Logowanie

DZ. URZ. 2012.3528

Tytuł:

uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Gminy Budzów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3528
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 3528

UCHWAŁA NR XVII/143/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z poźn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Budzów na rok 2012 o kwotę 24 950,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 24 950,00 zł. - jak poniżej: DOCHODY BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2012


12:39:15

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Zmniejszenia Zwiększenia

5 6

926 92601

Kultura fizyczna Obiekty sportowe a) dochody bieżące, w tym: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2708 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /refundacja poniesionych wydatków/

0,00 0,00 0,00

24 950,00 24 950,00 24 950,00

0,00

24 950,00

Razem: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe

§ 2.

0,00 0,00 0,00

24 950,00 24 950,00 0,00

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Budzów na rok 2012 o kwotę 44 950,00 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3528

1) wydatki bieżące o kwotę 44 950,00 zł, 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Budzów na rok 2012 o kwotę 20 000,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł, - jak poniżej: WYDATKI BUDŻETU GMINY BUDZÓW NA ROK 2012

Dział Rozdział

1 2

Nazwa

3

Zmniejszenia Zwiększenia

4 5

700 70005

710 71004

926 92601

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura fizyczna Obiekty sportowe a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 24 950,00 24 950,00 24 950,00 24 950,00 24 950,00 44 950,00 44 950,00 44 950,00 44 950,00 0,00

Razem: a) wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe

§ 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 720 792,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 720 792,96 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3528

§ 4. Plan budżetu Gminy Budzów na 2012 r. po zmianach wynosi:

DOCHODY w tym: dochody bieżące dochody majątkowe WYDATKI w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe WYNIK (DEFICYT) PRZYCHODY w tym: nadwyżka z lat ubiegłych ROZCHODY w tym: udzielone pożyczki

Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie zmianą 24 678 304,94 0,00 24 950,00 24 703 254,94 23 732 681,94 945 623,00 26 399 097,90 22 216 897,90 4 182 200,00 -1 720 792,96 1 742 344,84 1 742 344,84 21 551,88 21 551,88 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 950,00 44 950,00 44 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 757 631,94 945 623,00 26 424 047,90 22 241 847,90 4 182 200,00 -1 720 792,96 1 742 344,84 1 742 344,84 21 551,88 21 551,88

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady mgr Krystyna Szczepaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.716

  uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/80/2011 Rady Gminy w Budzowie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budzów.

 • DZ. URZ. 2011.401.3647

  uchwała nr VI / 59 /2011 Rady Gminy Budzów z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie miesięcznych stawek wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiącym własność gminy Budzów

 • DZ. URZ. 2012.1645

  uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach

 • DZ. URZ. 2012.1684

  uchwała nr XIII/103/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3527

  uchwała nr XIV/164/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3526

  uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2012.3525

  uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.3524

  porozumienie Starosty Wadowickiego; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powierzenia pobierania opłat paszportowych

 • DZ. URZ. 2012.3523

  uchwała nr XVII/152/12 Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad kierowania, korzystania i odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym w ramach zasobów lokalowych Gminy Wieprz.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.