Logowanie

DZ. URZ. 2012.3872

Tytuł:

uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-03
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3872
Hasła:Opłaty za wodę

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 3872

UCHWAŁA NR XXIV/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z przepisem art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ? Rada Miejska w Wolbromiu, uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane na terenie Gminy Wolbrom przez Wolbromski Zakład Wodociągówi Kanalizacji w Wolbromiu, w okresie od 10 sierpnia 2012 r. do 9 sierpnia 2013r.w wysokości: 1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: a) cena za 1m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosi: 4,40 zł + 8%VAT = 4,75 zł brutto, b) stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców wynosi: 6,50 zł/odbiorcę/miesiąc + 8%VAT = 7,02 zł brutto. 2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków: a) cena za 1m3 odebranych ścieków wynosi: - dla dostawców ścieków o parametrach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości określonych w załączniku Nr 1 do uchwały, do których należą: gospodarstwa domowe, osiedla mieszkaniowe i ich administracja, szkoły i przedszkola, Urząd Miasta i podległe mu zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne, placówki służby zdrowia, apteki i laboratoria, KRUS i Policja, ośrodki kultu religijnego, ośrodki sportowo-rekreacyjne, domy pomocy i opieki społecznej oraz urzędy terenowej administracji państwowej ? 4,88 zł + 8%VAT = 5,27 zł brutto. dla dostawców ścieków o parametrach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, do których należą: zakłady prowadzące działalność handlową, przemysłową, produkcyjną, składową, transportową lub usługową, innych niż wymienionych w tiret pierwszym ? 9,75 zł + 8%VAT = 10,53 zł brutto. b) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców przyłączonych 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc + 8%VAT = 1,08 zł brutto. 3. Za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych: a) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu WZWiK, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług ? 90,75 zł/przyłączenie + 8%VAT = 98,01 zł brutto, stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu WZWiK, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług ? 90,75 zł/przyłączenie + 8%VAT = 98,01 zł brutto. do sieci kanalizacyjnej wynosi:


11:23:12

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3872

§ 2. 1. Należność za dostarczoną wodę ustala się w oparciu o cenę określoną w § 1 ust 1 lit. a) niniejszej uchwały oraz w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub odpowiednie normy. 2. Należność za odebrane ścieki ustalana jest na podstawie cen określonych w § 1 ust 2 lit.a) niniejszej uchwały i ilości ścieków wynikających ze wskazań urządzenia pomiarowego albo wodomierza głównego lub z odpowiednich norm. 3. Opłata abonamentowa ustalana jest na podstawie stawki określonej w § 1 ust 1 lit. b) i stawki określonej w § 1 ust 2 lit. b) niniejszej uchwały i pobierana jest odpowiednio łącznie z należnością za dostarczoną wodę lub należnością za odebrane ścieki. 4. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ustalana jest na podstawie stawki określonej w § 1 ust 3 lit. a) i b). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wolbromskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wolbromiu. § 4. Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wolbromiu ogłasza taryfy w prasie lokalnej w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały. § 5. Traci moc uchwała Nr XII/49/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 10 sierpnia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012 r. DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH SUROWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ( dla Grupy 1 ).

WSKAŹNIK

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową CHZT Chlorki Siarczany Zawiesina ogólna Temperatura Wartość pH Azot amonowy Azot ogólny Fosfor ogólny Surfaktanty anionowe / substancje powierzchniowo czynne anionowe / Surfaktanty niejonowe / substancje powierzchniowo czynne niejonowe/ Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

Jednostka stężenia

mg O2/l mg O2/l mg Cl/l

Stężenie dopuszczalne

1000 i poniżej 1200 i poniżej

mg SO4/l

mg/l 0C pH mg N/l mg N/l mg P/l mg/l mg/l mg/l

400 i poniżej 300 i poniżej 200 i poniżej

35 6,5 ? 9,0

20 i poniżej 30 i poniżej 6 i poniżej 15 i poniżej 20 i poniżej

100 i poniżej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3872

Węglowodory ropopochodne Fenole lotne Kadm Cynk Miedź Nikiel Chrom Ołów Rtęć Arsen Wanad Srebro

mg/l mg/l mg Cd/l mg Zn/l mg Cu/l mg Ni/l

mg Cr/l

mg Pb/l mg Hg/l mg As/l mg V/l mg Ag/l

15 i poniżej 15 i poniżej 0,4 i poniżej 5 i poniżej 1 i poniżej 1 i poniżej 1 i poniżej 1 i poniżej

0,06 i poniżej 0,5 i poniżej 2 i poniżej

0,5 i poniżej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012 r. DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ( dla Grupy 2 ).

WSKAŹNIK Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową CHZT Chlorki Siarczany Zawiesina ogólna Temperatura Wartość pH Azot amonowy Azot ogólny Fosfor ogólny Surfaktanty anionowe/ substancje powierzchniowo czynne anionowe / Surfaktanty niejonowe/ substancje powierzchniowo czynne niejonowe/ Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Węglowodory ropopochodne Fenole lotne Kadm Cynk

Jednostka stężenia

mg O2/l mg O2/l mg Cl/l mg SO4/l mg/l 0C pH mg N/l mg N/l mg P/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg Cd/l mg Zn/l

Stężenie dopuszczalne

1400 i poniżej 1700 i poniżej 1000 i poniżej

500 i poniżej 250 i poniżej

35 6,5 ? 9,0

20 i poniżej 30 i poniżej 6 i poniżej 15 i poniżej 20 i poniżej

100 i poniżej

15 i poniżej 15 i poniżej 0,4 i poniżej 5 i poniżej

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3872

Miedź Nikiel Chrom Ołów Rtęć Arsen Wanad Srebro

mg Cu/l mg Ni/l

mg Cr/l

mg Pb/l mg Hg/l mg As/l mg V/l mg Ag/l

1 i poniżej 1 i poniżej 1 i poniżej

1 i poniżej 0,06 i poniżej 0,5 i poniżej 2 i poniżej

0,5 i poniżej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.117

  uchwała nr VI/115/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.2868

  uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • DZ. URZ. 2009.165.1457

  uchwała nr XXV/8/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2586

  uchwała nr 242/XXXV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • DZ. URZ. 2010.33.247

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-33-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3871

  uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/477/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 maja 2010 r., w sprawie przyjęcia ?Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów?.

 • DZ. URZ. 2012.3870

  uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia przekraczające wymiar czasu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabierzów

 • DZ. URZ. 2012.3869

  uchwała nr 204/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

 • DZ. URZ. 2012.3868

  uchwała nr 202/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia do Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

 • DZ. URZ. 2012.3867

  uchwała nr 201/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.