Logowanie

DZ. URZ. 2012.678

Tytuł:

uchwała nr XII /64/ 2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. ustalenia opłaty prolongacyjnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-15
Organ wydający:Rada Gminy Mikołajki Pomorskie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 678
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 678

UCHWAŁA NR XII /64/ 2011 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 26 października 2011 r. ustalenia opłaty prolongacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity :Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Ustala się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. § 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50 % ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zwłokę § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/171/05 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2012r.


Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Żebrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2191

  uchwała nr XI 53 /2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • DZ. URZ. 2010.79.1401

  uchwała nr XXXV/187/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Balewo

 • DZ. URZ. 2011.42.979

  uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 22 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. 2012.2285

  uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 4 listopada 2010 r. Nr XLIII/231/10 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2139

  uchwała nr XLII/226/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 13 października 2010r. w sprawie regulaminu usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych świadczonych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.677

  uchwała nr XVI/108/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.676

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Kokoszkowy

 • DZ. URZ. 2012.675

  uchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy.

 • DZ. URZ. 2012.674

  uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.

 • DZ. URZ. 2012.673

  informacja nr 1/2012 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2 lutego 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.