Logowanie

DZ. URZ. 2012.4207

Tytuł:

uchwała nr XVI / 154 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Raciechowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4207
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4207

UCHWAŁA NR XVI/154/2012 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.16 ust.5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r., o zmianie ustawy ? Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664, Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 1 417 532,00 zł a) dochody bieżące o kwotę b) dochody majątkowe o kwotę 1 389 175,00 zł 28 357,00 zł 1 206 723,00 zł


13:26:37

2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę a) dochody bieżące o kwotę b) dochody majątkowe o kwotę § 2. 6 723,00 zł 1 200 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 1 465 663,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały a) wydatki bieżące o kwotę 1 394 483,00 zł w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 994 483,00 zł z tego: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 889 600,00 zł (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 104 883,00 zł (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 200 000,00 zł (6) wydatki na obsługę długu publicznego - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 b) wydatki majątkowe o kwotę 71 180,00 zł w tym: 200 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4207

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 71 180,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.2 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 1 254 854,00 zł a) wydatki bieżące o kwotę 93 304,00 zł w tym: 93 304,00 zł z tego: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę o kwotę 93 304,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 b) wydatki majątkowe o kwotę 1 161 550,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 161 550,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.2 § 3. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice na 2012 rok Nr XIII/122/2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 (Dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3) w załączniku Nr 2.1 (Plan wydatków bieżących) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały 4) w załączniku Nr 2.2 (Plan wydatków majątkowych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały 5) w załączniku Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2012) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 6) w załączniku nr 4 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raciechowice w roku 2012) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

(1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4207

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym dochody bieżące:

Treść

Kwota Zwiększenia 26 770,00 26 770,00 Zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2330

26 770,00 0,00 -6 723,00 -6 723,00

600

Transport i łączność w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030

-6 723,00 500 685,00 500 685,00 685,00 -500 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów § 0970

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł §2700

500 000,00 -500 000,00

w tym dochody majątkowe:

Dotacje otrzymane w z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych §6260

-500 000,00 5 020,00 5 020,00 0,00 0,00

750

Administracja publiczna w tym dochody bieżące:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

2 200,00 2 820,00 28 357,00 28 357,00 28 357,00 12 700,00 12 700,00

Wpływy z różnych dochodów § 0970 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330 801 Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące:

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

12 700,00 144 000,00 144 000,00

852

Pomoc społeczna w tym dochody bieżące:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4207


Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dochody bieżące:

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2338 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2339

144 000,00 700 000,00 700 000,00 -700 000,00

595 000,00

105 000,00 -700 000,00

w tym dochody majątkowe:

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego §6338

-595 000,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego §6339

-105 000,00 RAZEM ogółem zwiększenia Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 417 532,00 210 809,00 1 389 175,00 28 357,00 -6 723,00 -1 200 000,00 -1 206 723,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4207

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

Dział Rozdział 010 01095

Treść Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące Szkoły artystyczne w tym: a) wydatki bieżące Ochrona zdrowia w tym: a) wydatki bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące

Kwota zwiększenia zmniejszenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

600 60078

-93 304,00 -93 304,00 -93 304,00 -1 161 550,00 -1 161 550,00

700 70005

10 000,00 10 000,00 10 000,00 80 780,00 80 780,00 9 600,00 71 180,00 200 000,00 200 000,00

754 75412

-1 161 550,00 0,00 0,00

757 75702

801 80101

200 000,00 841 700,00 840 000,00 840 000,00 1 700,00 1 700,00 16 183,00 16 183,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

80132

851

852 85203

854 85401

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4207

921 92116

92120

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące Razem Razem: zwiększenia w tym : a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

42 000,00 20 000,00 20 000,00 22 000,00 22 000,00 1 465 663,00 210 809,00 1 394 483,00 71 180,00

-1 254 854,00

-93 304,00 -1 161 550,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4207

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

Dział Rozdział 010 01095

Treść Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym: (6) wydatki na obsługę długu publicznego

Kwota zwiększenia zmniejszenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 -93 304,00 -93 304,00 -93 304,00 -93 304,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 200 000,00 200 000,00

600 60078

700 70005

754 75412

757 75702

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane


(1.2)

200 000,00 841 700,00 840 000,00 840 000,00 840 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

80132

Szkoły artystyczne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4207

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki w tym: (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych Razem: Razem zwiększenia (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące

(6) wydatki na obsługę długu publicznego

16 183,00 16 183,00 16 183,00 16 183,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 42 000,00 20 000,00 20 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 1 394 483,00 1 301 179,00 994 483,00 889 600,00 104 883,00 200 000,00 200 000,00 -93 304,00 -93 304,00 0,00 -93 304,00

852 85203

854 85401

900 90015

921 92116

92120

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4207

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2012 ROK

Dział

Rozdział

Treść

Kwota zwiększenia 0,00 zmniejszenia -1 161 550,00 -1 161 550,00 -1 161 550,00 -1 161 550,00 0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycja

- montaż urządzeń fotowoltanicznych na budynkach komunalnych

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: inwestycja

- rozbudowa OSP Czasław

71 180,00 71 180,00 71 180,00 71 180,00 71 180,00 -1 090 370,00

Razem Razem zmniejszenia:

-1 161 550,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4207

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

1. 2. 3. 4.

DOCHODU OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM DEFICYT ( 1-2 ) PRZYCHODY BUDŻETU z tego: a) zaciągane kredyty bankowe b) zaciągane pożyczki c)środki z lat ubiegłych d) spłata udzielonej pożyczki

28 521 262,65 29 654 982,65 -1 133 720,00 2 991 287,00 1 814 567,00 1 033 720,00 100 000,00 43 000,00 1 857 567,00 1 596 367,00 218 200 43 000

5.

ROZCHODY BUDŻETU z tego: a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych b) spłata zaciągniętych pożyczek c) udzielenie pożyczki

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4207

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE W ROKU 2012

Dział Rozdział

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

852 85203

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa dotacja celowa

180 000,00 180 000,00

921

20 000,00 20 000,00

0,00

Razem

20 000,00

180 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Józef Zając
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3013

  uchwała nr XV / 151 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.

 • DZ. URZ. 2011.64.503

  uchwała nr IV / 22 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Raciechowice.

 • DZ. URZ. 2012.4155

  uchwała nr XVI / 158 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach i o zmianie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

 • DZ. URZ. 2010.360.2478

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXII / 205 / 2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2012.1522

  uchwała nr XIV / 137 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: utworzenia filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4206

  uchwała nr 533/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4205

  uchwała nr 535/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4204

  uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Libiąż na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4203

  uchwała nr XXIX/178/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4202

  uchwała nr XXIV/194/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nawojowa na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.