Logowanie

DZ. URZ. 2012.4202

Tytuł:

uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Nawojowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4202
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4202

UCHWAŁA NR XXIV/194/12 RADY GMINY NAWOJOWA z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r. Na podstawie art.211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c), d), i lit. i) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ? Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 1.188.900,17 zł . , w tym: 1) dochody bieżące: 17.040zł. 2) dochody majątkowe: 1.171.860,17zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012r. o kwotę 1.629.176,83zł., w tym: 1) wydatki bieżące: 505,83 zł. 2) wydatki majątkowe: 1.628.671zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a. § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 79.068zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. § 4. 1. Zmniejsza się przychody z załącznikiem nr 3. budżetu o kwotę 2.818.077 tj. do kwoty 2.537.443,00 zł. zgodnie


13:27:46

2. §4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie ?2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie 1.698.626,68 zł, w tym na: - spłatę wcześniej zaciągniętych w kwocie 1.698.626,68 zł. zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczeki kredytów

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 397.004 zł. 3) kredytów, pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu rokuprzejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4202

§ 5. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Gminy Nawojowa wynoszą: DOCHODY dochody bieżące dochody majątkowe WYDATKI wydatki bieżące wydatki majątkowe PRZYCHODY ROZCHODY 25.374.773,49 21.670.373,32 3.704.400,17 25.295.705,49 20.029.940,35 5.265.765,14 2.537.443,00 2.616.511,00 zł, w tym: zł. zł. zł, w tym: zł. zł. zł. zł.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji objętych załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na 2012r. o kwotę 25.300zł ., zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4202

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012 r.

Zmiana budżetu - dochody Dział rozdział 801 80104 § Oświata i wychowanie Przedszkola Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: PROW ? parking przy Przedszkolu PROW ? plac zabaw przy Przedszkolu 397.005 391.949 183.949 183.949 183.949 Źródło dochodów Dochody w zł. zwiększenia 397.005 397.005 397.005 397.005 zmniejszenia 135.397 135.397 135.397 135.397

397.005

135.397

73.483 61.914

- PROW ? budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: - PROW ? Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody majątkowe, w tym: 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym: - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Ńiżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa ? Popardowa Niżna w km 1+100-1+300? KDO 12-10-122-1 - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa ? Popardowa Wyżna w km 1+850-2+040? KDO 12-10-122-3 - odbudowa korpusu drogi gminnej ?Moczurki Stajanie? w Żeleźnikowej Małej w km 0+060 do 0+100 oraz km 0+330 do 0+576 852 85203 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące, w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym: - utworzenie ośrodków wsparcia ? klubów samopomocy w ramach programu ?Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży? 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

183.949

183.949 208.000 208.000 208.000 72.000

36.000

100.000 17.040 17.040 17.040 17.040 17.040 779.910,17 779.910,17 779.910,17 779.910,17 261.607 261.607 261.607 261.607

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4202

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Przebudowa boiska piłkarskiego ?- środki europejskie 5% (w ramach MRPO 56,79%) 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.


1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Przebudowa boiska piłkarskiego ?- środki Budżetu Państwa 95% (w ramach MRPO 56,79%) 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: PROW ? boisko wielofunkcyjne Razem Różnica zwiększeń 1.188.900,17 w tym: - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.040,- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.171.860,17 Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec 1.585.904,17 38.995,51

38.995,51 740.914,66

740.914,66 261.607

261.607 397.004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012 r.

Zmiana budżetu ? wydatki dział rozdział 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej (PROW) (§6058-183.949,- §6059 ? 117.728,-) 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - odbudowa korpusu drogi gminnej ?Moczurki Stajanie? w Żeleźnikowej Małej w km 0+060 do 0+100 oraz km 0+330 do 0+576 - WPF ? stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa: w tym: - WPF -wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Ńiżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa ? Popardowa Niżna w km 1+100-1+300? KDO 12-10-122-1 (72.000 ? dotacja, 18.000- śr. własne) -WPF- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania 264.660 264.660 129.660 135.000 90.000 27.000 Nazwa Wydatki w zł. zwiększenia 566.337 301.677 301.677 301.677 301.677 301.677 264.660 56.660 29.660 29.660 29.660 27.000 27.000 zmniejszenia 56.660

45.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4202

pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa ? Popardowa Wyżna w km 1+850-2+040? KDO 12-10-122-3 (36.000- dotacja, 9.000 ? śr. własne) 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ogółem, w tym: Obsługa długu jst 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej (6050 +15.000,-) ? odwodnienie placu zabaw Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: - Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) (§6058 73.483,- §6059 ? 51.483,-) - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) (§6058 ? 61.914,- §6059 ? 41.000,-) - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej (PROW) (§6058 + 397.005,§6059 + 255.483,-) 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: WPF - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 852 85203 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące ogółem, w tym: Dotacje na zadania bieżące 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące ogółem, w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące ogółem, w tym: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Mała, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego (inwestor zastępczy) 926 92601 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące ogółem, w tym: Wydatki jednostek budżetowych ogółem, w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki majątkowe ogółem, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst, w tym: 838.991 838.991 5.000 5.000 5.000 833.991 833.991 833.991 3.131.607 3.131.607 3.131.607 4.000 4.000 4.000 4.001,13 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 652.488 3.927,60 3.927,60 3.927,60 3.927,60 700.488 667.488 667.488 667.488 15.000 3.927,60 3.927,60 3.927,60 3.927,60 255.024,70 227.880 227.880 227.880


652.488

227.880 124.966 102.914

33.000 33.000 33.000 33.000 25.300 21.300 21.300 21.300

27.144,70 27.144,70 27.144,70 27.144,70 7.001,13

3.000 3.000 3.000 4.001,13 4.001,13

3.131.607 3.131.607

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4202

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) (§6058 -261.607,- §6059 ? 170.000,-) - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m in. bieżni i budynku gospodarczego (MRPO), (zwiększenia dotyczą: §6057MRPO +38.995,51;§6059 Budżet Państwa + 740.914,66; §6059 śr. własne + 54.080,83) (zmniejszenia dotyczą: §6057MRPO -1.402.642,00;§6059 śr. własne -1.297.358,00) RAZEM Różnica zmniejszeń 1.629.176,83 w tym: wydatki bieżące ? zmniejszenie o kwotę 505,83 wydatki majątkowe ? zmniejszenie o kwotę 1.628.671,833.991

431.607 2.700.000

2.135.043,60

3.764.220,43

Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012 r. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

Dział Rozdział 010 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Plan 1.137.789,14 1.046.789,14 717.000,00

Zmiana

Plan po zmianie 1.137.789,14 1.046.789,14 717.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dotyczącej wybranych obszarów wsi Nawojowa, Frycowa, Homrzyska, Bącza Kunina w ramach programu Spójności UE * Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej Nawojowa Zagórze od Żeleźnikowej Wielkiej * Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Nawojowa w Gminie Nawojowa Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku usługowo handlowego w Żeleźnikowej Małej będącego własnością Gminy Wykonanie dokumentacji oraz włączenie studni S-1 położonej na działce nr 17/248/1 w Nawojowej do wodociągu gminnego

100.000,00 0 101.089,14 8.700,00 120.000,00 91.000,00 91.000,00 825.760,00 315.000,00 140.000,00 50.000,00 70.000,00 25.000,00 30.000,00 +301.677 +539.337 +301.677

100.000,00 0 101.089,14 8.700,00 120.000,00 91.000,00 91.000,00 1.365.097,00 616.677,00 140.000,00 50.000,00 70.000,00 25.000,00 30.000,00 301.677

01095

Pozostała działalność * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi ?Do Barnaków, Pawlików i Legutków w Żeleźnikowej Wielkiej?.

600 60016

Transport i łączność Drogi publiczne gminne * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi ?Do lasu na Rybniu? we Frycowej * Regulacja stanu prawnego i przebudowa drogi ?Gajówka? w Żeleźnikowej Wielkiej Wykonanie ciągu pieszego na odcinku koło budynku sióstr zakonnych w Nawojowej Wykonanie projektu przebudowy drogi Nawojowa ? osiedle Podkamienne Wykonanie drogi w miejscowości Frycowa ? Rybień koło P. Ogórek, Zaczyk, Maciak Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy kościele parafialnym w Żeleźnikowej Wielkiej (PROW)

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4202

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych * Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka - KDO-2 przesiedlenie ludności (zalesienie przejętych działek) * Stabilizacja osuwisk w miejscowości Popardowa, w tym m.in: - WPF -wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Ńiżna wraz z odbudową drogi gminnej Nawojowa ? Popardowa Niżna w km 1+100-1+300? KDO 12-10122-1 (72.000 ? dotacja, 18.000- śr. własne) -WPF- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.?Stabilizacja osuwiska we wsi Popardowa ? przysiółek Popardowa Wyżna wraz z odbudową korpusu drogi gminnej Frycowa ? Popardowa Wyżna w km 1+850-2+040? KDO 12-10-122-3 (36.000- dotacja, 9.000 ? śr. własne) Odbudowa przepustu pod drogą gminną Frycowa - Rybień Odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa ? Rybień w km 0+250 do 0+400 Odwodnienie drogi ? Moczurki Stajanie? Odbudowa korpusu drogi gminnej ?Moczurki Stajanie? w Żeleźnikowej Małej w km 0+060 do 0+100 oraz km 0+330 do 0+576

510.760,00 60.000,00 100.000,00

+237.660

748.420,00 60.000,00

-27.000 +135.000 +90.000

208.000,00 90.000

+45.000

45.000

197.000,00 93.760,00 60.000,00 +129.660

197.000,00 93.760,00 60.000,00 129.660

630 63003

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki * Zagospodarowanie terenu ?STARODROŻA? w miejscowości Frycowa

10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 230.000,00 30.000,00 557.180,00 +439.608,00 329.300,00 329.300,00 227.880,00 +439.608,00 124.966,00 102.914,00 -124.966,00 -102.914,00 +652.488,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 260.000,00 260.000,00 0,00 230.000,00 30.000,00 996.788,00 329.300,00 329.300,00 667.488,00 0,00 0,00 652.488,00

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie projektu przebudowy budynku sklepu w Żeleźnikowej Małej będącego własnością Gminy

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) * termomodernizacja budynku UG w Nawojowej * rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego UG Nawojowa Projekt ekologicznego ogrzewania i wentylacji budynku Urzędu Gminy

801 80101 80104

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Termomodernizacja sali gimnastycznej we Frycowej Przedszkola Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej (PROW) Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej ? odwodnienie placu zabaw

+15.000,00

15.000,00

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Mała, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego (inwestor zastępczy)

890.000,00 708.000,00 602.000,00

-310.000 -310.000 -310.000

580.000,00 398.000,00 292.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4202

Przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji opadowej na działce nr 259 w Nawojowej Objęcie udziałów 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa ? Popardowa Wyżna (całość) Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Frycowa ? Złotne w miejscowości Frycowa Budowa oświetlenia drogi ?Zawodzie? na odcinku od Szkoły Podstawowej we Frycowej do przepustu koło P. Ogórek Budowa oświetlenia drogi w Baczej Kuninie od kaplicy do końca wsi 921 92109 926 92601 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby * Modernizacja budynku GOK i zakup sceny z wyposażeniem Kultura fizyczna Obiekty sportowe * Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego (MRPO) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Publicznym w Nawojowej (PROW) RAZEM

16.000,00 90.000,00 182.000,00 44.000,00 7.000,00 66.000,00 65.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.131.607,00 3.131.607,00 2.700.000,00 431.607,00 6.894.436,14 -2.297.616 -2.297.616 -2.700.000 +833.991 -431.607,00 -1.628.671

16.000,00 90.000,00 182.000,00 44.000,00 7.000,00 66.000,00 65.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 833.991,00 833.991,00 833.991,00 0 5.265.765,14

Oznaczenie zadania * - oznacza umieszczenie go w WPF Tabela przedstawia plan wydatków inwestycyjnych, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Wójta na podstawie udzielonego upoważnienia. Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4202

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NAWOJOWA NA ROK 2012

Lp. 1 2 3 4 Dochody ogółem Wydatki ogółem

NAZWA

Plan

Zmiana

Plan po zmianie 25.374.773,49 25.295.705,49 +79.068,00 2.537.443,00 397.004,00

24.185.873,32 +1.188.900,17 26.924.882,32 5.355.520,00 397.004,00 -1.629.176,83 -2.818.077,00 0 -2.739.009,00 +2.818.077,00

Wynik (1-2) ( ? DEFICYT/+ NADWYŻKA) Przychody budżetu, w tym: / 903/ -przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW- w BGK), w tym: pożyczka na parking przy Przedszkolu ? PROW pożyczka na plac zabaw przy Przedszkolu ? PROW pożyczka na boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu ? PROW budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej /950/ - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /952/ - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /957/ - nadwyżki z lat ubiegłych

73.483,00 61.914,00 261.607,00

-73.483,00 -61.914,00 -261.607,00 +397.004,00

0,00 0,00 0,00 397.004,00 441.812,32

441.812,32 4.516.703,68 2.616.511,00 2.051.113,00 -2.818.077,00 0

1.698.626,68 2.616.511,00 2.051.113,00

5

Rozchody budżetu / 963/ - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wyprzedzające finansowanie w ramach PROW ? do BGK), w tym: spłata pożyczki na parking przy Przedszkolu ? PROW spłata pożyczki na plac zabaw przy Przedszkolu ? PROW spłata pożyczki na boisko wielofunkcyjne przy Przedszkolu ? PROW spłata pożyczki zaciągniętej w 2011r.

na kanalizację II etap w kier. Ż.W. spłata pożyczki zaciągniętej na budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej /992/ - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: spłata kredytu zaciągniętego w 2010r. na Przedszkole spłata kredytu zaciągniętego w 2011r. na kanalizację II etap w kier. Ż.W.

73.483,00 61.914,00 261.607,00 1.654.109,00

-73.483,00 -61.914,00 -261.607,00 +397.004,00

0,00 0,00 0,00 1.654.109,00 397.004,00

565.398,00 304.130,00 261.268,00

565.398,00 304.130,00 261.268,00

Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4202

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012 r. ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NAWOJOWA W ROKU 2012

Dział Rozdział 852

Wyszczególnienie

Kwota ogółem +25.300 +21.300

Dla jednostek sektora finansów publicznych +4.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych +21.300

Uwagi

Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu +21.300 j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM +4.000 +4.000 +4.000 +4.000

+21.300 Dotacja celowa z budżetu +21.300 gminy udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Urząd Miasta w Nowym Sączu ? Dotacja celowa na pokrycie kosztów gorącego posiłku spożywanego przez osoby z terenu Gminy Nawojowa skierowane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu +21.300

+25.300

+4.000

Przewodniczący Rady Jacenty Skrzypiec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.464.4479

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa.

 • DZ. URZ. 2010.454.3362

  uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/368/10 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.464.4480

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 września 2011r. w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXXIV/218/05 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 czerwca 2005 r., w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nawojowa (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 628, poz. 4267).

 • DZ. URZ. 2011.18.142

  uchwała nr IV/22/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Nawojowa, które w 2010r nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2010.550.4174

  uchwala nr XLIX/389/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4201

  uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4200

  uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4199

  uchwała nr 220/95/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4198

  uchwała nr 95/95/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4197

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.