Logowanie

DZ. URZ. 2012.3645

Tytuł:

uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-24
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3645
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 3645

UCHWAŁA NR XXIV/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje sie zmian wydatków budżetu gminy Wolbrom na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokuje się aktualizacji Tabeli Nr 2b do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. , zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek


13:01:17

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3645

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2012

Dział Rozdział 720 72095

Treść Informatyka Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne z tego: finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki statutowe Razem

Zwiększenia Zmniejszenia 36.369,99 36.639,99 1.232,61 1.232,61 35.407,38 36.639,99 36.639,99 36.639,99 36.639,99 36.639,99 35.407,38 36.639,99

750 75023

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3645

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012 r. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok Tabela Nr 2 b do Uchwały Budżetowej Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012 r. w zł

Dział Rozdział

Nazwa

Wydatki razem, w tym

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

400 40002 600 60013 60016 700 70005 710 71012 750 75023 754 75412 75421 801 80101 852 85219 900 90001 90002 90095

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa OSP Zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Pozostała działalność

13.300,00 13.300,00 3.412.127,43 827.721,30 2.584.406,13 49.000,00 49.000,00 12.000,00 12.000,00 14.800,00 14.800,00 311.000,00 259.000,00 52.000,00 4.500,00 4.500,00 48.100,00 48.100,00 1.292.026,57 756.622,73 470.572,00 64.831,84

130.474,50 130.474,50 470.572,00 470.572,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3645

926 92695 Razem

Kultura fizyczna Pozostała działalność

305.126,00 305.126,00 5.461.980,00

305.126,00 305.126,00 906.172,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3889

  uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3533

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2012.2005

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3644

  uchwała nr XVI/131/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3643

  uchwała nr XIX/161/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy pomnika przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody

 • DZ. URZ. 2012.3642

  uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Raba Wyżna

 • DZ. URZ. 2012.3641

  uchwała nr XVI/129/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych.

 • DZ. URZ. 2012.3640

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.