Logowanie

DZ. URZ. 2012.423

Tytuł:

uchwała nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Sędziszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 423
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 423

UCHWAŁA NR XVI/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 37.020.733,00 zł" a) dochody bieżące - 31.321.372,00 zł b) dochody majątkowe - 5.699.361,00 zł § 5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.758.406,00 zł" a) wydatki bieżące - 30.027.696,00 zł b) wydatki majątkowe - 8.730.710,00 zł § 6. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.737.673,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 1.737.673,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3.805.251,00 zł, rozchody w wysokości 2.067.578,00 zł. § 7. § 10 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.737.673,00 zł a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.737.673,00 zł


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 423 ?

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 9. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 10. Załącznik o dotacjach podmiotowych otrzynuje brzmienie jako Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały § 11. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 423

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 423

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?7? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?8? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?9? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 10 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 11 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 12 ? Poz. 423 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 13 ? Poz. 423

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 14 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 15 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 16 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 17 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 18 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 19 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 20 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 21 ? Poz. 423

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 22 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 23 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 24 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 25 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 26 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 27 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 28 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 29 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 30 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 31 ? Poz. 423

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 32 ? Poz. 423 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 33 ? Poz. 423 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.129

  uchwała nr XXI/193/08 Rady Miasta I Gminy Sędziszów Małopolski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i przeznaczonych do zalesienia w Gminie Sędziszów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.11.251

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Sędziszów Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.52

  uchwała nr XXI/201/08 Rady Miasta I Gminy Sędziszów Małopolski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali stanowiących własność Gminy Sędziszów Młp. na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.139

  uchwała nr XXI/199/08 Rady Miasta I Gminy Sędziszów Małopolski z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.299.2263

  uchwała nr XXX/292/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę własną Nr IV/38/2004 z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów ?Zasłużony dla Gminy Sędziszów?, ?Honorowy Obywatel Gminy Sędziszów?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.422

  uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2012.421

  uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

 • DZ. URZ. 2012.420

  uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2012.419

  uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.418

  uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.