Logowanie

DZ. URZ. 2012.3934

Tytuł:

uchwała nr X/111/2012 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Koszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3934
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 3934

UCHWAŁA NR X/111/2012 RADY GMINY KOSZYCE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje: § 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach jako jednostkę organizacyjną realizującą zadania własne Gminy Koszyce z zakresu wspierania rodziny. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszyce. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 2. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Koszyce Tadeusz Nawrot


14:53:54
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1599

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne gminy Gdów z zakresu wspierania rodziny.

 • DZ. URZ. 2012.1184

  uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Dobczyce z zakresu wspierania rodziny

 • DZ. URZ. 2012.2197

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Miasta i Gminy Skalbmierz z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2011.517.5158

  uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Koszyce Nr V/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach

 • DZ. URZ. 2012.2192

  uchwała nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku jako jednostki organizacyjnej realizującej zadania własne Gminy Nowe Brzesko z zakresu wspierania rodziny.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3933

  uchwała nr XVIII/256/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biecz

 • DZ. URZ. 2012.3932

  uchwała nr XVIII/254/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2012.3931

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rytro.

 • DZ. URZ. 2012.3930

  uchwała nr XVII/160/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach .

 • DZ. URZ. 2012.3929

  uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Przeciszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytowania na terenie Gminy Przeciszów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.