Logowanie

DZ. URZ. 2012.4194

Tytuł:

uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Jodłownik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4194
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4194

UCHWAŁA NR XXI/119/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie : zmian w uchwale bud etowej na 2012 rok Na podstawie art.211, art.212, ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241); art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. ?c?, ?d?, pkt.10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz.123 z póź. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala , co następuje: § 1. 1. W bud ecie Gminy Jodłownik na 2012 rok: 1) Zwiększa się dochody bud etu o kwotę 54 493,74 zł ? jak załącznik Nr 1 do uchwały 2) Zwiększa się wydatki bud etu o kwotę 54 493,74 zł ? jak załącznik Nr 2 do uchwały. 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ? jak załącznik Nr 3 do uchwały § 2. 1. Po dokonanych jak w§ 1zmianach ustala się dochody bud etu w łącznej kwocie 31 517 467,61 zł w tym: 1) dochody bie ące ? 22 814 998,19 zł 2) dochody majątkowe ? 8 702 469,42 zł § 3. 1. Po dokonanych jak w§ 1zmianach ustala się wydatki bud etu w łącznej kwocie 28 179 135,15 zł . 2. Wydatki bud etu obejmują: 1) Wydatki bie ące w łącznej kwocie 20 889 099,17 zł w tym: a) wydatki jednostek bud etowych w łącznej kwocie 13 788 261,90 zł z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ? 9 632 058,98 zł - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych - 4 156 202,92 zł b) wydatki na dotacje na zadania bie ące ? 452 206 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 980 300,04 zł d) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ? 602 531,23 zł e) wydatki na obsługę długu ? 1 065 800 zł. 2) 2 ) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 290 035,98 zł w tym:


14:53:25

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4194

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 290 035,98 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 614 730,98 zł w tym; - ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 614 730,98 zł. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012 r. Zmiany w bud ecie

DOCHODY Dz. Rozdz. NAZWA 630 TURYSTYKA dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (§ 6207 - 56785,34 § 6209 20,96))

Zmniejszenia Zwiększenia 0 56806,3 0 56806,3

0

56806,3

0 0 0 0 50000 50000

56806,3 1500 1500 1500 0 0

750

754

756

900

ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bie ące w tym: wpływy z ró nych dochodów (§ 0970) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA dochody majątkowe w tym: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bie ące w tym: podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) (podatek od nieruchomości§ '0310) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dochody bie ące w tym: wpływy z ró nych dochodów (§ 0970)

50000

0

0 0 0 0 0 0 0 0

44620 44620 2500 39620 2500 1567,44 1567,44 711,79

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4194

dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadnia bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 (§ 2316)

0

855,65

0 50000

855,65 104493,74 54493,74

Zmian dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012 r. Zmiany w bud ecie

WYDATKI Dz. 010 Rozdz. 01010 NAZWA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Zmniejszenia Zwiększenia 9 900,00 0,00 9 900,00 0,00 9 900,00 0,00 9 900,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 95 780,00 95 780,00 95 780,00 95 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 003,23 7 003,23 7 003,23 7 003,23 7 003,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 170,51 165 170,51 165 170,51 165 170,51

600 60016

754 75412

801 80178

Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

0,00 165 170,51 117 680,00 172 173,74 54 493,74

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4194

Dz. .010 Dz. 600 Dz. 754 Zmian dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem Dz.801 Zabezpieczono środki tytułem zwrotu do bud etu państwa dotacji z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 9 lipca 2012 r.

Wydatki majątkowe bud etu Gminy Jodłownik na 2012 rok Dz. Rozdz. 010 01010 NAZWA ROLNICTWO O ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi projekt budowy wodociągu w Słupi odwiert poszukiwawczy w Górze św. Jana WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Usuwanie skutków klęsk ywiołowych dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wykonanie przystanku autobusowego Usuwanie skutków klęsk ywiołowych odbudowa po powodzi dróg gminnych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup działki w Pogorzanach ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Komendy Powiatowe Policji dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego Ochotnicze stra e po arne PLAN NA 2012r. 61 200,00 61 200,00 11 200,00 50 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 5 182 000,00 12 000,00 12 000,00 5 170 000,00 5 170 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 651 910,98 8 000,00 8 000,00 643 910,98 Zmiany -9 900,00 -9 900,00 0,00 -9 900,00 0,00 0,00 0,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 780,00 0,00 0,00 -95 780,00 Plan po zmianach 51 300,00 51 300,00 11 200,00 40 100,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 5 170 000,00 0,00 0,00 5 170 000,00 5 170 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 556 130,98 8 000,00 8 000,00 548 130,98

400 40078 600 60016 60078 630 63003

700 70005 750 75023 754 75405

75412

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4194

900 90001

921 92109 926 92601

budowa remizy OSP w Szyku rozbudowa remizy OSP Wilkowisko GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana studium wykonalności budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozbudowa domu kultury w Jodłowniku KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe budowa kompleksu boisk sportowych w Jodłowniku w ramach programu "Moje boiska Orlik" OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 r.

548 130,98 95 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 153 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 7 407 715,98

0,00 -95 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117680,00

548 130,98 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 153 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 7 290 035,98

Przewodniczący Rady Gminy: Wacław Chlipała
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4193

  uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4192

  uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4191

  uchwała nr 282/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w  związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu  uchwala :

 • DZ. URZ. 2012.4190

  uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4189

  uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.