Logowanie

DZ. URZ. 2012.4203

Tytuł:

uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Biskupice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4203
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4203

UCHWAŁA NR XXIX/178/12 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 50.000,00 zł, 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 50.000,00 zł - jak poniżej:


13:27:33

Dział 1 010

Rozdz. 2

Nazwa - Treść 3 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia 4

Zwiększenia 5 50 000,00 50 000,00 50 000,00

01095

Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące RAZEM WYDATKI: w tym: a)wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4203

3. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków z ust.1 i 2 obejmują: 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych; 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł -wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - jak poniżej;

Dział 1 010

Rozdz. 2

Nazwa - Treść 3 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszenia 4

Zwiększenia 5 50 000,00 50 000,00 50 000,00

01095

Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

RAZEM:

50 000,00

50 000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Gminy Artur Chmiela

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4203

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012 roku 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 010 ? Rolnictwo i łowiectwo? rozdziale 01095 ? Pozostała działalność? z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ? Remont drogi wewnętrznej o nr dz. 348/1 w Biskupicach? 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w dziale 750 ?Administracja publiczna? 75023 ? Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)? przeznaczonych na wydatki bieżące. Przewodniczący Rady Gminy Artur Chmiela
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.106.829

  uchwała nr V/18/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r.

 • DZ. URZ. 2011.106.830

  uchwała nr V/19/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/440/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 9 listopada 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.360.3051

  uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z obiektów ogólnodostępnych stanowiących własność gminy Biskupice.

 • DZ. URZ. 2010.459.3403

  uchwała nr LV/402/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

 • DZ. URZ. 2010.159.988

  uchwała nr XLIX/368/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/253/09 z dnia 20 marca 2009r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4202

  uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4201

  uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4200

  uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4199

  uchwała nr 220/95/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4198

  uchwała nr 95/95/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.