Logowanie

DZ. URZ. 2012.411

Tytuł:

zarządzenie nr 2.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Starosta Opatowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 411
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 411

ZARZĄDZENIE NR 2.2012 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, poźn. zm.), zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku, który wynosi: 1) w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, dla osób przewlekle psychicznie chorych w wysokości - 2625,38 zł.; 2) w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wysokości - 2651,43 zł.; 3) w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, dla przewlekle psychicznie chorych w wysokości - 2663,40 zł.. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. § 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązywać będzie od następnego miesiąca poprzedzającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.42.644

  ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej

 • DZ. URZ. 2012.479

  zarządzenie nr 3.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.44.580

  zarządzenie nr 6/2011 Starosty Opatowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.82.639

  ogłoszenie Starosty Opatowskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  komunikat PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.410

  zarządzenie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.409

  uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/26/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień sportowych oraz ich rodzajów i wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.408

  uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Bieliny z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/11 Rady Gminy w Bielinach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Bieliny.

 • DZ. URZ. 2012.407

  uchwała nr XIV/84/2011 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sandomierskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.406

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.2.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2012r. stwierdza się nieważność uchwały Nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów w części określonej w § 1 pkt 1-3


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.