Logowanie

DZ. URZ. 2012.3969

Tytuł:

uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-16
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3969
Hasła:Dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 3969

UCHWAŁA NR XXV/155/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: § 1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na ka dego ucznia dotacja z bud etu Gminy Wolbrom , zwanej dalej ?organem dotującym? , w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący. § 2. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę wymienioną w § 1 zwana dalej ?osobą prowadzącą? przedstawia organowi dotującemu nie później ni do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenie dotacji wniosek o udzielenie dotacji. 2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera w szczególności: 1) oznaczenie osoby prowadzącej szkołę oraz adres jego siedziby; 2) nazwę i adres szkoły; 3) Informację o planowanej liczbie uczniów od 1 stycznia do dnia 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia roku , w którym dotacja ma zostać udzielona ; 4) numer rachunku bankowego szkoły oraz pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły. § 3. Organ dotujący przekazuje dotację w terminach miesięcznych . Przekazanie dotacji przypadającej za dany miesiąc następuje w terminie do 20 dnia ka dego miesiąca roku bud etowego na rachunek bankowy szkoły. § 4. 1. Szkoła sporządza i przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom nie później ni do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca. 2. Rozliczenie powinno zawierać: 1) rzeczywistą liczbę uczniów od początku roku kalendarzowego z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, w którym składane jest rozliczenie , podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania; 2) wykaz poniesionych wydatków uwzględniający w szczególności wydatki na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,


12:32:34

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3969

- pomoce dydaktyczne, - materiały i wyposa enia, - pozostałe wydatki. § 5. Organ dotujący przekazuje miesięczną część dotacji za kolejny miesiąc w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w rozliczeniu , o którym mowa w § 4. § 6. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom mo e przeprowadzać okresowo kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. 2. W celu przeprowadzenia kontroli upowa nione pisemnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom osoby dokonują kontroli, obejmującej sprawdzenie zgodności wykorzystania dotacji z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wskazanych w składanych przez szkołę miesięcznych rozliczeniach ze stanem faktycznym. § 7. W ramach kontroli szkoła jest obowiązana do: 1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) przedstawienia na ądanie kontrolującego stosownej dokumentacji, organizacyjnej, finansowej , przebiegu nauczania oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów; 3) udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. § 8. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły, osoby prowadzącej oraz organu dotującego. 2. Protokół podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły. 3. Dyrektor szkoły mo e w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu zgłosić pisemnie umotywowane zastrze enia co do ustaleń zawartych w protokole lub odmówić jego podpisania podając uzasadnienie. 4. W przypadku nie uwzględniania zastrze eń w całości lub w części przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni. § 9. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienale nie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych . § 10. Traci moc uchwała Nr XXIII/176/04 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy, realizowane przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Wolbrom, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom § 12. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1554

  uchwała nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy Leżajsk z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2290

  uchwała nr XLI/400/09 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1469

  uchwała nr XVI/5554/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2009r. stwierdzająca nieważność §3 ust 3 uchwały XXXVIII/246/2009 Rady Gminy Leżajsk z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2357

  uchwała nr L /399/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2356

  uchwała nr XLIX/383/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół o uprawnieniach publicznych, udzielanych z budżetu Gminy Sanok

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Likwidacja placówki oświatowej

  W przypadku likwidacji placówki oświatowej jak można stwierdzić, że dana placówka została zlikwidowana i z jakim dniem placówka ta przestała istnieć? Gdzie musi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3968

  uchwała nr XXII/161/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.3967

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.3966

  zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Liszki

 • DZ. URZ. 2012.3965

  uchwała nr XXI/221/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej

 • DZ. URZ. 2012.3964

  uchwała nr XXI/222/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnów oraz określenia granic ich obwodów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.