Logowanie

DZ. URZ. 2012.4212

Tytuł:

uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Świątnikach Górnych
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4212
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4212

UCHWAŁA NR XXI/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów na rok 2012 o kwotę 164.000 zł., w tym: ? dochodów majątkowych o kwotę 164.000 złotych ? tytułem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego, - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów bud etowych po zmianie wynosi 29.865.442,54 złote. 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na rok 2012 o kwotę 164.000 złotych, w tym : ? wydatków majątkowych o 164.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: ?Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie w Świątnikach Górnych? - jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków bud etowych po zmianie wynosi 33.655.242,54 złote. 3. Zmiany określone w ustępie 1 i 2 nie powodują zmian w deficycie Bud etu Gminy na rok 2012. 4. Zmiany określone w § 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale Bud etowej na rok 2012 Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 21 grudnia 2011 roku, wprowadza się zmiany wynikające z załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski


13:25:32

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4212

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. Zmiany w planie dochodów bud etowych Dział Rozdział 926 92601 Zwiększenie w złotych Kultura fizyczna 164.000,00 Obiekty sportowe 164.000,00 a)dochody majątkowe, w tym: 164.000,00 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 164.000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) Ogółem: 164.000,00 Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012 r. Zmiany w planie wydatków bud etowych Dział Rozdział 926 92601 Nazwa działu, rozdziału, określenie KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: a) wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Zadanie: ?Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy stadionie w Świątnikach Górnych? Ogółem: Zwiększenie w złotych 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 Przewodniczący Rady Waldemar Pawłowski Nazwa działu, rozdziału, określenie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.519.5263

  uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Świątniki Górne.

 • DZ. URZ. 2011.52.434

  uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Świątniki Górne.

 • DZ. URZ. 2011.46.383

  uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2012.3755

  aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu

 • DZ. URZ. 2011.46.382

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

zamów dokument

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4211

  uchwała nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4210

  uchwała nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4209

  uchwała nr 538/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4208

  uchwała nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4207

  uchwała nr XVI / 154 / 2012 Rady Gminy Raciechowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.