Logowanie

DZ. URZ. 2012.4210

Tytuł:

uchwała nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miasta Zakopane
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4210
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4210

UCHWAŁA NR XXIX/391/2012 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie Miasta Zakopane na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz.1240 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane ? uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bud etowych o kwotę - 5 282 zł, zgodnie z zał nr 1 do uchwały 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bud etowych o kwotę - 5 282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 3. Po wprowadzonych zmianach, planowany bud et Miasta Zakopane będzie wynosił, po stronie dochodów, kwotę - 100 041 277 zł, a po stronie wydatków, kwotę - 123 485 277 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIE ĄCYCH BUD ETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2012


Dział Rozdz. Treść § 852 85295 2007 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dochody bie ące, w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Zwiększenia 5 282 5 282 5 282 5 282

13:25:58

Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4210

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIE ĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUD ETU MIASTA ZAKOPANE NA ROK 2012

Dz 700 70005 Rozdz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2. Wydatki majątkowe, w tym 2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego: Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt ul. Broniewskiego 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1.Wydatki bie ące 2) dotacje na zadania bie ące 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność 1. Wydatki bie ące, w tym: 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: a) 900 90002 Środki pochodzące z bud etu unii europejskiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 2. Wydatki majątkowe, w tym 2.1) Zadania i zakupy inwestycyjne, z tego: Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ? Spółka Tesko 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych przeznaczone na: 1.2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 92114 Pozostałe instytucje kultury 1.Wydatki bie ące 2) dotacje na zadania bie ące Razem: Treść Zwiększenia i zmniejszenia -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 -550 000 -2 029 -2 029 -2 029 -2 029 7 311 7 311 7 311 7 311 5 282 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 0 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 120 000 120 000 120 000 5 282

Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.405.3729

  uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.4023

  uchwała nr XXVIII/377/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

 • DZ. URZ. 2010.623.5024

  uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2010.623.5023

  uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2010.444.3272

  uchwała nr LVIII/929/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4209

  uchwała nr 538/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4208

  uchwała nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4207

  uchwała nr XVI / 154 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4206

  uchwała nr 533/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4205

  uchwała nr 535/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.