Logowanie

DZ. URZ. 2012.3500

Tytuł:

uchwała nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3500
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:00

w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały bud etowej Gminy Brzeszcze na rok 2012 z dnia 11 stycznia 2012r. nr XIV/147/12 Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: § 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów bud etowych o kwotę 109.588 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 2.543,62 zł z tytułu środków z Unii Europejskiej i wydatki bud etowe o kwotę 2.574,44 zł na realizację programu "Od mojej aktywności do aktywnej społeczności", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Zmniejszyć plan wydatków bud etowych o kwotę 109.588 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmiany w wydatkach bud etowych polegającej na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z działu 600-"Transport i łączność" do działu 900-"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa pompowni wraz z rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych z Nowej Kolonii oraz budowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w rejonie osiedla Nowa Kolonia", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmiany w wydatkach bud etowych polegającej na przeniesieniu kwoty 25.450 zł z działu 926-"Kultura fizyczna" do działu 851 -"Ochrona zdrowia" z przeznaczeniem na zadania w związane z profilaktyką antyalkoholową, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 6. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 556.503,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej po yczki w kwocie 200.000 zł i wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie 356.503,83 zł. 7. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 30,82 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3500

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/201/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2012 r. Dochody (w zł)

Dział 758 - Ró ne rozliczenia dochody bie ące, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 852 - Pomoc społeczna dochody bie ące, w tym: środki z Unii Europejskiej Ogółem:

Wydatki (w zł)

Zwiększenie

Zmniejszenie 109.588,00 109.588,00 109.588,00

2.543,62 2.543,62 2.543,62 2.543,62

109.588,00

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 209.588,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 209.588,00 wydatki majątkowe, w tym: 209.588,00 inwestycje "Przebudowa skrzy owania drogi wojewódzkiej nr 949 (ul. Łęcka) z drogą powiatową nr 209.588,00 1868K (ul. Kostka Jagiełły i Wypoczynkowa) w Zasolu 851 Ochrona zdrowia 25.450,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.450,00 wydatki bie ące, w tym: 25.450,00 dotacje na zadania bie ące 25.450,00 852 Pomoc społeczna 2.574,44 85295 Pozostała działalność 2.574,44 wydatki bie ące, w tym: 2.574,44 wydatki bie ące na programy finansowane 2.574,44 z pomocy zagranicznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100.000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100.000,00 wydatki majątkowe, w tym: 100.000,00 inwestycje " Budowa pompowni wraz z rurociągiem tłocznym ścieków sanitarnych z Nowej Kolonii oraz 100.000,00 budowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w rejonie osiedla Nowa Kolonia" 926 Kultura fizyczna 25.450,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25.450,00 wydatki bie ące, w tym: 25.450,00 dotacje na zadania bie ące 25.450,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3500

Ogółem:

Przychody ( w zł )

128.024,44

235.038,00

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )

Zwiększenie

30,82

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.3941

  uchwała nr II Nz. /206/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.302.2493

  porozumienie międzygminne nr 031/M/2011 Burmistrza Brzeszcz z dnia 28 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 28 kwietnia 2011 roku pomiędzy Gminą Miedźna reprezentowaną przez: 1. Pana Bogdana Taranowskiego - Wójta Gminy Miedźna, a Gminą Brzeszcze, reprezentowaną przez: 1. Panią Teresę Jankowską- Burmistrz Gminy Brzeszcze

 • DZ. URZ. 2011.610.7253

  informacja nr SGG.6620.23.4.2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Brzeszcze obszar wiejski w powiecie oświęcimskim woj. małopolskie.

 • DZ. URZ. 2010.355.2458

  uchwała nr XXXVIII/425/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3499

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Liceum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3498

  uchwała nr XVI/126/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2012.3497

  uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

 • DZ. URZ. 2012.3496

  uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę.

 • DZ. URZ. 2012.3495

  uchwała nr XXI/109/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grybowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.