drewno i brykiet drzewny; 12) w zakresie gospodarowania odpadami ustala się nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie zorganizowanym, przy stosowaniu na całym obszarze jednolitych zasad, zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy. 2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się: 1) nakaz zapewnienia warunków akustycznych pomieszczeń w budynkach zapewniających ochronę przed hałasem; 2) na podstawie art. 113 i 114 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tereny o określonym w planie przeznaczeniu przyporządkowuje się do poszczególnych rodzajów terenów zróżnicowanych pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku: a) tereny o przeznaczeniu MN-U ? odpowiadają rodzajowi ?terenów mieszkaniowo ? usługowych?; 3) dla pozostałych terenów dopuszczalnego poziomu hałasu nie ustala się.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3408

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują zabytki nieruchome, zabytki archeologiczne oraz dobra kultury współczesnej w rozumieniu obowiązujących przepisów o zabytkach.


2. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych reliktów kultury materialnej obowiązują przepisy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. § 8. 1. Ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych. 2. Na obszarze objętym planem jako tereny przestrzeni publicznych wyróżnia się tereny dróg publicznych. 3. Na terenach stanowiących przestrzenie publiczne obowiązuje: 1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, takiego jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice kwietnikowe, barierki, słupki itp.; 2) dopuszczenie realizacji reklam i nośników reklamowych, na zasadach określonych w § 5; 3) kształtowanie komunikacji pieszej w formie ciągów z pasami zieleni, tworzących powiązanie pomiędzy terenami zieleni publicznej oraz innymi terenami o funkcjach publicznych; 4) nakaz dostosowania przestrzeni publicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: a) obniżenie do poziomu jezdni krawężnika chodnika przynajmniej na szerokości 1,5 m w rejonie skrzyżowań w sposób umożliwiający zjazd i wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz przy miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych na całej ich długości, b) lokalizowanie małej architektury poza pasem ciągu pieszego w sposób niekolidujący z tym ruchem i zapewniającym przejazd dla wózka inwalidzkiego, c) usytuowanie ławek, koszy na śmieci itp. w sposób umożliwiającym poruszanie się osób niepełnosprawnych. § 9. 1. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce nieruchomościami. 2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości. 3. Obsługa komunikacyjna do nowowydzielonych działek z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych. Drogi wewnętrzne należy wyznaczyć w projekcie podziału terenu. 4. Nowe granice podziału działek budowlanych muszą być równoległe i/lub prostopadłe do przynajmniej jednej, istniejącej granicy bocznej działki dzielonej lub prostopadłe do linii rozgraniczającej drogi. 5. Ustala się minimalne powierzchnie nowowydzielanych działek budowlanych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo ? usługową MN-U: min. 1000,0 m2,przy zachowaniu szerokości frontu działki min. 24,0 m. 6. Dla urządzeń infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowych) oraz niewyznaczonych w planie dróg wewnętrznych, minimalnych powierzchni nowowydzielanych działek nie ustala się. 7. Dla niewyznaczonych w planie dróg wewnętrznych obowiązują ustalenia dla systemów komunikacyjnych zawarte w § 13 uchwały. Rozdział 3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ? ustalenia szczegółowe § 10. 1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zasady zagospodarowania terenów w zakresie:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3408

1) przeznaczenie podstawowego i dopuszczalnego terenów; 2) warunków lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach ustalonego przeznaczenia terenów; 3) określenia nieprzekraczalnych linii zabudowy; 4) określenia wskaźników zabudowy i wskaźników powierzchni biologicznie czynnej terenów; 5) gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachów. 2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu na rysunku planu są określone liniami rozgraniczającymi. 3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć wyłącznie na cele zawierające się w przeznaczeniu podstawowym lub przeznaczeniu dopuszczalnym, przy zachowaniu ustaleń planu. 4. Wyznaczone na rysunku linie zabudowy obowiązują w stosunku dla budynków i obiektów kubaturowych. 5. Tereny pomiędzy liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny a liniami zabudowy powinny być zagospodarowane zielenią, w tym izolacyjną z dopuszczeniem lokalizacji wjazdów na tereny nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych urządzeń budowlanych. 6. O ile zapisy planu zawarte w ustaleniach szczegółowych nie stanowią inaczej, obowiązują ustalenia ogólne. § 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo ? usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 MNU. 2. Ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo ? usługowa i usługowa z zakresu rekreacji, agroturystyki i gastronomii, zabudowa letniskowa i pensjonatowa oraz zabudowa i zagospodarowanie funkcjonalnie z nią związane, w tym: a) urządzenia infrastruktury technicznej, b) drogi wewnętrzne niewyznaczone w planie, dojścia, miejsca parkingowe, c) tereny zieleni towarzyszące zabudowie; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) budynki gospodarcze, b) zespoły garażowe, garaże wolnostojące oraz wbudowane, c) obiekty małej architektury, 3. Dla terenów 1 MN-U ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy: 1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dla podziemnych oraz nadziemnych części budynku, takich jak: balkony, schody zewnętrzne, pochylnie, zadaszenia wejść, itp.

dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy o 1,5 m; 3) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych, na zasadach określonych w § 9; 4) wskaźnik powierzchni zabudowy: max 40 % powierzchni działki; 5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: min. 40 % powierzchni działki; 6) wysokość zabudowy: a) mieszkaniowej, mieszkaniowo ? usługowej i usługowej: do trzech kondygnacji nadziemnych lub do dwóch kondygnacji nadziemnych + poddasze użytkowe, do 11,0 m, b) letniskowej: jedna kondygnacja nadziemna, lub jedna kondygnacja nadziemna + poddasze użytkowe, do 6,0 m, c) garażowej i gospodarczej: jedna kondygnacja nadziemna, do 5,0 m; 1) dachy:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3408

a) o symetrycznym układzie połaci dwu- i wielospadowe (w tym naczółkowe), b) o kącie nachylenia pomiędzy 260 ? 450 dla zabudowy mieszkaniowej i letniskowej oraz 200 ? 350 dla pozostałych budynków, c) nie dopuszcza się stosowania dachów kopertowych oraz płaskich, d) pokrycie połaci dachowych dachówką ceramiczna lub materiałami dachówkopodobnymi, w kolorach: czerwonym, ceglastym, bordowym, brązowym lub szarym, 2) elewacje: o jasnej kolorystyce, w kolorach jasnych, pastelowych z wykluczeniem kolorów jaskrawych; 3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowych (kiosków, budek, baraków); 4) dla działek z działalnością usługową ustala się nakaz zagospodarowania 10% terenu zielenią urządzoną z elementami małej architektury; 5) na terenach zabudowy mieszkaniowo ? usługowej MN-U ? miejsca postojowe należy zapewnić w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny, min. 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych. § 12. 1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 - 2 R 2. Ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw polowych, łąk, pastwisk, tereny wód powierzchniowych wraz z przyległą strefą ekologiczną cieków wodnych, tereny hydrogeniczne; 2) przeznaczenie dopuszczalne: a) drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokości 6,0 ÷ 8,0 m; b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; c) zabudowa rekreacyjna na terenach 1 R. 3. Dla terenów 1 ? 2 R ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów: 1) utrzymanie zespołów pól uprawnych, zieleni łąk i pastwisk; 2) zachowanie roślinności śródpolnej, stanowiącej obudowę biologiczną cieków wodnych; 3) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, z zastrzeżeniem pkt. 5), 4) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska; 5) na terenach 1 R dopuszcza się lokalizację zabudowy rekreacyjnej, stanowiącej tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o powierzchni zabudowy do 25 m2 i łącznej ilości nie większej niż 8 sztuk; jednocześnie obowiązuje zakaz lokalizacji stałych obiektów budowlanych o przeznaczeniu higieniczno ? sanitarnym; 6) dla terenów 1 R ustala się nakaz zachowania i odtworzenie właściwych warunków wodnych oraz zachowanie i ochronę warunków siedliskowych; 7) dla terenów 2 R ustala się zachowanie pasa strefy ochronnej dla zbiornika wodnego ?Klimkówka?. Rozdział 4. Zasady budowy, modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej § 13. 1. Ustala się zasady obsługi, budowy, rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 3408

2. W zakresie komunikacji układ drogowo ? uliczny stanowią tereny dróg publicznych: fragment pasa drogowego dróg gminnych klasy D: 1 KDD. 3. Obsługę komunikacyjną dla terenów objętych planem należy zapewnić od strony dróg gminnych dojazdowych, poprzez zjazdy istniejące oraz budowę nowoprojektowanych zjazdów i wewnętrznego układu komunikacyjnego. 4. Wewnętrzną obsługę komunikacyjną zapewniającą dojazd i dostęp do dróg publicznych stanowią również niewyznaczone w planie dojazdy do działek; drogi te należy projektować jako drogi wewnętrzne lub ciągi pieszo ? jezdne. 5. W miejscu skrzyżowania infrastruktury komunikacyjnej z ciekami wodnymi należy zapewnić przepływ wód powierzchniowych, poprzez stosowanie właściwych obiektów inżynieryjnych. 6. Dla terenów dróg publicznych, stanowiących fragment pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej klasy D, oznaczonej w planie symbolem 1 KDD ustala się: 1) szerokość pasa drogowego w zakresie objętym planem, zgodnie z rysunkiem planu max. 2,5 m; 2) szerokości jezdni nie ustala się; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 6,0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy; 4) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się: a) lokalizację chodników, ścieżek rowerowych, pasów i zatok postojowych, b) lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej, c) zieleń izolacyjną i towarzyszącą, w postaci dekoracyjnych drzew i krzewów, odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne.

7. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości min. 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej Z Nr 1498. 8. Dla terenów dróg wewnętrznych, niewyznaczonych w planie, a wyznaczanych docelowo na etapie zagospodarowywania terenów, ustala się: 1) lokalizacja ulicy dojazdowej, z jedno- lub obustronnymi chodnikami; 2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: 10,0 m; 3) szerokość jezdni ? min. 4,0 m; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni; 5) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się: a) lokalizację ścieżek rowerowych, pasów i zatok postojowych, b) lokalizację niezbędnej infrastruktury technicznej, c) zieleń izolacyjną i towarzyszącą, w postaci dekoracyjnych drzew i krzewów, odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne. 9. Dla terenów ciągów pieszo ? jezdnych, niewyznaczonych w planie, a wyznaczanych docelowo na etapie zagospodarowywania terenów, ustala się: 1) tereny ruchu pieszego i samochodowego; 2) szerokość pasa w liniach rozgraniczających: 6,0 ? 10,0 m; 3) szerokość pasa ruchu ? min. 4,5 m; 4) nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 6,0 m od linii rozgraniczających pas drogowy. § 14. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w wodę: 1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych oraz ochrony przeciwpożarowej z lokalnych ujęć wody oraz poprzez rozbudowę istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych poza obszarem objętym planem;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 3408

2) pokrycie zapotrzebowania w wodę w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; nowoprojektowane przewody wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty zewnętrzne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 3) przy rozbudowie sieci wodociągowych ustala się nakaz zachowania wymaganych obowiązującymi przepisami odległości od elementów zagospodarowania. § 15. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną: 1) utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ? poprzez sieci średniego i niskiego napięcia; 2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia, linii napowietrznych izolowanych, linii kablowych oraz stacji transformatorowych; 3) przy rozbudowie sieci niskiego i średniego napięcia obowiązuje uwzględnienie etapów realizacji zabudowy i przewidywanego poboru mocy oraz zachowanie wymaganych obowiązującymi przepisami odległości od elementów zagospodarowania; 4) dopuszcza się budowę podziemnych urządzeń i sieci energetycznych, dla celów realizacji inwestycji; 5) szczegółowe ustalenie lokalizacji nowoprojektowanych linii energetycznych oraz stacji transformatorowych na etapie wydawania decyzji administracyjnych dla poszczególnych inwestycji; 6) ustala się obowiązek zachowania stref technicznych wolnych od zagospodarowania oraz zadrzewienia w obrębie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ? 16,0 m (2 x 8,0 m ? od osi linii); 7) dopuszcza się zagospodarowanie terenu i lokalizację obiektów budowlanych w obrębie stref technicznych wymienionych w pkt. 6), po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi; 8) dopuszcza się możliwość przebudowy urządzeń i linii elektroenergetycznych, wraz z ich przełożeniem, kolidujących z projektowaną zabudową. § 16. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz: 1) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejące sieci gazowe średniego ciśnienia, zlokalizowane poza obszarem objętym planem; 2) dopuszcza się budowę, modernizację, rozbudowę i przebudowę sieci gazowych średniego ciśnienia; 3) realizacja sieci gazowej wyłącznie jako podziemnej; 4) budowa i rozbudowa sieci gazowej, w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu w powiązaniu z projektowanym układem komunikacyjnym, w ciągu którego ustala się lokalizację tych sieci; 5) ustala się obowiązek zachowania stref kontrolowanych w obrębie sieci i urządzeń gazownictwa. § 17. Ustala się zasady w zakresie systemu odprowadzania ścieków ? kanalizacja sanitarna i deszczowa: 1) ustala się docelową realizację sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na terenie wsi Ropa; 2) ustala się budowę nowych zbiorczych kolektorów sanitarnych i przepompowni ścieków, budowę i rozbudowę przyłączy sieci kanalizacyjnej oraz ich bieżące remonty; 3) dopuszcza się kanalizowanie okresowych miejsc spływu wód opadowych; 4) do czasu realizacji zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się możliwość lokalizacji inwestycji pod warunkiem wyposażenia ich w indywidualne, wysokosprawne urządzenia do oczyszczania ścieków (oczyszczalnie indywidualne, grupowe); dopuszcza się również stosowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne; 5) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do gruntu poprzez rozprowadzenie na powierzchni działki i rozsączenie za pomocą drenażu lub do zbiorników na

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 3408

wodę deszczową, zlokalizowanych na terenie działki lub odprowadzenie do rowów melioracyjnych lub wód powierzchniowych, po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi; 6) kolektory i sieci kanalizacyjne należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem wymaganych odległości od elementów zagospodarowania; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ich prowadzenie poza terenami przeznaczonymi pod trasy układu komunikacyjnego; 7) dla nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej ustala się nakaz zachowania wymaganych obowiązującymi przepisami odległości od elementów zagospodarowania. § 18. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 1) ustala się realizację indywidualnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną, w oparciu o istniejącą sieć gazową lub inne wysokosprawne energetycznie źródła ciepła, a także stosowanie urządzeń wspomagających systemy grzewcze, bazujących na źródłach energii odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.); 2) dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych na paliwa stałe, stanowiące wyłącznie drewno i brykiet drzewny. § 19. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi systemów telekomunikacji: 1) utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z możliwością ich modernizacji, rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb oraz realizacji nowych; 2) realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą linii napowietrznych, kanalizacji teletechnicznej, kabli doziemnych i innych dostępnych rozwiązań opisanych w normach TP; 3) nowe sieci linii telekomunikacyjnych należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem wymaganych odległości od elementów zagospodarowania; w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ich prowadzenie poza terenami przeznaczonymi pod trasy układu komunikacyjnego, poza granicami linii rozgraniczających dróg i ulic; 4) urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy umieszczać jako wbudowane w obiektach kubaturowych lub urządzeniach wolnostojących o zminimalizowanych gabarytach i wystroju architektonicznym, harmonizującym z otaczającą zabudową; lokalizowanie urządzeń stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych niekolidujących z innymi ustaleniami planu; 5) dopuszcza się budowę i rozbudowę stacji bazowych oraz masztów telefonii komórkowej i radiofonii. § 20. Ustala się zasady gospodarki odpadami: 1) na terenie objętym planem ustala się gospodarowanie odpadami w oparciu o zorganizowany, zbiorczy system gospodarki odpadami; 2) gromadzenie i zbieranie odpadów zgodnie z ustaleniami samorządowych aktów dotyczących gospodarki odpadami oraz z obowiązującymi przepisami o odpadach; 3) sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami. Rozdział 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych § 21. 1. Obszar objęty planem jest położony jest poza granicami terenu górniczego. 2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 3. Obszar objęty planem nie znajduje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. § 22. 1. Obszar planu objęty jest formami ochrony, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 3408

2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują ustalenia, ograniczenia i zakazy wynikające z rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 806 poz. 4862) oraz rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu położonych na terenie województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 499 poz. 3294). 3. Teren objęty planem wchodzi w zakres Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000, wyznaczonych na terenie województwa małopolskiego ? w Beskidzie Niskim (kod obszaru PLB180002). Tereny objęte planem podlegają ochronie na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 ze zm.). 4. Obszar objęty planem wskazuje się do włączenia w zakres projektowanego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego. Do czasu utworzenia parku krajobrazowego ? zasad ochrony terenów objętych planem nie ustala się. Po wejściu w życie przepisów w sprawie utworzenia parku krajobrazowego obowiązują regulacje zawarte w tychże aktach prawnych. Rozdział 6. Przepisy końcowe § 23. 1. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 2. Do czasu zagospodarowania trenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenów, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów z zakresu ochrony środowiska.

§ 24. 1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: MN-U ? 30%: 2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w granicach planu o którym mowa w § 1 uchwały, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ropa ? wieś Klimkówka, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XVIII/106/08 z dnia 5 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 640, poz. 4370), w zakresie określonym w § 2 niniejszej uchwały. § 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa. § 27. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy Ropa.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 3408

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 3408

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 3408

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 3408

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka dz. 212/11 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka dz. 212/11 został wyłożony do publicznego wglądu w dniach 18.01.2012 ?15.02.2012 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag do projektu planu, tj. od 16.02.2012 do 6.03.2012 r. wpłynęła 1 uwaga. 2. W dniu 09.02.2012r. wpłynęła uwaga wniesiona przez Panią A. M., dotycząca wprowadzenia do treści uchwały ustaleń dopuszczających na terenie 1R i 2 R możliwości lokalizacji altanki bez fundamentu trwałego, bądź zadaszonego miejsca do grillowania. 3. Uwaga dotyczy obszaru objętego projektem planu, dla którego w ramach przeznaczenia podstawowego ustalono: R ? tereny rolnicze. 4. Wójt Gminy Ropa rozpatrzył pozytywnie uwagę dotyczącą projektu planu i wprowadził zmiany do projektu planu, wynikające ze sposobu uwzględnienia uwagi. W ustaleniach projektu planu na terenie 1 R dopuszczono lokalizację zabudowy rekreacyjnej, stanowiącej tymczasowe obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, o powierzchni zabudowy do 25 m2. 5. Wyjaśnienie: Wnioskowaną zabudowę rekreacyjną dopuszczono jedynie na terenie 1 R, ze względu na fakt, iż dla terenów 2R ustalono zachowanie pasa strefy ochronnej dla zbiornika wodnego ?Klimkówka?. 6. Rada Gminy Ropa uwzględnia uwagę wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka dz. 212/11 i rozstrzyga ją pozytywnie.

Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 3408

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003. poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1592 ze zmianami), art. 111 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Gminy w Ropie uchwala, co następuje: § 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka dz. 212/11 dla terenu określonego Uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XLI/286/10 z dnia 30 września 2010 r., wprowadza się: 1) tereny zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej 2) tereny dróg publicznych, tereny dróg gminnych klasy D. § 2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 pkt. 2 będą: 1) środki/dochody własne gminy, 2) fundusze Unii Europejskiej, 3) kredyty bankowe, 4) emisja obligacji komunalnych. § 3. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowania nie wymienionych w § 2, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. § 4. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Ropa. Przewodniczący Rady Gminy Władysława Smoła
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.467.3510

  uchwała nr XL/275/10 Rady Gminy Ropa z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Ropa ?4?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6363

  uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr ewid. 322/2 w miejscowości Mała Wieś

 • DZ. URZ. 2011.400.3640

  uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.4383

  uchwała nr 33/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Podgórze, Zakrzewo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nowa Wieś Wielka Wschód?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3407

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Ropa

 • DZ. URZ. 2012.3406

  uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Ropa

 • DZ. URZ. 2012.3405

  uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Ropa

 • DZ. URZ. 2012.3404

  uchwała nr XXI-200/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX-173/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 maja 2012r w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Łapszach Niżnych.

 • DZ. URZ. 2012.3403

  uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.