Logowanie

DZ. URZ. 2012.4155

Tytuł:

uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Raciechowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4155
Hasła:Biblioteka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 4155

UCHWAŁA NR XVI / 158 / 2012 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 pkt. 2, art. 11 ust. 1 art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne, w związku z § 12 ust. 1 Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Raciechowice z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje: § 1. W miejscowościach Czasław, Kwapinka i Krzesławice tworzy się filie gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach. § 2. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach nadanym uchwałą Nr XVIII/107/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach wprowadza się następujące zmiany: 1. § 12 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Biblioteka mo e prowadzić wypo yczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych. 2. Biblioteka prowadzi filię w erosławicach, Czasławiu, Kwapince i Krzesławicach. 3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Kierownika. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając


11:41:03
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1522

  uchwała nr XIV / 137 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5023

  uchwała nr XVIII/34/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko prz ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko z zwiazku ze zmianą zakresu dzialania i lokalizacji filii

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/235/2009 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizowanych w Gimnazjum w Sławęcinku i w Gimnazjum w Żalinowie oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii

 • DZ. URZ. 2012.777

  uchwała nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jędrzejowskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4761

  uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kamieńczyku oraz zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4154

  uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Babicach

 • DZ. URZ. 2012.4153

  uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2012.4152

  uchwała nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2012.4151

  uchwała nr XXI/254/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Ratunkowemu im. Siegfrieda Greinera w Skawinie.

 • DZ. URZ. 2012.4150

  uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123/XII/99 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na obszarze Gminy Podegrodzie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.