Logowanie

DZ. URZ. 2012.659

Tytuł:

uchwała nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Czernichów na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-17
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 659
Hasła:Budżet województwa,powiatu,gminy,związku międzygminnego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 17 lutego 2012 r. Poz. 659

Uchwała Budżetowa Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów na rok 2012 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 39 004 875,94 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 32 442 247,68 zł, 2) dochody majątkowe: 6 562 628,26 zł, - jak poniżej:


Lp. Dział 1 1 2 600 Transport i łączność w tym dochody majątkowe: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł w tym: finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem środków europejskich (środki PROW 2007-2013) § 6298 ? na zadanie pn. Zagospodarowanie centrum Czernichowa etap II ? obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, (§ 0750), w tym: lokale użytkowe: lokale mieszkalne: dzierżawy działek: wpływy z usług (§ 0830): w tym: odpłatność za CO odpłatność za zużytą energię elektryczną w tym dochody majątkowe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) Źródło dochodów 3 Kwota 4 330 050,00 330 050,00 330 050,00

330 050,00

2 159 000,00 909 000,00 20 000,00 870 000,00

70 000,00 9 000,00 791 000,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 659 ?

3

750

Administracja publiczna w tym dochody bieżące: wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) w tym: urzędy wojewódzkie kwalifikacja wojskowa zwrot podatku VAT (§ 0970) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

499 051,00 499 051,00 10 000,00 89 020,00 88 870,00 150,00 400 000,00 31,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

5

752

Obrona narodowa w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

800,00 800,00 800,00

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)

250,00 250,00 250,00

7

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) podatek od nieruchomości (§ 0310) podatek rolny (§ 0320) podatek leśny (§ 0330) podatek od środków transportowych (§ 0340) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) podatek od spadków i darowizn (§ 0360) wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

12 787 432,00 12 787 432,00 8 600 032,00 15 000,00 2 016 000,00 1 219 900,00 39 100,00 187 400,00 25 000,00 100 000,00 40 000,00 45 000,00 180 000,00 300 000,00 20 000,00 13 613 234,00 13 613 234,00 13 613 234,00 10 289 620,00 3 323 614,00 1 633 995,06 599 721,36 317 712,34 169 000,00 99 512,00 49 200,34

8

758

Różne rozliczenia w tym dochody bieżące: Subwencje ogólne (§ 2920) w tym: część oświatowa część wyrównawcza ? podstawowa

9

801

Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące: wpływy z usług (§0830) w tym: przedszkole Czernichów przedszkole Wołowice przedszkole Przeginia Duchowna dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) ? płatności w zakresie budżetu środków europejskich (Realizacja projektu "Kolorowe kredki ? kolorowa integracja przez integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej ?ze środków POKL) w tym dochody majątkowe:

282 009,02

1 034 273,70

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 659 ?


Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6207) ?dofinansowanie z MRPO 20072013 zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Modernizacja budynku ZPO w Rybnej? 10 852 Pomoc społeczna w tym dochody bieżące: wpływy z usług (§ 0830): zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (§ 2030) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (§ 2030) zasiłki stałe(§ 2030) ośrodki pomocy społecznej (§ 2030) w tym: utrzymanie ośrodków pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie pozostała działalność (§ 2030) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodzinny zastępcze) (§2320) 11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dochody bieżące: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) ? płatności w zakresie budżetu środków europejskich ze środków POKL) współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ? dotacja z budżetu państwa (§ 2009 - Realizacja projektu Twój czas program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów) 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (§ 0690) wpływy z usług komunalnych (§ 0830) w tym dochody majątkowe: Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6207) ?dofinansowanie z MRPO 20072013 zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czernichów? Razem plan dochodów w tym: dochody bieżące w tym: ze środków POKL ? dotacja celowa dochody majątkowe w tym: ze środków PROW 2007-2013 ze środków MRPO 2007-2013

1 034 273,70 3 772 304,00 3 772 304,00 4 500,00 12 113,00

1 714,00

3 306 050,00

3 300 262,00 5 788,00

430 927,00 17 457,00

42 196,00 191 243,00 103 445,00 88 138,00 15 307,00 76 586,00 17 000,00 158 455,32 158 455,32 156 558,20

1 897,12 4 048 304,56 100 000,00 15 000,00 85 000,00 3 948 304,56 3 948 304,56 39 004 875,94 32 442 247,68 438 567,22 6 562 628,26 330 050,00 4 982 578,26

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 659 ?

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 39 306 128,60 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 29 617 472,11 zł, 2) wydatki majątkowe: 9 688 656,49 zł, - jak poniżej:

Lp Dział Rozdział 1 1 2 010 01008 3 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: b) wydatki majątkowe: w tym wydatki inwestycyjne na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach etap III oraz CzernichówCzernichówek etap II Budowa wodociągu Dąbrowa Szlachecka ? Wyźrał 01030 Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe: w tym: dotacja celowa dla ZGK w Czernichowie na modernizację sieci wodociągowej Brodła-Rybna 3 600 60004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: b) wydatki majątkowe: w tym: dotacja z budżetu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: Przebudowa DW 780 na terenie gminy Czernichów w zakresie budowy chodnika zatoki autobusowej i utwardzanych poboczy wraz z odwodnieniem w m. Przeginia Duchowna 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: b) wydatki majątkowe : Nazwa - rodzaj wydatku 4 Kwota 5 882 398,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 1 000,00 17 000,00 840 000,00 840 000,00 725 000,00 115 000,00 24 398,00


24 398,00 24 398,00 24 398,00 584 016,00 584 016,00 464 016,00 464 016,00 120 000,00

120 000,00 2 326 803,45 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 150 000,00 150 000,00

150 000,00 105 228,45 105 228,45

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 659 ?

w tym: Projekt budowy obwodnicy w Rybnej Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej (środki sołectwa Przeginia Narodowa) 60016 Drogi publiczne Gminne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. spodarowanie Centrum Czernichowa etap II ? kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w m. Czernichów 4 630 63003 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne na modernizację budynku Domu Ludowego w Przegini Duchownej wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów) 6 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71035 Cmentarze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

73 200,00 32 028,45 1 071 575,00 521 000,00 521 000,00 1 000,00 520 000,00 550 575,00

550 575,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 622 246,00 622 246,00 347 246,00 347 246,00 14 246,00 333 000,00 275 000,00 25 000,00 250 000,00 256 006,00 243 006,00 243 006,00 243 006,00 55 000,00 188 006,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 3 483 289,00 190 734,00 190 734,00 190 734,00 190 734,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 659 ?

75022

Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

224 500,00 224 500,00 9 500,00 9 500,00 215 000,00 2 962 405,00 2 962 405,00 2 957 405,00 2 355 605,00 601 800,00 5 000,00 150,00 150,00 150,00 150,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 95 500,00 95 500,00 37 500,00 5 000,00 32 500,00 58 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 800,00 1 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 275 250,00 270 000,00 270 000,00 255 000,00

75023

Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych.

75045

Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

75095

Pozostała działalność w tym : a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8

751 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

752

Obrona narodowa w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

9

754 75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 659 ?

1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75414 Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym: a) wydatki bieżące w tym: 6) wydatki na obsługę długu publicznego 11 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: Rezerwa ogólna do 1% Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Rezerwy celowe sołectw Gminy Czernichów w tym: sołectwo Czernichów sołectwo Czułówek sołectwo Dąbrowa Szlachecka sołectwo Kamień sołectwo Kłokoczyn sołectwo Nowa Wieś Szlachecka sołectwo Przeginia Duchowna sołectwo Rusocice sołectwo Rybna sołectwo Wołowice sołectwo Zagacie Rezerwa na zadania inwestycyjne 12 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Czernichowie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku ZPO w Rybnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

55 000,00 200 000,00 15 000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 992 686,89 992 686,89 152 000,00 73 000,00 667 686,89 99 939,58 33 867,38 16 404,40 75 215,66 21 428,52 97 622,50 58 430,47 55 994,26 72 306,92 96 386,00 40 091,20 100 000,00 14 788 276,22 7 787 665,40 7 182 176,28 6 303 853,00 5 579 303,00 724 550,00 590 323,28 288 000,00 605 489,12 25 000,00

580 489,12

529 970,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 659 ?

a) wydatki bieżące w tym; 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80104 Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 80110 Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80195 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 851 85153 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

529 970,00 499 730,00 463 640,00 36 090,00 30 240,00 2 543 560,82 2 543 560,82 1 701 202,00 1 187 790,00 513 412,00 453 473,50 57 110,00 331 775,32 2 817 200,00 2 817 200,00 2 670 700,00 2 382 170,00 288 530,00 146 500,00 419 470,00 419 470,00 419 470,00 78 470,00 341 000,00 589 630,00 589 630,00 587 630,00 512 920,00 74 710,00 2 000,00 21 070,00 21 070,00 21 070,00 21 070,00 79 710,00 79 710,00 78 710,00 10 710,00 68 000,00 1 000,00 199 550,00 20 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 659 ?

w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 14 852 85202 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85204 Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na dotacje (zwrot) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 179 550,00 179 550,00 149 550,00 73 350,00 76 200,00 30 000,00 5 003 949,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00 342 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 21 422,00 21 422,00 21 422,00 11 780,00 9 642,00 3 371 652,00 3 371 652,00 212 158,00 179 514,00 32 644,00 5 600,00 3 153 894,00

27 609,00 27 609,00 27 609,00 27 609,00 97 276,00 97 276,00 20,00 20,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 659 ?

2) wydatki na dotacje (zwrot) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85216 Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) wydatki na dotacje (zwrot) 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85295 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 16 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące

60,00 97 196,00 500,00 500,00 500,00 243 556,00 243 556,00 904,00 904,00 6 453,00 236 199,00 718 168,00 718 368,00 716 368,00 636 308,00 80 060,00 1 800,00 9 340,00 9 340,00 9 340,00 9 340,00 155 426,00 155 426,00 155 426,00 184 186,12 184 186,12 184 186,12

184 186,12 144 710,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 40 710,00 40 710,00 18 710,00 4 710,00 14 000,00 22 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 659 ?

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 7 834 735,92 7 272 735,92 330 372,00 222 000,00 60 000,00 162 000,00 108 372,00 6 942 363,92 6 942 363,92

85415

Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

17

900 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ?Rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Czernichów.? w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.(MRPO-3 948 304,56 wkład własny ? 1 695 893,76) 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90095 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 644 198,32 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 95 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 453 000,00 453 000,00 453 000,00 453 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 487 900,00 90 520,00 90 520,00

18

921 92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: a) wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 659 ?

w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92116 Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące w tym: 2) dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 925 92503 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rezerwaty i pomniki przyrody w tym: a) wydatki bieżące 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 926 92601 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem wydatki Razem wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 6) wydatki na obsługę długu Rezerwy ogólne i celowe Razem wydatki majątkowe w tym: rezerwa na zadania inwestycyjne

90 520,00 20 020,00 70 500,00 334 550,00 334 550,00 334 550,00 62 830,00 62 830,00 62 830,00 37 830,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 125 826,00 82 826,00 82 826,00 82 826,00 58 526,00 24 300,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 3 000,00 40 000,00 39 306 128,60 29 617 472,11 19 564 111,00 14 027 375,00 5 536 736,00 3 014 847,78 4 529 865,00 515 961,44 1 100 000,00 892 686,89 9 688 656,49 100 000,00

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 301 252,66 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 120 000,00 zł oraz w części z zaciąganych kredytów w roku 2012 w wysokości 181 252,66 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 659 ?

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 148 167,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wysokości 2 846 915,00 zł, w specyfikacji:

1 2 3 4 DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM WYNIK (1-2) ? DEFICYT PRZYCHODY BUDŻETU w tym: kredyty i pożyczki wolne środki 5 ROZCHODY BUDŻETU w tym: - spłata rat z zaciągniętych kredytów - spłata rat z zaciągniętych pożyczek 39 004 875,94 39 306 128,60 301 252,66 3 148 167,66 3 028 167,66 120 000,00 2 846 915,00 2 138 239,00 708 676,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2012 w wysokości 3 028 167,66 zł, z czego na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2 846 915,00 zł. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej limitem z ust.

2, z których obciążenia w okresie jego spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernichów w części określającej wieloletnią prognozę długu. § 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 152 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 840 686,89 zł w tym: 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu w wysokości 100 000,00 zł, 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73 000,00 zł, 3) rezerwy sołectw w wysokości 667 686,89 zł. § 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział Rozdział 750 75011 § Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75045 Kwalifikacja wojskowa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 150,00 Nazwa Dochody 89 020,00 88 870,00 Wydatki 89 020,00

88 870,00 88 870,00 88 870,00 88 870,00 88 870,00

150,00 150,00 150,00 150,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 659 ?

w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 752 75212 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 754 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75414 Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 3 306 050,00 250,00 250,00 800,00 800,00 2 000,00 2 000,00

150,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 800,00 1 200,00 800,00

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 250,00

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3 306 050,00

3 300 262,00

3 300 262,00

3 300 262,00 3 300 262,00 146 368,00 131 524,00 14 844,00 3 153 894,00

5 788,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 659 ?

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Razem 3 398 120,00

5 788,00

5 788,00 5 788,00 5 788,00 5 788,00 3 398 120,00

Plan dochodów bieżących budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2012 r.

Dochody ogółem w tym: 1. Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych) 2. Dział - Pomoc społeczna Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

620,00 620,00 43 371,00 43 371,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział Rozdział 852 85204 § Pomoc społeczna Rodziny zastępcze 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nazwa Dochody 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Dochody 17 000,00

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp. 1. Nazwa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Ochrona zdrowia w tym: zwalczanie narkomanii w tym: 851 85153 Dział Rozdział 756 Dochody bieżące 180 000,00 Wydatki bieżące 0,00

1.1.

75618

180 000,00 180 000,00

0,00 0,00 199 550,00 20 000,00

1.1.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkohol 2. 2.1.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 16 ? Poz. 659 ?

a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) dotacje na zadania bieżące 85154

20 000,00 20 000,00 7 000,00 13 000,00 179 550,00 179 550,00 149 550,00 73 350,00 76 200,00 30 000,00

4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2012 w wysokości 15 000,00 zł.

Lp. 1 2 3 4 Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie ze środowiska) Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90003 Dział Rozdział 900 90019 0690 § Dochody bieżące 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie 3 272 734,78 zł, jak załącznik nr 1. § 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie), zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie w łącznej kwocie 692 388,00 zł, w tym: - dotacja przedmiotowa 572 388,00 zł na dopłaty do: 1) kosztów sprzedaży wody według stawki jednostkowej do 1 m3 wody: 1,90 zł, 2) kosztów zakupionej wody według stawki jednostkowej do 1 m3 wody: 0,56 zł, 3) kosztów w tym: oczyszczania ścieków według stawki jednostkowej do 1 m3 wody: 2,50 zł.

- dotacja celowa 120 000,00 zł. na wydatki majątkowe w zakresie modernizacji sieci wodociągowej BrodłaRybna. § 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do dokonywania zmian w granicach działu wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych w załączniku przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 17 ? Poz. 659 ?

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? w granicach rozdziału wydatków, 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Czernichów do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu do 2 500 000,00 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 18 ? Poz. 659 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 19 ? Poz. 659 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 20 ? Poz. 659 ?

Przewodnicząca Rady Renata Wolarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.658

  uchwała nr X/74/2011 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JORDANÓW NA ROK 2012

 • DZ. URZ. 2012.657

  uchwała nr XIV/131/11 Rady Powiatu Krakowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego.

 • DZ. URZ. 2012.656

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Osiek na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.655

  uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.654

  uchwała nr XVIII/127/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2011r. uchwała budżetowa Gminy Brzesko na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.