Logowanie

DZ. URZ. 2012.409

Tytuł:

uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-01
Organ wydający:Rada Gminy Bieliny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 409
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Bieliny uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. 4 ) Wnioski określone w ust. 3 składa się w terminach: od 1 do30 czerwca oraz od 1 do 30 listopada danego roku kalendarzowego.?. 2. § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. 5 ) Zawodnikowi uczestniczącemu we współzawodnictwie w grach zespołowych w roku 2012 przysługuje dodatkowy termin tj. od 16 stycznia do 15 lutego.?. 3. § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 5. 3 ) Dla zawodnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznana nagroda pieniężna I, II lub III stopnia. Wysokość nagród określa się następująco: a) nagroda I stopnia- do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę b) nagroda II stopnia- do 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę c) nagroda III stopnia- do 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.?. § 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr V/26/11 pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Nowakowski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.775

  uchwała nr XVII/93/12 Rady Gminy Bieliny z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.

 • DZ. URZ. 2009.405.2929

  uchwała nr XXXV/216/09 Rady Gminy Bieliny z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/120/2008 Rady Gminy Bieliny z dnia 16 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród sportowych oraz zasad i trybu ich przyznawania w gminie Bieliny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2847

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. 2012.408

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.

 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.408

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.

 • DZ. URZ. 2012.407

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.406

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3

 • DZ. URZ. 2012.405

  uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.404

  uchwała nr XIX/124/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.