Logowanie

DZ. URZ. 2012.410

Tytuł:

zarządzenie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Starosta Opatowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 410
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 410

ZARZĄDZENIE NR 1.2012 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r. Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, poz. późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), zarządza się co następuję: § 1. Ustala się w 2012 roku, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym, w wysokości ? 3326,41 zł. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. § 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od następnego miesiąca poprzedzającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.42.645

  ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • DZ. URZ. 2010.82.640

  ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.44.579

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Opatowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

  zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.409

  uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.408

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.

 • DZ. URZ. 2012.407

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.406

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3

 • DZ. URZ. 2012.405

  uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.