Logowanie

DZ. URZ. 2012.415

Tytuł:

uchwała nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Kielce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 415
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 415

UCHWAŁA NR XXI/445/2011 RADY MIASTA KIELCE z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37 Na podstawie art. 17 ust 1 pkt 12 oraz art. 53 i 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622), i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?h? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Kielc uchwala, co następuje: § 1. Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie mieszkań chronionych są osoby spełniające następujące kryteria: 1. Prowadzą jednoosobowe lub wraz z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwa domowe. 2. Ukończyły 60 rok życia. 3. Złożyły wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta. § 2. Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce wskazuje osoby do zamieszkania w mieszkaniach chronionych z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów miasta. § 3. Pobyt w mieszkaniach obejmuje: 1. Korzystanie z przydzielonego lokalu mieszkalnego do czasu istnienia przesłanek. 2. Pomoc pracownika socjalnego i opiekunów w sprawach związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w mieszkaniach chronionych i w środowisku. § 4. Pobyt w mieszkaniach przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej, wydawanej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.). § 5. Prawo do korzystania z mieszkania chronionego jest prawem niezbywalnym i wygasa z chwilą śmierci osoby korzystającej.


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 415 ?

§ 6. W przypadku śmierci jednego z małżonków prawo korzystania z mieszkania chronionego przechodzi na drugiego z małżonków. § 7. Mieszkanie chronione nie podlega sprzedaży na rzecz użytkownika. § 8. Osoby przebywające w mieszkaniach podlegają zameldowaniu zgodnie z odrębnymi zasadami na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. § 9. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny. § 10. 1. Zasady odpłatności za pobyt ustala się w załączniku Nr 1 do Uchwały. 2. Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o której mowa w pkt 1, stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 3. Odpłatnością, o której mowa w pkt 1 obciążona jest osoba zamieszkująca w mieszkaniach chronionych. 4. Poza ustalonymi opłatami czynszowymi mieszkaniec jest zobowiązany do zawarcia indywidualnych umów i ponoszenia opłat niezależnych od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii elektrycznej, wody, gazu. § 11. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli w określonym czasie mieszkaniec nie może ponieść pełnej odpłatności, można częściowo lub całkowicie zwolnić mieszkańca z odpłatności na określony czas, zwłaszcza ze względu na konieczność ponoszenia wydatków na cele zdrowotne (zakup leków, rehabilitację, koszty wizyt lekarskich). 2. Decyzję indywidualną o przedmiocie całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych podejmuje Kierownik Rejonu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie wywiadu środowiskowego, uzyskanej dokumentacji potwierdzającej zwolnienie z przyczyn, o których mowa w pkt 1. 3. Różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem opłat czynszowych a wpłatą mieszkańca pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. § 12. Sprawy dotyczące praw i obowiązków mieszkańców oraz przepisy porządkowe zawarte są w regulaminie mieszkań chronionych, który stanowi zał. Nr 2 do Uchwały. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. § 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Bogucki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 415 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37 Wysokość opłaty w % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu Dochód na osobę w zł. Osoba samotnie Dochód na osobę w zł. Osoby w rodzinie - % gospodarująca - % do 477 powyżej 477 do 734 powyżej 734 do 884 powyżej 884 do 1185 powyżej 1185 0 do 351 powyżej 351 do 608 powyżej 608 do 758 powyżej 758 do 1059 powyżej 1059 0

30

30

50

50

90

90

100

100

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 415 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011 r.

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH

I. ZADANIA REALIZOWANE W MIESZKANIACH CHRONIONYCH: 1. Zapewnienie mieszkania osobom starszym 2. Pomoc w postaci pracy socjalnej, w sprawach związanych z funkcjonowaniem mieszkańców w mieszkaniach chronionych i w środowisku, poradnictwa specjalistycznego ? w szczególności prawnego, psychologicznego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. II. ZASADY PRZYJMOWANIA DO MIESZKAŃ CHRONIONYCH 1. Decyzję o przyznaniu miejsca w mieszkaniu chronionym wydaje Kierownik właściwego Rejonu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie: ? pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie ? wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ? zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce 2. Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym mają jedynie osoby, które zostały wskazane przez Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Kielcach z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów miasta III. PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW 1. Prawo pobytu w mieszkaniach chronionych mają jedynie osoby, którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. 2. Mieszkaniec nie może zameldować w mieszkaniu osób drugich spokrewnionych lub nie spokrewnionych 3. Każdy mieszkaniec ma prawo do świadczeń wymienionych w części I niniejszego Regulaminu. 4. Mieszkaniec jest obowiązany do: ? utrzymywania lokalu i pomieszczeń do używania których jest uprawniony we właściwym stanie technicznym i higieniczno ? sanitarnym ? przestrzegania regulaminu porządku domowego ? dbania i chronienia przed uszkodzeniami lub dewastacją części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania jak winda, klatka schodowa oraz otoczenie budynku 5.


Mieszkańca obciąża naprawa oraz konserwacja: ? podłóg, posadzek, ścian, wykładzin ceramicznych ? okien i drzwi ? trzonów kuchennych, kuchni, grzejników wody gazowych, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków, umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony ? łącznie z ich wymianą, ? osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z wyłączeniem wymiany przewodów ? przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności ? innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych poprzez malowanie, naprawę uszkodzeń tynków ścian sufitów, urządzeń kuchennych, sanitarnych, grzewczych w celu ich zabezpieczenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 415 ?

6. Poza naprawami, o których mowa w pkt. 5 mieszkaniec jest obowiązany do naprawiania szkód powstałych z jego winy. 7. W razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody mieszkaniec jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu jej usunięcia. W przypadku nieobecności albo odmowy udostępnienia lokalu wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariuszy policji, straży miejskiej lub straży pożarnej. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło przy nieobecności mieszkańca, wynajmujący ma obowiązek zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia mieszkańca. Z czynności tych sporządza się protokół. 8. Po wcześniejszym ustaleniu terminu mieszkaniec powinien także udostępnić lokal w celu dokonania: ? okresowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonaniu 9. Mieszkaniec może wprowadzić do lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczenia z tego tytułu. 10. Mieszkaniec jest zobowiązany opłacać regularnie czynsz oraz opłaty niezależne od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii, gazu, wody zgodnie z zawartymi indywidualnymi umowami. IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE 1. Czas pobytu w mieszkaniu chronionym jest ustalony do czasu istnienia przesłanek 2. Osoby skierowane do mieszkań chronionych są zobowiązane do spełnienia obowiązku meldunku po otrzymaniu decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania 3. Osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do: a) przestrzegania zasad współżycia społecznego, poszanowania godności innych osób, poszanowania cudzej własności, respektowania praw innych mieszkańców. b) uszanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w budynku c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i p/pożarowych d) utrzymywania czystości w przyznanych lokalach i innych użytkowych pomieszczeniach e) zgłaszania do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach ewentualnych trudności, problemów, nieporozumień wynikających ze wspólnego przebywania. 4. Mieszkańcy odpowiadają za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania mieszkań zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 5. Mieszkania chronione nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym V. ZASADY ODPŁATNOŚCI 1. Pobyt w mieszkaniach chronionych jest odpłatny, jeżeli dochód osoby (rodziny) jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. 2. Odpłatność ustala się w zależności od dochodu. 3. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym do 15 dnia następnego miesiąca 4. Kierownik Rejonu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach może w uzasadnionych przypadkach zwolnić częściowo lub całkowicie od ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 415 ?

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) uiszczania w terminie należnych opłat b) nieprzestrzeganie przepisów porządkowych zwłaszcza: ? zakłócanie spokoju innym mieszkańcom poprzez wszczynanie awantur, naruszanie ich dóbr osobistych oraz dewastację wspólnych użytkowych pomieszczeń i otoczenia budynku MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO UCHYLENIA DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚWIADCZENIE I WYDALENIA Z MIESZKANIA.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Izbica z dnia 29 grudnia 2010r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.306

  uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.778

  uchwała nr IV/36/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniach chronionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2708

  uchwała nr 244/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Miasta Przemyśla.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.74.1426

  uchwała nr XLVI/409/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za pobyt w DPS

  Pan X jest całkowicie ubezwłasnowolniony, (jest kawalerem, nie ma dzieci, rodzice nie żyją) opiekunem prawnym jest jego siostra. Sąd Rejonowy wydał postanowienie na (...)

 • Odpłatność za umieszczenie w zakładzie opiekuńczym

  Publiczny ZOZ prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy. Jedna z pacjentek ZOL posiada dwie emerytury: jedną wypłacaną przez ZUS (bardzo niską) oraz drugą uzyskaną we Francji, (...)

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

  Posiadam dwa mieszkania. W jednym jestem zameldowana na stałe, a w drugim czasowo. Przebywam w obu mieszkaniach prawie co dzień ze względów rodzinnych. Czy taki stan jest (...)

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.414

  uchwała nr XXI/443/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zniesienia uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

 • DZ. URZ. 2012.413

  uchwała nr XXI/437/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.412

  uchwała nr XXI/436/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.411

  zarządzenie nr 2.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.410

  zarządzenie nr 1.2012 Starosty Opatowskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Opatowskiego w 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.