Logowanie

DZ. URZ. 2012.3788

Tytuł:

uchwała nr XXII.162.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3788
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 3788

UCHWAŁA NR XXII.162.2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 1) w § 1 uchwały w tabeli dochody budżetu na rok 2012, jak poniżej:


12:51:21

Dział Wyszczególnienie Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 000,00 Dochody bieżące 67 000,00 środki w formie dotacji z budżetu województwa przyznane gminie Czernichów na refundację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 67 000,00 gminy Czernichów (§2330) Razem plan dochodów 67 000,00

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2012, jak poniżej:

Dział 010

Rozdział 01095

Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem plan wydatków

Zwiększenia 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3788

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: ?różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 654 691,94 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 473 439,28 zł oraz w części z zaciąganych kredytów w roku 2012 w wysokości 181 252,66 zł.?; 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: ?ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 501 606,94 zł według specyfikacji:

Lp. 1. 2. 3. 4.

5.

Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki (deficyt) Przychody budżetu: w tym: - kredyty i pożyczki - wolne środki Rozchody budżetu: w tym: - spłata rat zaciągniętych kredytów - spłata rat zaciągniętych pożyczek

Plan po zmianach 2012 39 445 537,03 40 100 228,97 -654 691,94 3 501 606,94 3 028 167,66 473 439,28 2 846 915,00 2 138 239,00 708 676,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek ?.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3787

  uchwała nr XXII.161.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3786

  uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3785

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. 2012.3784

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia?

 • DZ. URZ. 2012.3783

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.