Logowanie

DZ. URZ. 2012.3863

Tytuł:

uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy w rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3863
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 3863

UCHWAŁA NR XXV/154/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy w rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Wolbrom na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Wolbrom na rok 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Dokonuje sie aktualizacji Tabeli Nr 2b do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek


14:27:01

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3863

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2012

Treść

Zwiększenia Zmniejszenia

700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe z tego: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące z tego: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960) Razem

122.000,00 122.000,00

-

122.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

160.000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2012

Dział Rozdział Treść 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące z tego : wydatki statutowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenia Zmniejszenia 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3863

90002

Gospodarka odpadami w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki statutowe

Razem

20.000,00 20.000,00 20.000,00 160.000,00

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012 r. Tabela Nr 2 b do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w zł

400 40002 600 60013 60016 700 70005 710 71012 750 75023 754 75411 75412 75421 801 80101

Wydatki razem, w tym finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 13.300,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 13.300,00 Transport i łączność 3.602.533,45 Drogi publiczne wojewódzkie 827.721,30 Drogi publiczne gminne 2.774.812,15 Gospodarka mieszkaniowa 90.000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90.000,00 Działalność usługowa 12.000,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 12.000,00 Administracja publiczna 14.800,00 Urzędy gmin 14.800,00 411.000,00 130.474,50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 100.000,00 Pożarnej OSP 259.000,00 130.474,50 Zarządzanie kryzysowe 52.000,00 Oświata i wychowanie 18.102,00 Szkoły podstawowe 18.102,00 -

Nazwa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3863

852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90095 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Razem

48.100,00 48.100,00 821.454,57 756.622,73 64.831,84 305.126,00 305.126,00 5.336.416,02

305.126,00 305.126,00 435.600,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3862

  uchwała nr XVIII / 191 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny.

 • DZ. URZ. 2012.3861

  uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

 • DZ. URZ. 2012.3860

  uchwała nr LII/711/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg z późn. zm.

 • DZ. URZ. 2012.3859

  uchwała nr XIX/216/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • DZ. URZ. 2012.3858

  uchwała nr XXIV/357/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.